Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5, konferensrum Tämta

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 240130 Protokoll.pdf Pdf, 359.9 kB. 359.9 kB 2024-02-01 16.51

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 240130 Handlingar.pdf Pdf, 1.1 MB. 1.1 MB 2024-01-18 08.14

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information från förvaltningen
 5. Beslut om att ianspråkta bufferten, budget 2024
 6. Lokalbehovsplan Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden planperiod 2025-2029
 7. Yttrande över remiss Samverkansavtal för regional yrkesutbildning inom BRvux Boråsregionen
 8. Representation från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Yrkeshögskolans ledningsgrupp för utbildningen Art director och Copy writer
 9. Anmälningsärenden
 10. Avgivna skrivelser
 11. Delegationsbeslut
 12. Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 13. Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet

Beslut om att ianspråkta bufferten, budget 2024

Kommunfullmäktige har beslutat om effektiviseringskrav på 1 procent för nämnden i samband med budget 2024. Mot bakgrund av att nämnden, utifrån givna resurser, bedriver verksamheten på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt beslutar nämnden att ianspråkta nämndens buffert för att lösa upp de anpassningar som följer av effektiviseringskravet.

Det är nämndens bedömning att detta förfaringssätt kan tillämpas som ett undantag under 2024 för att ge verksamheterna möjlighet att fokusera på de krävande uppdrag som följer av de tre stora statliga reformer som träffar skolan (grundläggande högskolebehörighet för yrkesprogram, planerings- och dimensioneringsuppdraget samt ämnesbetygsreformen). I ljuset av kompetensförsörjningsutmaningen vill nämnden också värna attraktionskraften som arbetsgivare och undvika den ryckighet som kan följa av personalomställningsprocesser.

Som riskhantering för oförutsedda händelser, som kan påverka ekonomin under 2024, räknar nämnden med att i samband med bokslut kunna framställa om ianspråktagande av det ackumulerade resultat som byggts upp de senaste åren.

Beslut: Nämndens buffert på 6,9 mnkr ianspråktas för att lösa upp de anpassningar som följer av Kommunfullmäktiges beslutade effektiviseringskrav.

Lokalbehovsplan Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden planperiod 2025-2029

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen gör kontinuerligt analyser av verksamheternas lokalbehov. I Lokalbehovsplanen för perioden 2025-2029 anges såväl nuläget som en prognos över förändrat behov. Nämnden godkänner upprättad plan och översänder den till Lokalförsörjningsnämnden för den fortsatta strategiska planeringen.

Beslut: Nämnden godkänner upprättad lokalbehovsplan för åren 2025-2029, och översänder densamma till Lokalförsörjningsnämnden.

Yttrande över remiss Samverkansavtal för regional yrkesutbildning inom BRvux Boråsregionen

Boråsregionens befintliga samverkansavtal angående statsfinansierade yrkesutbildningar inom komvux på gymnasial nivå gäller sedan januari 2012. Samverkanskommunerna är Borås, Bollebygd, Herrljunga, Vårgårda, Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo.

Yrkesutbildningar inom komvux på gymnasial nivå har blivit en allt viktigare motor i regionernas kompetensförsörjning. Behovet av utbildningsformen är större än någonsin och syftar till att motverka brist på yrkesutbildade personer.

Ett förslag till reviderat avtal har tagits fram med bakgrund av att befintligt avtal är över tio år gammalt och att ny lagstiftning har införts gällande planering och dimensionering av gymnasial utbildning.

Nämndens bedömning är att revideringen av samverkansavtalet överensstämmer till stor del med gällande praxis och innebär ett förtydligande i nämndens förutsättningar för en väl fungerande samverkan i regionen.

Beslut: Samverkansavtalet tillstyrks.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-31] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2024-01-30 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol