Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sociala omsorgsnämnden, sammanträde

Sociala omsorgsnämnden har ansvar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Nämnden ansvarar även för kommunens socialpsykiatri som bedriver verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning i bostäder med särskild service, korttidsenhet och boendestöd för personer i ordinärt boende. Nämnden har även ansvar för hälso- och sjukvård för de berörda målgrupperna.

Tid:
Plats: Bryggaregatan 15

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Nämndens sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sociala_omsorgsnämnden_2023-09-25_protokoll.pdf Pdf, 318.8 kB. 318.8 kB 2023-09-26 15.59
Alternativt förslag (SD) - Borås stads uppförandekod.pdf Pdf, 31.2 kB. 31.2 kB 2023-09-26 16.00
Initiativärende (KD) - Daglig verksamhet.pdf Pdf, 138.8 kB. 138.8 kB 2023-09-26 16.00
Tillägg - Britt-Marie Halldén (L) och Ulrika Gunnarsson (KD) 230925.pdf Pdf, 67.3 kB. 67.3 kB 2023-09-26 16.00

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sociala omsorgsnämnden 2023-09-25 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 6.1 MB. 6.1 MB 2023-09-20 14.24
 1. Upprop och val av protokolljusterare
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Besök från verksamhet
 5. Förvaltningen informerar
 6. Budgetuppföljning 2023, tertial 2
 7. Ersättning för uppdrag som stödfamilj och kontaktperson
 8. Budget 2024
 9. Initiativärende: Daglig verksamhet
 10. Initiativärende: Utdrag ur belastningsregister
 11. Remiss: Personalpolitiskt program
 12. Remiss: Arbetsmiljöpolicy
 13. Remiss: Borås Stads uppförandekod
 14. Redovisning av inkomna synpunkter januari – juni 2023
 15. Omförhandling av befintligt hyresavtal
 16. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut och avbrott av insats enligt SoL och LSS t.o.m. 30 juni 2023
 17. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2023
 18. Tillsyn av hantering av allmänna handlingar från Stadsarkivet 2023
 19. Redovisning av delegationsbeslut 2023
 20. Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 2023
 21. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-10-19] Sociala omsorgsnämnden , sammanträde 2023-09-25 17.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol