Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde

Miljö- och konsumentnämndens uppgift är att som lokal tillsynsmyndighet kontrollera att miljölagstiftningen efterlevs. Tillsynsansvaret omfattar miljöbalken med delområdena: miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd, förorenade områden, täkter och jordbruk, kemiska produkter, avfall och producentansvar, livsmedels-, smittskydds-, tobaks- och strålskyddslagstiftningarna. Nämnden ansvarar även för tillstånd och tillsyn inom alkohol, tobak, e-cigaretter och receptfria läkemedel.

Tid:
Plats: Nornan, plan 2, Stora Brogatan 45, Borås

Beslut och protokoll

Ärendelista och handlingar

Miljö- och konsumentnämndens sammanträde 2023-10-23 Pdf, 17 MB.

  • Informationsärenden
  • Svar på remiss: Ansökan om att upphöra med övervakning och kontroll av nerlagda deponier
  • Åtgärd mot tobaksförsäljningstillstånd (partihandel)
  • Uppdaterad attestförteckning
  • 10-dagars uppföljning per september 2023
  • Uppdatering av Miljöförvaltningens taxor
  • Sammanträdesdagar 2024
  • Anmälningsärenden
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-16] Miljö- och konsumentnämnden, sammanträde 2023-10-23 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol