Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

Tid:
Plats: Österlånggatan 64, kafeterian

Beslut och protokoll

Ärendelista

1.Upprop och val av protokollsjusterare med ersättare

2.Fastställande av föredragningslista

3.Ansökan om umgängesbegränsning

4. Faderskapsnedläggning

5. Faderskapsnedläggning

6. Delegationsbeslut 2023-11-21

7. Information från förvaltningen

8. Mötesdagar 2024

9. Ekologiskt hållbart Borås - Handlingsplan 2024

10. Initiativärende - Lägesbild om sexköp

11. Fullmakt att företräda Individ- och familjeomsorgsnämnden i domstolar nästkommande år

12. Budgetuppföljning efter oktober

13. Riktlinjer för säkerhetsskydd

14. Tak-över-huvudet-garanti

15. Rapport ej verkställda gynnade beslut – kvartal 3

16. Övrigt

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-27] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2023-11-21 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol