Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

Sammanträdet är öppet för allmänheten

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Föredragningslista

 1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Förvaltningen informerar
 4. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2022
 5. Ekonomiuppföljning, Tertial 2 2022
 6. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2022
 7. Åtgärdsplan för nyttjande av buffert 2022
 8. Miljöuppföljning, tertial 2 2022
 9. Motion: Borås rent och snyggt (KD)
 10. Remiss: Riktlinjer för Kulturmiljövården
 11. Remiss: Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Fristad, Dalsjöfors, Viskafors och Sandared
 12. Remiss- Förslag till ny samhällsbyggnadsorganisation
 13. Renhållning i centrum
 14. Samråd för detaljplan för Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, kvarteret Astern med flera, Pulsenområdet, Borås Stad
 15. Samråd för detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 med flera, Bodavallen, Borås Stad
 16. Kartläggning kring vilka personalgrupper som arbetar i skog och mark
 17. Val av ny ordinarie politiker till Persontransportgrupp
 18. Anmälningsärenden
 19. Redovisning av delegationsbeslut


Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-30] Tekniska nämnden , sammanträde 2022-09-28 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol