Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rapport 4 2023

Sammanfattning

Under kvartal 4 har resterande provtagning slutförts. Det gäller provtagning av sediment för föroreningsavgränsning, provtagning för tekniska egenskaper, referensprovtagning och geoteknisk provtagning.

Myndighetsdialoger har genomförts med flera aktörer under hösten. Det har genomförts regelbundna möten med konsultgruppen och med projektgruppen. Avvattningsförsök har påbörjats.

Sedimentprovtagning

Provtagningsarbetet som påbörjades under juni slutfördes under början på december. Både ytliga och djupa prover är tagna och analyserade. Provtagningen för steg 2 har löpt på bra utan större avbrott, de sista proverna kunde tas via borrhål från en isbelagd Viskan. Nu väntar sammanställning och bearbetning av den stora mängden analysdata.

Provtagningens syfte är att utreda föroreningsnivåerna i sedimentlagren i både djup- och ytled samt utreda sedimentens tekniska egenskaper. Resultaten kommer användas för yt- och volymberäkningar som underlag vid val av efterbehandlingsåtgärder inom projektområdet. Undersökningarna av sedimentens tekniska egenskaper ska användas för utredning av olika åtgärdslösningar så som muddrig och täckning, samt utgöra underlag för en preliminär avfallsklassning av sedimenten.

Geoteknisk undersökning

Den marktekniska undersökningsrapporten är klar och finns tillgänglig via iBinder* för den intresserade. De undersökningsmetoder som användes var vingförsök, spetstrycksondering, trycksondering och jord/bergsondering. Undersökningarna genomfördes från flotte. Sonderingarna genomfördes genom olika vattendjup innan bottensediment samt underliggande geologi tog vid. Geologin bestod över lager utav ett löst lagrat bottensediment av varierande mäktighet. Därunder kommer lera med silt/sandlager för att på djupet övergå till mera fast friktionsjord. En bedömning av resultaten pågår och kommer att redovisas i ett PM under våren, men undersökningarna fastställer tidigare mätdata som visar att det övre skiktet av bottensedimenten är mycket lösa. Det vattenbemängda sedimentskiktet har mycket låg hållfasthet. Hållfastheten mäts här som odränerad skjuvhållfasthet, se exempel i diagram nedan. Mäktigheten på lagret med lösa sediment varierar mellan sjöarna men man kan konstatera att de lämpar sig väl för sugmuddring och mindre väl för grävmuddring.

Exempel på diagram från rapporten.

Exempel på diagram från rapporten.

PFAS

I samband med annan provtagning har det även tagits ut prov för PFAS-analyser. En preliminär bedömning har gjorts av utvärderande konsult och det man hittills kan säga är att fördelningen mellan olika PFAS-ämnen skiljer sig åt beroende på vilket provtagningsmedium vi tittar på, inom respektive provtagningsmedium är fördelningen dock relativt homogen. PFOS-halter i ytvatten överskrider gränsvärdet för PFOS på 0,65 ng/l men ligger ungefär i nivå på vad som hittas i andra tätortsnära vatten. PFOS/PFAS förekommer i sediment, i relativt höga halter i några prov. Det ser ut som att nivån 40-60 cm är mest förorenad, med undantag för Rydboholmsdammarna där de förorenade sedimenten ligger mer ytligt. Föroreningsmönstret för PFAS genom utredningsområdets sträckning följer samma mönster som tidigare påvisats för andra föroreningar. Kortfattat innebär det att de högsta föroreningshalterna återfinns i äldre sediment, och att de i varierande grad överlagras av nyare sediment med lägre föroreningshalter där även sammansättningen av föroreningar skiljer sig från underliggande lager. Störst övertäckning har vi i övre delen av vattensystemet, där Djupasjön fungerar som den första och största sedimentationsfällan.

Det går inte i dagsläget uttala sig om PFAS-halter i sediment ensamt motiverar ett åtgärdsbehov. En mer utförlig utvärdering och översiktlig riskbedömning påbörjas nu i januari. Ett PM förväntas komma under våren -24.

Tekniska försök

Större sedimentvolymer för tekniska labbförsök togs upp under början på december. Första steget är att avvattna sedimenten, det görs genom att först tillsätta flockningsmedel och sedan låta sedimenten avvattnas i ”påsar” med speciella egenskaper. Avvattningsförsöken är designade för att efterlikna avvattning i geotuber som är den metod som är tänkbar för de aktuella muddermassorna. Försöken genomfördes strax före jul och nu ska efterföljande stabiliserings/solidifieringsförsök genomföras. Som stabilisator används exempelvis olika typer av askor. Efter att askorna blandats in i olika mängdförhållanden ska de framtagna proven genomgå laktester för att se vilka föroreningar som binder till de kvarvarande massorna och vilka som följer med lakvattnet. Testerna är viktiga för att utvärdera vilken metod som är bäst lämpad för behandling av eventuella muddermassor och för lakvattenhanteringen.

Myndighetsdialog

Projektet har slutfört myndighetsdialoger med Länsstyrelsen i Västra Götaland, Borås Stad och Vattenfall samt inhämtat expertutlåtande från SGI. Dialogerna har gett värdefulla inspel till det fortsatta arbetet i projektet. Dialogerna har genomförts för att i ett tidigt skede samla in relevanta aspekter och säkerställa en god process för samråd, utredningar och miljöbedömningar som ska utföras framöver, som del i tillståndsprocessen. Övriga myndigheter, intressenter och allmänhet kommer vi ha fördjupad dialog med under samrådsprocessen. Samrådet förväntas genomföras under hösten 2024.

Möten

I projekt av den här digniteten så är möten en stor och viktig del av den interna kommunikationen inom projektet. Det är många korta avstämningar mellan olika funktioner i projektet och mera regelbundna möten i stora och små grupper. Nedan redovisas de av störst betydelse för projektet:

  • Avstämningsmöten konsultgrupp
    Avstämning med hela konsultgruppen har skett under tre tillfällen. Det har varit många avstämningar i mindre grupper för att hantera specifika frågor. Nytt möte med hela gruppen är inplanerat under januari.
  • Projektgruppsmöten
    Möten med projektgruppen sker månadsvis. Två ordinarie möten har genomförts under andra kvartalet. Projektledningen har även haft möte med länsstyrelsen gällande hantering av ämnesgruppen PFAS i projektet.
  • Andra viktiga möten
    Det har genomförts ett samverkansmöte med studiebesök på Energi- och miljöcenter Sobacken tillsammans med Borås Energi och Miljö. Det har genomförts ett styrgruppsmöte.

Ekonomisk redovisning

Av det ekonomiska utfallet för fjärde kvartalet kan man konstatera att projektet ligger totalt sett något under prognos. De stora posterna har av naturliga skäl varit inom miljöutredningar, framförallt kopplat till provtagningsarbete och labbanalyser. På grund av förseningar och fördyringar ligger prognosen för 2024 på ett minusresultat på cirka två miljoner kronor.

Kommande kvartal

Under kvartal ett påbörjas arbetet med att sammanställa och utvärdera all data som samlats in. Under våren kan vi se fram emot att kunna dela betydligt mer konkreta bedömningar och resultat med er.

En förstudie gällande både naturvärden i land och vatten i och kring åtgärdsområdet har påbörjats och kommer slutföras under januari. Förstudien ska ligga till grund för den fältinventering som ska ske under kommande säsong (runt maj-september) . Den ska besvara viktiga frågor kring vilka natur/kulturvärden vi har i området och vilka anpassningar vi behöver ta höjd för vid framtagandet av uppdaterade åtgärdsförslag.

Som vanligt hittar ni den mest uppdaterade informationen om projektet på projektets hemsida på boras.se. Planer och andra dokument finns tillgängliga i iBinder*.


* kontakta projektledaren för att ta del av dessa uppgifter

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rapport 4 2023

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter