Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tertiär zon

Nedan följer en sammanfattning av de regler som gäller inom zonerna. Här kan du läsa hela föreskriften Länk till annan webbplats. för vattenskyddsområdet.
Kontakta Miljöförvaltningen om du har några frågor om vad som gäller.

Kemikalier

Det krävs inte tillstånd för hantering av kemikalier inom tertiär zon. Men de ska lagras och hanteras på ett sådant sätt att de inte innebär risk för miljön. Kemikalier och farligt avfall ska i första hand förvaras inomhus.

Inomhus ska förvaring av kemikalier och farligt avfall ske i utrymme som är tätt och beständigt mot det aktuella ämnet. Invallningen eller det sekundära skyddet ska rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens volym. Befintliga golvbrunnar ska sättas igen.

Om förvaring måste ske utomhus ska kemikalier och farligt avfall förvaras under nederbördsskydd och i sekundärt skydd eller i invallning som är tätt och beständigt mot det aktuella ämnet. Invallningen eller det sekundära skyddet ska rymma minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens volym. Påkörningsskydd ska finnas om det fi nns risk för påkörning.

Fordonstvätt

Tvätta ditt fordon i en ”gör det själv-hall” eller i en automatisk biltvätt. Biltvättsanläggningen ska ha slam- och oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att säkert klara utsläppskraven.

Cisterner

Nya cisterner och rörledningar för petroleumprodukter och kemikalier som är skadliga för grund- eller ytvattnet ska ha sekundärt skydd som är tätt och beständigt mot lagrad kemikalie och som rymmer minst hälften av lagrad vätskevolym, dock minst den största behållarens volym.

Om det sekundära skyddet är i form av en invallning, ska den vara försedd med nederbördsskydd.

Om risk för påkörning finns ska cisternen vara försedd med påkörningsskydd. Om du har befintliga cisterner utomhus ovan mark som rymmer minst 3 kubikmeter ska de ha sekundärt skydd.

Rör i golv inomhus ska antingen friläggas eller ersättas med nya ovan golv.

Cisterner inomhus i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt är undantagna från kravet på sekundärt skydd. Du bör dock inte ha golvbrunnar eller jordgolv där cisternen befinner sig.

Upplag

Det finns särskilda regler för upplag av skogsmaterial, avfall och förorenade massor.

Värmepumpar och andra energianläggningar

Det krävs tillstånd av Miljö- och konsumentnämnden för att lagra och/eller utvinna värmeenergi från ytvatten. För bergvärmepumpar och ytjordvärmepumpar krävs anmälan.

Skogsbruk och kalkning

Särskilda regler gäller för jord- eller vattenslagning av plantor samt för kalkning.

Dalsjöfors och Rångedala

Skyddsföreskrifterna för de vattentäkterna gäller parallellt med skyddsföreskrifterna för Öresjö vattentäkt.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tertiär zon

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender