Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5, konferensrum Tämta

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 15.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 240220 Protokoll.pdf Pdf, 343.2 kB. 343.2 kB 2024-02-22 11.40

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 240220 Handlingar.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2024-02-08 08.43

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information från förvaltningen
 5. Årsredovisning 2023 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 6. Uppföljning intern kontroll
 7. Utredningsuppdrag - förutsättningar för att bibehålla och utveckla nämndens goda resultat
 8. Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats
 9. Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 2023
 10. Anmälningsärenden
 11. Delegationsbeslut
 12. Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 13. Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet

Årsredovisning 2023 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Nämnden konstaterar att måluppfyllelsen för 2023 fortsatt ligger på en stabil och hög nivå. Implementeringen av de tre stora statliga reformerna inom gymnasieskola och vuxenutbildning har påbörjats och först ut av dessa tre var reformen för grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram inom gymnasieskolan.

Svarsfrekvensen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens medarbetarenkät 2023 var 94,8 procent och förvaltningen bibehåller höga resultat i förhållande till 2021 och i förhållande till Borås Stad som helhet.

Nämndens resultat för år 2023 är ett överskott på 9,6 miljoner kronor, vilket härrör till oanvänd buffert och högre positivt netto för de köpta-sålda platserna än budgeterat.

Beslut: Upprättad årsredovisning för 2023 godkänns. Nämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige begära att överskottet läggs till nämndens ackumulerade resultat i samband med Kommunfullmäktiges beslut om bokslut 2023.

Uppföljning intern kontroll 2023

Uppföljning har gjorts på föregående års Intern kontrollplan. Uppföljningen redovisar de interna kontroller som Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen genomfört inom områdena styrning och ledning, personal, ekonomi och egen verksamhet som samtliga är gemensamma för Borås Stad.

Beslut: Redovisningen godkänns.

Utredningsuppdrag - förutsättningar för att bibehålla och utveckla nämndens goda resultat

Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda hur det systematiska kvalitetsarbetet fortsatt kan bidra till att stärka elevers progression och utveckling trots tillkommande kostnadsdrivande omständigheter. Uppdraget innefattar även att efterforska hur förutsättningarna ser ut i jämförbara kommuner och om det finns goda exempel som förvaltningen kan dra lärdom av.

Uppdraget ska resultera i en rapport där exempel på goda insatser och förväntade effekter redovisas. Rapporten ska även redovisa rekommenderade åtgärder för att skapa förutsättningar att bibehålla och utveckla elevernas resultat.

Rapporten ska redovisas till nämndens sammanträde i maj 2024 och kommer vara ett underlag inför kommande budgetarbete.

Beslut: Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda hur nämndens goda resultat fortsatt bibehålls och utvecklas. Rapporten ska redovisas till nämndens sammanträde i maj 2024.

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) fastslår genom 4 kap, 2 §, att det inom hälso- och sjukvård ska finnas någon som svarar för verksamheten (en verksamhetschef). Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. I Borås Stad, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, utgör Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vårdgivare för elevhälsans psykologiska insats.

Nämnden beslutar att förordna chefen för kvalitet och utveckling Anna Stensson som verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats.

Beslut: Anna Stensson förordnas som verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats. Förordnandet gäller tillsvidare. Beslutet ersätter av nämnden tidigare fattat beslut 2022-12-13, § 167.

Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 2023

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett väl inarbetat system för vart elever och vårdnadshavare vänder sig vid problem, frågor eller klagomål. Lärare, rektor, verksamhetschef, förvaltningschef och ytterst Skolinspektionen finns att vända sig till beroende på omfattningen av klagomålet. Eleverna har också representanter i form av elevorganisationer på skolorna. Därför är synpunktshanteringen inte första valet för brukare i organisationen.

Totalt har 13 ärenden inkommit under året. Förvaltningen har följt synpunktsrutinen och samtliga ärenden är besvarade inom den tidsperiod som föreskrivs i rutinen. Ett antal synpunkter som inkommit under året handlar om den nuvarande utemiljön vid Bäckängsgymnasiet som kommer att tas i anspråk vid tillbyggnationen.

Verksamhetsområde gymnasieskola har mottagit ett klagomål som har överförts till Ciceron diarium för vidare handläggning och utredning då det avser ett elevärende.

Vuxenutbildningen har mottagit synpunkter kring lärplattform och rutin vid provtillfällen. Förvaltningen har omhändertagit synpunkten och gjort en utredning i ärendet. Arbetet fortsätter på Vuxenutbildningen.

Beslut: Upprättad redovisning godkänns.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-31] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2024-02-20 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol