Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Obligatorisk ventilationskontroll

I de flesta byggnader ska en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) göras regelbundet. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant, som också ger förslag på hur energiåtgången kan minskas för ventilationen, utan att det ger en sämre inomhusmiljö.

Olika krav för olika hus

Om du äger ett en- eller tvåbostadshus finns det inga krav på återkommande kontroller. Det genomförs endast en första installationsbesiktning när ett nytt system börjar användas. För flerbostadshus genomförs kontrollerna var 3–6 år beroende på vilken typ av ventilationssystem som finns i byggnaden.

Vad som gäller för OVK på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vem är ansvarig?

Byggnadens ägare är ansvarig för att OVK genomförs. Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet i Borås Stad och övervakar att kontrollerna genomförs och att de utförs på korrekt sätt av certifierade kontrollanter.

Vem får utföra besiktningen?

Endast certifierade kontrollanter, som har behörighet och rätt behörighetsnivå, får utföra kontrollerna.

Mer om: Hur du hittar certifierade personer på Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad händer om OVK inte är godkänd eller protokoll inte skickas till Samhällsbyggnadsnämnden?

Om byggnadens ägare inte genomför OVK, kan Samhällsbyggnadsnämnden förelägga ägaren att genomföra den. Om det i ett protokoll framgår att kraven om funktionskontroll inte uppfylls kan Samhällsbyggnadsnämnden förelägga ägaren av byggnaden att åtgärda bristerna. Ett föreläggande kan förenas med vite.

Byggnadens ägare ska se till att fel och brister som upptäcks vid OVK åtgärdas omgående. Ägaren har ansvaret, även mellan besiktningstillfällena, för att vidta de åtgärder som behövs för att kraven på ventilationssystemet ska vara uppfyllda och att systemet underhålls så att deras väsentliga tekniska egenskaper i huvudsak bevaras.

Efter utförd besiktning

Vid varje besiktning ska kontrollanten föra protokoll och redovisa resultat. Kontrollanten ska lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens ägare och ett exemplar ska skickas via mejl till Samhällsbyggnadsnämnden.

E-post: samhallsbyggnad@boras.se

Ett särskilt intyg ska utfärdas av kontrollanten om att kontrollen är gjord. Där ska även datum för kontrollen och resultat av kontrollen framgå. Intyget ska anslås av byggnadens ägare på en synlig plats i byggnaden, till exempel i trapphus eller entréer.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Obligatorisk ventilationskontroll

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender