Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: KS Sessionssal, plan 3,5, Kungsgatan 55, Borås

 

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-03-29, protokoll.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2022-04-05 15.07

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är pga. den nuvarande situationen med Covid -19 inte öppna för allmänheten.

Handlingar och föredragningslista

6.1 Information – Energi- och klimatrådgivning

6.2 Information – Uppföljning av 2021 års fordons- och resestatistik samt
energistatistik

6.3 Information – Yttrande på avgränsningssamråd, ändring av tillstånd för miljöfarlig verksamhet (Rydboholm)

6.4 Information – Yttrande över ansökan för bergtäkt på fastigheten Fristads Prästgård 1:115

6.5 Information – Behovsutredning för MKNs ansvarsområden gällande tillsyn år 2022-2024

6.6 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden

7.1 Tillsynsplan för Miljö- och hälsoskyddsområdet 2022

7.2 Strandskyddsdispens Viared 9:40

7.3 Strandskyddsdispens Viared 9:5

7.4 Strandskyddsdispens Hunghult 1:6

7.5 Strandskyddsdispens Rångedala 4:13

7.6 Strandskyddsdispens Malryd 1:14

7.7 Strandskyddsdispens Sjögabo 1:6

7.8 Strandskyddsdispens Vatunga 4:7

7.9 Strandskyddsdispens Rydboholm 1:377

7.10 Remiss – Ansökan om förläng igångsättningstid för vindkraftsverksamhet

7.11 Överenskommelse om tillsynsansvar för täktverksamhet

9.1 *Ansökan om försäljningstillstånd för tobaksvaror

9.2 *Ansökan om serveringstillstånd

9.3 *Yttrande till förvaltningsrätten, överklagat beslut

10.1 Samråd för detaljplan, Viared 13:1 m.fl.

10.2 Ansökan om medel från Klimatkompensationsfonden, koncerninköp.

11.1 Ansökan bidrag naturvårdsfond Torpa-Sjöbo 2:5

11.2 Ansökan bidrag naturvårdsfond Sölebo 2:2

11.3 Ansökan bidrag naturvårdsfond Hunghult 1:22

11.4 Ansökan bidrag naturvårdsfond Viared 5:1

11.5 Ansökan bidrag naturvårdsfond Ljushults-Kärra 1:43

11.6 Ansökan bidrag naturvårdsfond Sölebo 2:1

11.7 Avslutsbidrag naturvårdsfond Kråkered 2:11

12.1 Organisationsförändring –Delning av avdelningen för Tillstånd och livsmedelskontroll

12.2 Uppföljning, program för integrerat samhälle 2021

12.3 Program för mänskliga rättigheter på lokal nivå

12.4 Prisuppräkning, timtaxa för tillståndsenheten

12.5 Månadsrapport februari 2022

12.6 Byte av datum för MKNs nämndmöte från 19e april till 21a april 2022

13.1 Kurser och konferenser etc.

14.1 Delegeringsbeslut februari 2022

14.2 Inkomna skrivelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-03-29, föredragningslista.pdf Pdf, 395.1 kB. 395.1 kB 2022-03-24 19.12
Miljö och konsumentnämnden 2022-03-29, handlingar.pdf Pdf, 52.7 MB. 52.7 MB 2022-03-24 21.26


Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
7 2 5 Alternativt beslutsförslag M+KD.pdf Pdf, 88.8 kB. 88.8 kB 2022-04-05 15.05
7 4 3 Alternativt beslutsförslag, M+KD.pdf Pdf, 83.6 kB. 83.6 kB 2022-04-05 15.05
7 6 5 Alternativt beslutsförslag, M+KD.pdf Pdf, 106.3 kB. 106.3 kB 2022-04-05 15.05
7 7 4 Alternativt beslutsförslag M+KD.pdf Pdf, 98.4 kB. 98.4 kB 2022-04-05 15.05
7 10 3 Alternativt beslutsförslag M+KD.pdf Pdf, 76.2 kB. 76.2 kB 2022-04-05 15.06
12 3 2 Protokollsanteckning M+KD.pdf Pdf, 86.8 kB. 86.8 kB 2022-04-05 15.07
Fullmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-26] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2022-03-29 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol