Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5, konferensrum Tämta

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 240326 Protokoll.pdf Pdf, 525.2 kB. 525.2 kB 2024-03-27 13.41

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 240326 Handlingar.pdf Pdf, 14 MB. 14 MB 2024-03-26 08.31

Ärendelista

 1. Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslistan
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information från förvaltningen
 5. Återrapportering från Presidium
 6. Månadsuppföljning februari 2024
 7. Förändring av gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2024/2025
 8. Antagningsorganisation för anpassad gymnasieskola läsåret 2024/2025
 9. Läsårstider för läsåret 2025/2026
 10. Ansökan till Skolverket om särskild variant Design
 11. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2023
 12. Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2023
 13. Rapport Dataskyddsförordningen
 14. Yttrande över remiss - Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet Borås från och med läsåret 2025/2026
 15. Yttrande över lagrådsremiss - Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd
 16. Yttrande över remiss; Motion - Digital elevhälsa
 17. Yttrande över remiss; Nya Avfallsföreskrifter Borås Stad
 18. Val av kontaktpolitiker till Viskastrandsgymnasiet mandatperioden 2023-2026
 19. Val av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens representanter i programråd mandatperioden 2023-2026
 20. Representation från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Yrkeshögskolans ledningsgrupper för utbildningarna Stödpedagog och Digital analytiker
 21. Godkännande av avtalsförslag för ny förhyrning på Bergslenagatan 4 för Bergslenagymnasiet
 22. Anmälningsärenden
 23. Avgivna skrivelser
 24. Delegationsbeslut
 25. Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 26. Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet

Månadsuppföljning februari 2024

Nämnden planerar att redovisa ett nollresultat 2024, men ser vissa osäkerheter som kan påverka årets utfall exempelvis prognosen för köpta - sålda platser och osäkerhet kring statsbidrag.

Under inledningen av 2024 har sjukfrånvaron legat på en nivå motsvarande tid 2023. Rådet för Högre akademiska studier har tagit emot 14 ansökningar för 2024 och uttagningsprocessen är nu klar. Uttagna lärare fick besked under februari månad.

Den totala elevfrånvaron under oktober till december 2023 låg inom förvaltningen på 14,4 % (jfr. samma period 2022 16,4 %) vilket är lägre i jämförelse med samma period förra läsåret. Elevgruppen på Introduktionsprogrammet har generellt högre andel ogiltig frånvaro än elever på nationella program.

Beslut: Upprättad månadsuppföljning för februari 2024 fastställs.

Förändring av gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2024/2025

Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2023-09-20 om gymnasieskolans antagningsorganisation för läsåret 2024/2025. Förändringar i förhållande till den antagningsorganisation som beslutades är följande:

Förändring av antal platser;

Almåsgymnasiet utökar antalet platser på Barn- och fritidsprogrammet, Försäljning- och serviceprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Hantverksprogrammet- Frisör, barberare och hår- och makeupstylist, Yrkesintroduktion (IMY) mot Hantverksprogrammet- Frisör, barberare och hår och makeupstylist samt på Lärling - Frisör, barberare och hår- och makeupstylist.

Bäckängsgymnasiet utökar antalet platser på programinriktat val (IMV) för Estetiska programmet bild och formgivning. Antal platser på det nationella Estetiska programmet för bild och formgivning minskas med motsvarande antal platser. Antalet platser minskas på Estetiska programmet för dans och musik.

Sven Eriksonsgymnasiet utökar antalet platser på Barn- och fritidsprogrammet.

Utbildningar som pausas läsåret 2024/2025;

Almåsgymnasiet;

Hantverksprogrammet Florist Lärling. Antalet platser justeras till noll. Bakgrunden är lågt söktryck.

Bäckängsgymnasiet;

Estetiska programmet Teater. Antalet platser justeras till noll. Bakgrunden är lågt söktryck.

Sven Eriksonsgymnasiet;

International Baccalaureate (IB). Antalet platser justeras till noll. Bakgrunden är lågt söktryck.

Viskastrandsgymnasiet;

Industritekniska programmet Produkt maskinteknik samt Bygg- och anläggnings-programmet Husbyggnad Lärling. Antal platser justeras till noll. Bakgrunden är lågt söktryck i kombination med osäkerhet med lärlingsplatser för nästa läsår. Viskastrandsgymnasiet stärker på så sätt den skolförlagda utbildningen och möjlighet till APL.

Bäckäng-, Sven Erikson- och Viskastrandsgymnasiet kommer inom kort påbörja utredning för samtliga pausade utbildningar gällande vilka åtgärder verksamheten behöver vidta på kort och lång sikt för att stärka informationen och marknadsföringen samt eventuellt behov av andra insatser.

Mot bakgrund av ovan samt osäkerhet kring antalet boråselever som kommer vara aktuella för något av introduktionsprogrammen så kan det komma att bli behov av justeringar i antalet platser på övriga program som finns på gymnasieskolorna i Borås Stad. Förvaltningschefen har delegation på att besluta om mindre förändringar, såsom exempelvis utökning och minskning av antal platser på respektive program.

Beslut: Förändrad antagningsorganisation för gymnasieskolan läsåret 2024/2025 fastställs.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att påbörja en utredning för de pausade programmen. Utredningen syftar till att lämna förslag på åtgärder som verksamheten behöver vidta på kort och lång sikt för att stärka information och marknadsföring, samt eventuellt behov av andra åtgärder. Utredningen ska också följa upp tidigare översyn av International Baccalaureate (IB).

Nämnden uppdrar åt förvaltningschefen att anpassa organisationen utifrån elevernas val.

Antagningsorganisation för anpassad gymnasieskola läsåret 2024/2025

Varje kommun ansvarar för att alla ungdomar i kommunen som tillhör anpassad gymnasieskolas målgrupp erbjuds utbildning av god kvalitet i anpassad gymnasieskola. Vilka utbildningar som erbjuds och antalet platser på dessa ska anpassas med hänsyn till ungdomarnas önskemål.

Ett förslag till antagningsorganisation för anpassad gymnasieskola läsåret 2024/2025 har upprättats.

Beslut: Antagningsorganisation för anpassad gymnasieskola läsåret 2024/2025 fastställs.

Nämnden uppdrar åt förvaltningschef att anpassa organisationen efter elevernas val.

Läsårstider för läsåret 2025/2026

Ett förslag till läsårstider för eleverna läsåret 2025/2026 har upprättats. Läsårstiderna omfattar totalt 178 dagar. Antalet lovdagar är totalt 12.

Förslaget är framtaget i överenskommelse med Grundskoleförvaltningen i Borås Stad samt samverkanskommunerna i Sjuhärad.

Läsår 2025/2026

Ht 2025 torsdag 21 augusti – fredag 19 december

Vt 2026 torsdag 8 januari – fredag 12 juni

Lovdagar

Ht 2025 torsdag 30 oktober – fredag 31 oktober

Vt 2026 måndag 9 februari – fredag 13 februari

tisdag 7 april – fredag 10 april

fredag 15 maj

Kompetensutvecklings- och planeringsdagar beslutas av respektive gymnasiechef.

Beslut: Läsårstiderna för läsåret 2025/2026 fastställs.

Ansökan till Skolverket om särskild variant Design

Bäckängsgymnasiet har i dag tillstånd från Skolverket att bedriva särskild variant mot design inom det estetiska programmet inriktning bild- och formgivning.

Särskild variant innebär att hela eller delar av utbildningen avviker från det nationella programmet. Avvikelsen ska omfatta minst 300 gymnasiepoäng. Utbildningarna kan ha särskilda förkunskapskrav och skolan får använda antagningsprov för urval av de sökande.

En särskild variant kan avvika i form av kurser för programfördjupningen eller i form av kurser för det sammanlagda utrymmet för inriktning och programfördjupning.

Den särskilda varianten på Bäckängsgymnasiet innehåller kurser inom Design och Designprocessen, för att eleverna ska få fördjupad kunskap inom området.

En ansökan om att få bedriva särskild variant måste förnyas vart fjärde år. För Bäckängsgymnasiet innebär det inför läsåret 2025/2026.

Beslut: Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ansöka om särskild variant inom det estetiska programmet på Bäckängsgymnasiet.

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2023

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivaren varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska vara färdig senast den 1 mars varje år, och redovisa hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, samt vilka resultat som har uppnåtts.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är vårdgivare. Nämnden har utsett gymnasiecheferna på respektive skola att tillika vara verksamhetschefer enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) för elevhälsans medicinska insats (EMI) och därmed ansvara för verksamheten. De delar som inte verksamhetschef får utföra har uppdragits till medicinskt ledningsansvarig skolsköterska (MLA). Elevhälsans medicinska insats är skolsköterska och skolläkare.

Sveriges Kommuner och Regioner har tillsammans med Socialstyrelsen gemensamt beslutat att systematiskt arbeta för att minska antalet vårdskador genom en nationell satsning för ökad patientsäkerhet. Sedan våren 2022 har medicinskt ledningsansvarig (MLA) och psykologiskt ledningsansvarig (PLA) varit de operativa i att ta fram det nya ledningssystemet för elevhälsan inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Elevhälsans medicinska insats arbetar ständigt med att förbättra patientsäkerheten och uppmärksamma organisationen på de förbättringar som behöver göras genom att anmäla händelser i det system för händelserapportering som finns i Prorenata.

Arbetet med att göra eleverna mer delaktiga i sin vård behöver utvecklas för att kvalitén i arbetet ska kunna utvecklas och höjas.

Beslut: Upprättad Patientsäkerhetsberättelse 2023 för elevhälsans medicinska insats godkänns.

Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2023

Endast en mindre del av EPI (elevhälsans psykologiska insats) regleras i hälso- och sjukvårdslagen och den handlar i stort om utredning och remittering. Under 2023 har förvaltningens EPI levererat god hälso- och sjukvård och kunnat möta behovet av konsultation och utredning. Det har varit omsättning i personalen då en slutat och två nyanställts. Kompetensen i psykologgruppen är god och eleverna har fått det stöd de har rätt till enligt lag. Coronapandemin har satt mindre spår i arbetet på förvaltningens EPI i år, även om personal fortfarande arbetat en del hemifrån och vissa möten varit digitala.

Det har funnits en hög medvetenhet om patientsäkerhet i psykologernas dagliga arbete och insatser för att öka det systematiska arbetet med säkerhetskulturen genom avvikelse- och riskrapportering har fortsatt. Detta behöver dock upprätthållas och utvecklas ytterligare framöver. Inga klagomål eller avvikelser om brister i hälso- och sjukvård har inkommit utifrån och endast ett fåtal händelserapporter har kommit internt. Den muntliga återkopplingen till skolpsykologerna från patienter och skolpersonal är över lag positiv, men i år har även något klagomål kommit in till verksamheten.

Målet att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet har liksom under 2022 varit högt prioriterat under 2023. Det strukturerade arbetet med ett gemensamt ledningssystem för hela förvaltningens elevhälsa har fortsatt med oförminskad kraft. MLA (medicinskt ledningsansvarig) tillsammans med PLA (psykologiskt ledningsansvarig) har gjort ett stort arbete med att utveckla och föra in dokumentation i processverktyget Canea One efter regelbundna möten med projektgruppen, personalgruppen och alla VC HSV (verksamhetschef hälso- och sjukvård) över året.

Rutiner har tagits fram och uppdaterats och kvalitetsgranskning har utförts. System för synpunkter och klagomål har utvecklats.

Under 2024 kommer PLA (psykologiskt ledningsansvarig) och VC HSV (verksamhetschef hälso- och sjukvård) vid förvaltningens EPI (elevhälsans psykologiska insats) att bytas ut men arbetet med ledningssystem, patientsäkerhet och kvalitet kommer att fortsätta i de upparbetade arbetssätten.

Beslut: Upprättad Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats 2023 godkänns.

Rapport Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen är en förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter. En personuppgift är information som kan knytas till och identifiera en fysisk person som är i livet. Med behandling av personuppgift avses insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, ändring, läsning, överföring, spridning, radering eller förstöring. Förordningen utgör grunden för skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter.

Dataskyddsförordningen innehåller en rad bestämmelser gällande behandling av personuppgifter.

Nämnder i Borås Stad ska årligen upprätta en rapport där det framgår vilka åtgärder och aktiviteter som har genomförts efter föregående års granskning och vilka aktiviteter som är planerade framåt för att möta lagkraven.

Beslut: Upprättad rapport för 2023 godkänns.

Yttrande över remiss - Ansökan från Lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet Borås från och med läsåret 2025/2026

Huvudmannen Lärande i Sverige AB har lämnat in en ansökan till Skolinspektionen om att utöka Realgymnasiet i Borås med ytterligare ett program. Utökningen omfattar ett program: bygg- och anläggningsprogrammet med inriktning mark och anläggning. Skolinspektionen ber Borås Stad yttra sig över vilka följder en etablering kan medföra för kommunen.

Nämnden har av Kommunstyrelsen ombetts att lämna synpunkter kring ansökan. Nämndens yttrande innehåller bilagor med konsekvensbeskrivning, befolkningsprognos och planerat programutbud för kommande läsår.

Beslut: Upprättat yttrande godkänns.

Yttrande över lagrådsremiss - Förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd

Regeringen har upprättat ett utkast till en lagrådsremiss rörande förbättrade levnadsvillkor för utlänningar med tillfälligt skydd. Förslagen i remissen gäller de personer som befinner sig i Sverige med stöd av det s.k. massflyktsdirektivet. Borås stad har beretts tillfälle att yttra sig över utkastet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar utgör underlag för kommunstyrelsens remissvar.

Förslaget innebär bland annat att utlänningar med tillfälligt skydd ska kunna folkbokföras tidigare. För nämndens verksamhet är det framförallt tillgång till vuxenutbildning som är av betydelse. När en person är folkbokförd får den rätt till utbildning inom kommunal vuxenutbildning. Idag kan kommunen erbjuda personer som omfattas av massflyktsdirektivet möjlighet att studera Svenska för invandrare (Sfi) samt svenska som andraspråk efter ändringar i Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning. Personerna har dock inte rätt till svenskundervisning utan kommunen bestämmer själv om detta ska erbjudas och kan beviljas ett särskilt statsbidrag för ändamålet. Det finns idag dock inte möjlighet att erbjuda annan reguljär utbildning inom komvux.

Då en stor del av de som idag omfattas av massflyktsdirektivet fullföljt Sfi har det funnits behov av att erbjuda elever någon typ av fortsättning efter avslutad Sfi. I Borås erbjuds målgruppen möjlighet att delta i uppdragsutbildning som motsvarar delar av utbudet inom kommunal vuxenutbildning.

Möjligheterna ser dock olika ut i olika kommuner och vilken del av utbudet som blir tillgängligt blir beroende av beslut i de enskilda kommunerna. Det har också funnits juridiska oklarheter gällande kommunens möjligheter att erbjuda utbildning.

En förändring i regelverket kring folkbokföringen skulle skapa större likvärdighet mellan kommunerna och därmed en större förutsägbarhet. De olika lösningar som olika kommuner tagit fram kan ersättas av tillgång till reguljär vuxenutbildning. Därmed skapas också tydlighet hur frågor om tillgång till utbildning ska hanteras i det fall massflyktsdirektivet förlängs eller aktiveras igen.

Frågor om finansiering av utbildningen hanteras i och med att kommunen får del av schablonersättning för etableringsinsatser för nyanlända. Det blir dessutom möjligt att finansiera yrkesutbildning genom statsbidraget för yrkesvux, vilket inte är möjligt idag.

Beslut: Nämnden tillstyrker remissen och översänder sina synpunkter till kommunstyrelsen.

Yttrande över remiss; Motion - Digital elevhälsa

Lisa Berglund (KD) har skrivit en motion om digital elevhälsa som Kommunstyrelsen har översänt till nämnden för yttrande. Motionären föreslår Kommunfullmäktige besluta att utreda möjligheten att införa någon form av digital elevhälsa främst vid de tillfällen elevhälsoteamet inte är fysiskt tillgänglig i grundskolan och gymnasieskolan.

I Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är elevhälsan organiserad på så sätt att det i varje verksamhet finns tillgång till ett lokalt placerat elevhälsoteam där kurator, studie- och yrkesvägledare, specialpedagog och skolsköterska ingår. Centralt placerade i förvaltningen finns dessutom fyra skolpsykologer som dels ingår i verksamheternas elevhälsoteam men också genomför förvaltningsövergripande arbete (utredningar, utbildningar och handledning av personal m.m.). Tillgången till elevhälsans funktioner bedöms av förvaltningen som god men det finns utmaningar i att möte den växande gruppen ungdomar som lider av psykisk ohälsa. Utmaningarna bedöms dock i huvudsak vara kopplade till att specialistvården inte har förutsättningar att möta de ökande behoven.

Det finns goda möjligheter för eleverna att möte elevhälsans personal på plats i verksamheten såväl i bokade möten som spontant. Om behov finns och ärendet inte berör känsliga personuppgifter kan också digitalt möte bokas.

IT-säkerheten och lagstiftning hindrar däremot i de flesta fall från att använda digitala mötesformer där känsliga personuppgifter behandlas. Känsliga personuppgifter kan exempelvis handla om ärenden som berör våld i hemmet, hedersproblematik eller andra känsliga uppgifter om elevens personliga förhållanden.

Utifrån ovanstående görs bedömningen att en vidare utredning för att inrätta digital elevhälsa inte rekommenderas.

Beslut: Motionen avstyrks.

Yttrande över remiss; Nya Avfallsföreskrifter Borås Stad

Enligt miljöbalkens (1998:808) 15 kap. ska det finnas en renhållningsordning för varje kommun. Den består av föreskrifter för avfallshantering samt en avfallsplan. De befintliga avfallsföreskrifterna i Borås Stad har revideras med anledning av förändrade lagkrav vad gäller avfallshantering.

Det förändrade lagkravet innebär att det kommunala ansvaret växer. Ett exempel är att kommunens insamlingsansvar för förpackningar utökats genom förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar, vilka har inarbetats i föreskrifterna. Ett annat exempel är kraven på rapportering av farligt avfall från verksamheter till Naturvårdsverket och benämningar av gällande författningar är uppdaterade till nuvarande lydelse.

Ökningen av det kommunala ansvaret innebär även att vissa avfallsslag tillkommit och definitioner ändrats. Eftersom kommunen bytt insamlingssystem för mat- och restavfall har föreskrifter som gäller det gamla systemet tagits bort och föreskrifter kring vilka matavfallspåsar som får användas har ändrats.

Nämndens sex verksamheter hanterar avfall från bland annat undervisning samt gymnasieskolornas tillagningskök och berörs på så sätt av Borås Stads föreskrifter kring avfallshantering.

Nämnden har inga synpunkter på förslaget om nya avfallsföreskrifter.

Beslut: Remissen tillstyrks.

Godkännande av avtalsförslag; ny förhyrning på Bergslenagatan 4 för Bergslenagymnasiet

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen skickade i april 2023 en framställan till Lokalförsörjningsförvaltningen med önskemål om att teckna ett längre hyresavtal för Bergslenagymnasiet på Bergslenagatan 4 och i samband med detta göra anpassningar och en allmän upprustning av lokalerna.

Framställan kompletterades under september 2023 med en framställan om ytterligare lokalyta på plan 1, med anledning av att skolan är trångbodd och har behov av ytor som kan nyttjas till undervisning och UF-verksamheten (Ung Företagsamhet). Skolan kommer även i fortsättningen kunna erbjuda alla program, samtidigt som den anpassas för ett större elevantal.

Elevantalet på skolenheten har ökat från 36 elever till 59 det senaste läsåret och prognosen för kommande läsår pekar mot, enligt senaste uppgifterna från den anpassade grundskolan, ett sammanlagt elevtal på 68 elever. Utöver fler elever har det även skett en utökning av andelen elever som behöver hjälpmedel i skolan, exempelvis rullstolar samt syn- och hörselhjälpmedel. Lokalerna behöver även anpassas för dessa hjälpmedel, såväl i utformning som till yta.

Projekteringen av de nya lokalerna har omfattat, utöver verksamhetens behov av modern lärmiljö för en ökande elevgrupp, en god arbetsmiljö för lärare, elevhälsa och skolans övriga funktioner. Det kommer också innebära en samlad och förbättrad uppehållsyta för eleverna (i dag är uppehållsutrymmena spridda på skolan), vilket kommer lösa arbetsmiljöproblemet med schemaläggning av rastvärdar på alla våningsplan.

Ytan i nuvarande förhyrning är 2 151 kvadratmeter. Föreslagen nyförhyrning är 2 895 kvadratmeter och innefattar samtliga våningsplan i byggnaden.

Den nya hyran, när projektet är klart i sin helhet blir för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 4,1 miljoner kronor per år (nivå 2024). Det är en stor förändring jämfört med nuvarande hyra på 1,5 miljoner kronor per år. Ökningen av ytan med ca 750 kvm förklarar en del av kostnadsökningen, men den större delen av kostnadsökningen består i att alla ytor renoveras eller byggs om och får då internhyresnivå ”nytt” (1418 kr, att jämföra med nivå ”standard” på 674 kr i 2024 års nivåer). Förändringen av lokalkostnaden är betydande och förvaltningen kommer arbeta för att så stor andel som möjligt av nämndens budgeterade medel till den anpassade gymnasieskolan går till kärnuppdraget med undervisning och inte till lokaler.

Hyresvärdens önskan är att teckna hyresavtal på 15 år men med tillträde etappvis där första delen preliminärt är inflyttningsklar 2024-08-15 och preliminärt färdigställande för hela lokalen 2025-05-01. Förslaget är anpassat efter Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen verksamhet.

Lokalförsörjningsnämnden har 2024-03-19 beslutat att godkänna upprättat förslag om att teckna hyresavtal för en yta om 2 895 kvm under 15 år. Beslutet gäller under förutsättning att även Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fattar motsvarande beslut. Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.

Beslut: Upprättat avtalsförslag godkänns.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-31] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2024-03-26 16.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol