Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Beslut och protokoll

Protokoll Miljö- och konsumentnämnden 2023-09-18 Pdf, 671 kB.

Ärendelista och handlingar

Miljö- och konsumentnämndens sammanträde 2023-09-18 Pdf, 83.1 MB, öppnas i nytt fönster.

 • Svar på initiativärende inlämnat av Sverigedemokraterna vid sammanträdet 2023-08-21
 • Övrig information från förvaltningen inkl. personalärenden
 • Yttrande Kungörelse tillstånd bergtäkt Borgstena/Mollaryd
 • Revidering av taxa och prövning inom miljöbalkens område samt marknadskontroll
 • Ansökan om serveringstillstånd
 • Remiss samrådsärende, Norra Sjöbo Torpa-Sjöbo 2:1 – Långestenslyckan
 • Inkomna synpunkter jan-juni 2023
 • Svar på remiss: Arbetsmiljöpolicy
 • Svar på remiss: Personalpolitiskt program
 • Svar på remiss: Borås Stads Kostpolicy
 • Tertial 2 2023
 • Uppdatering attestregler 2023
 • Delegationsbeslut augusti 2023
 • Svar från regeringen på brev om behov av kalkning
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-16] Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde 2023-09-18 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol