Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Taxor gällande försäljning av tobak och e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

Här hittar du aktuella avgifter vid nya tillstånd och tillsyn år 2023.

Avgifter för tillstånd för tobaksförsäljning

Lista över olika typer av avgifter.

Typ av ansökan och anmälan

Avgift

Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden där samtliga ägare, hela styrelsen
eller alla bolagsmän byts ut

11 600 kr

Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden gällande någon/några ägare, bolagsmän,
ledamot eller annan person med betydande inflytande

5 000 kr

Ansökan om tillstånd för att sälja tobak

11 600 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak

11 600 kr

Anmälan om förändrat tillstånd

2 300 kr

Avgift för anmälan av e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

Lista över olika typer av avgifter.

Typ av anmälan och avgift

Avgift

Anmälan av försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

1 300 kr

Avgifter för tillsyn gällande försäljning av tobak och e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

Lista över olika typer av avgifter.

Typ av försäljning

Taxa per år

Försäljning av tobaksvaror

5 000 kr

Försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

2 400 kr

Uppföljande kontroller vid avvikelser

Avgift

Typ av avgift

Timavgift

Avgift tas ut för nedlagd tid*

1 251 kr


* Om bristande efterlevnad eller oförutsedda händelser medför tillsyn som går utöver den tilldelade tillsynstiden, ska avgift för denna extra tillsyn utgå för nedlagd handläggningstid multiplicerad med timavgiften. För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Vad avgifterna används till

Avgifterna som tas ut täcker kostnader för handläggningen av ärenden. Avgifterna bekostar också tillsynsarbetet, till exempel den tillsyn som handläggare och inspektörer gör ute på din restaurang, service till dig som krögare, rådgivning, utbildning i ansvarsfull alkoholservering med mera. Dessutom finansierar avgifterna kostnaderna för löner, lokaler och övriga kostnader knutna till verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode ingår inte i avgifterna.

Halv tillsynsavgift

Har beslut om nytt tillstånd fattats före den 1 oktober debiteras hel tillsynsavgift. Har beslut om
nytt tillstånd fattats efter den 1 oktober debiteras halv tillsynsavgift.

Om verksamheten upphör

Den som är tillståndshavare den 1 februari debiteras tillsynsavgift för hela året. Detta påverkas
inte av eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan inbetald avgift återbetalas inte.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Taxor gällande försäljning av tobak och e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender