Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

Beslut och protokoll

Handlingar och föredragningslista

Kallelse och handlingar Tekniska nämnden 2023-01-25 Pdf, 50.8 MB.

Föredragningslista

 1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Förvaltningen informerar
 4. Beredningsgrupper
 5. Tekniska nämndens budget 2023
 6. Anslagsbegäran Viskans park 2023
 7. Miljörapport Tertial 3 2022
 8. Ansökan om dispens från Kommunfullmäktiges beslut att inte använda bekämpningsmedel i kommunens egen verksamhet
 9. Boråsförslaget: Hundrastgårdar
 10. Boråsförslaget: Belysning runt hela Fiskedammen på Bergdalen
 11. Tekniska nämndens lokalbehovsplan, planperiod 2024-2028
 12. Anmälningsärenden januari 2023
 13. Redovisning av delegationsbeslut
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-14] Tekniska nämnden , sammanträde 2023-01-25 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol