Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan2, Stora Brogatan 45, Borås

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-05-17, protokoll.pdf Pdf, 3.9 MB. 3.9 MB 2022-05-20 15.06

Miljö- och konsumentnämndens sammanträden är öppna för allmänheten förutom i de delar som avser myndighetsutövning. Dessa ärenden är markerade med * i ärendelistan som publiceras inför varje möte

Handlingar och föredragningslista

6.1 Information – Överklagade och överprövade strandskyddsärenden

6.2 Information – Avrapportering av MIFO

6.3 Information – Miljörapport 2021 och Miljöprogram

6.4 Information – Tertial 1 2022

6.5 Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden

7.1 Strandskyddsdispens Rydboholm 1:377

7.2 Strandskyddsdispens Tå 1:12

7.3 Strandskyddsdispens Komlösa 5:6

8.1 Kontrollplan Livsmedelskontroll 2022

9.1 *Ansökan om tobaksförsäljningstillstånd

9.2 Länsstyrelsens tillsyn enligt alkohollagen(2010:1622) och lag om tobak och
liknande produkter (2018:2088)

10.1 Borås Stads miljörapport 2021

10.2 Borås Stads Miljöstrategi

12.1 Borås Stads arbete med barnkonventionen

12.2 Tertial 1 2022

12.3 Attestregler

13.1 Kurser och konferenser etc.

14.1 Delegeringsbeslut april 2022

14.2 Inkomna skrivelser

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Miljö och konsumentnämnden 2022-05-17, föredragningslista.pdf Pdf, 243.6 kB. 243.6 kB 2022-05-11 14.18
Miljö och konsumentnämnden 2022-05-17, handlingar.pdf Pdf, 16 MB. 16 MB 2022-05-12 15.52
Fullmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-26] Miljö- och konsumentnämnden , sammanträde 2022-05-17 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol