Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Försäljning på gator och torg

På den här sidan får du information om villkoren som gäller när du planerar försäljning från foodtrucks.

Gatumarken är allmän platsmark och ska vara tillgänglig för alla. FoodtrucksPDF ska följa ordningslagen och fungera tillsammans med boende och besökande i staden. Därför krävs tillstånd för foodtrucks.

Tillstånd och förhållningsregler

Ansökan

Ansökan görs till Borås City Samverkan AB via mail info@borascity.se.

Utbredning och placering

Borås Stad har en karta som visar på vilka platser som foodtrucks får uppställas på. Ytorna är anpassade med tanke på framkomligheten för både fotgängare och trafik. I ytan ingår också försäljningsytan. Foodtrucken ska placeras enligt skiss inom det bestämda stråket på gatan.

Livsmedelshantering

Foodtrucks ska vara godkänd för livsmedelshantering enligt gällande livsmedellagstiftning.
Kontakta Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Vatten/Avlopp

Vatten och avlopp finns ej att tillgå på platsen. Det krävs att varje foodtruck kan hantera detta själva, t.ex. genom ett slutet system. Tömning av gråvatten och fettavskiljare skall följa Borås Stads regelverk. Inga kopplingar till det kommunala nätet får göras.

Avfallshantering

Sopor ska tas omhand av tillståndsinnehavaren och dagligen forslas bort från platsen. Städning ska göras dagligen inom en radie av 10 meter från foodtrucken detta inkluderar även uppställningsytan.

Brandfarligt gods

Foodtruck ska följa de regler som finns för hantering av brandfarligt gods, till exempel gasol. Kontakt: Räddningstjänsten.

Senast ändrad: 2019-11-27 15.14

Ändrad av:

Dela sidan: Försäljning på gator och torg

g q n C