Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

OBS! För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Beslut och protokoll

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021-02-22 protokoll Pdf, 603.4 kB.

Kallelse och handlingar

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2022-02-22 kallelse och handlingar Pdf, 4.6 MB.

Ärenden

1. Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
2. Fastställande av föredragningslista
3. Information från förvaltningschefen
4. Årsredovisning 2021
5. Rapport ej verkställda gynnande beslut kvartal 4 2021
6. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2021
7. Information om granskning
8. Delegationsordning
9. Remiss: Riktlinjer beställar-utförarmodellen
10. Revidering Plan och Rutin vid samhällsstörningar och extraordinära
händelser
11. Uppföljning av intern kontrollplan 2021
12. Strategisk kompetensförsörjningsplan
13. Rapportering av Individ- och familjeomsorgsnämndens
personuppgiftsbehandlingar 2021
14. Initiativärende - utredning om behov av en tillnyktringsenhet i Borås
15. Anmälningsärenden 2022-02-22
16. Delegationsbeslut 2022-02-22, sekretess
17. Övrigt

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-14] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2022-02-22 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol