Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

Beslut och protokoll

Protokoll Tekniska nämnden 2022-12-14 Pdf, 290.1 kB.

Handlingar och ärendelista

Kallelse samt handlingar Tekniska nämnden 2022-12-14 Pdf, 11.3 MB.

Ärendelista

  1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
  2. Godkännande av föredragningslista
  3. Ekonomiuppföljning november 2022
  4. Besluts- och behörighetsattestanter 2023
  5. Förvaltningen informerar
  6. Ansökan om dispens från Kommunfullmäktiges beslut att inte använda bekämpningsmedel i kommunens egen verksamhet
  7. Yttrande över Boråsförslaget: P-skiva centrala Borås
  8. Anmälningsärenden december 2022
  9. Redovisning av delegationsbeslut december 2022
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-30] Tekniska nämnden , sammanträde 2022-12-14 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol