Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rapport 1 2024

Sammanfattning

Under kvartal 1 har projektets fokus varit sammanställning, bearbetning och bedömning av analysdata och fältintryck. Flera rapporter är på gång.

Det har genomförts regelbundna möten med konsultgruppen och med projektgruppen. Avvattningsförsök har genomförts och nu sker sista analyserna av lakbarheten.

PFAS

En klar rapport om perflourerade ämnen i Viskan finns att ladda ner från iBinder*. Kortfattat visar den att PFAS uppmätts i halter över rapporteringsgräns i alla provtagna matriser och i många fall överskrids nu gällande gränsvärden eller bedömningsgrunder. Om man tittar på alla PFAS-ämnen så ser man att halterna är på liknande nivå genom hela systemet, men att de ytligare sedimenten i Djupasjön har lägre halter än i sjöarna nedströms. Andelen PFOS skiljer sig även åt mellan sjöarna och är högre i Guttasjön än i Djupasjön. Det sker en partikelbunden transport av PFOS från Guttasjön till nedströms liggande områden. PFAS har även mätts i fisk i Guttasjön och Rydboholmsdammarna. Uppmätta halter visar att PFAS tas upp i fisk som lever i området vilket kan innebära hälsorisker för stationärt födosökande fåglar och för människor som regelbundet konsumerar fisk från Guttasjön. På grund av de nämnda faktorerna ovan ser vi att det finns ett åtgärdsbehov för Guttasjön. På grund av föroreningarnas farlighet och att ämnesgruppens långlivade egenskaper går det inte att fastställa att åtgärdsbehovet enbart är styrt av PFOS utan hänsyn bör tas till den sammanvägda föroreningsbilden.

Tekniska försök

De tekniska försöken har nu slutförts. Sex olika blandningar av aska och sediment har tagits fram och skickats till laboratorium för analys. Försöken har gjorts med två olika typer av askor tillhandhållna av Borås Energi och Miljö. Askorna blandades med sediment i olika procentsatser. De olika blandningarna har sedan genomgått laktester och analys av totalhalt. Även rejektvattnet från avvattningsförsöken har genomgått analys för totalhalt. Försöken har designats för att på bästa sätt kunna välja ut vilken askinblandning som lakar ut minst föroreningar och vad lakvattnet innehåller för föroreningsmängder. Efter försöken har projektet valt ut två askinblandningar som gått vidare till fördjupade analyser av lakegenskaper. Dessa fördjupade test pågår i skrivande stund, så det finns inga resultat att dela med sig av i dagsläget. Bilden nedan visar ett så kallat ”shoppingbag”-test som är ett förenklat sätt att prova avvattning av sediment i liten skala. Försöken kan sedan ligga till grund för designandet av storskalig avvattning i geotuber.

Vatten som droppar genom ett filer - ett så kallat shoppingbag-test, vilket är ett förenklat sätt att prova avvattning av sediment i liten skala.

Sedimentavgränsning

En rapport för avgränsning av förorenade sediment i Viskan har varit ute på granskning och är under revidering. En uppdaterad rapport kommer laddas upp på iBinder* inom de närmaste veckorna.

Sammanfattningsvis kan vi ändå berätta att resultaten visar på vi har förhöjda halter av metaller, dioxin, PAH och olja genom hela systemet. Uppmätta halter överskrider bedömningsgrunder/riktvärden i både ytliga och djupare sediment inom projektområdet. Ämnen som kopplats till textilindustrin visar en liknande trend som PFAS, med lägre halter ytligt i Djupasjön, högre en bit ner och att i Guttasjön och Rydbyholmsdammarna förekommer högre halter av ”textil föroreningarna” även lite mer ytligt än i Djupasjön.

Nedan visas en beräknad mängd förorening i sedimenten. Beräkningen resulterar i att mängden metaller uppgår till 100 till 200 ton inom hela projektområdet. Den största mängden utgörs av zink, men även bly, koppar och krom står för en stor del. Mängden PAH:er uppgår till mellan 500 och 900 kg. Mängden dioxin uppgår till några kg.

Beräknad mängd föroreningar

Delområde

Metaller (kg) - median

Metaller (kg) - medel

PAH:r (kg) - medel

PAH:r (kg) - median

Dioxiner (kg) - median

D1

2000

3000

7

20

0,03

D2

1000

1000

4

4

0,01

D3

11000

14000

40

60

0,60

G1

10000

16000

20

30

0,22

G2

19000

43000

60

120

1,70

G3

22000

50000

200

330

1,10

G4

23000

45000

50

90

0,90

G5

28000

65000

110

170

1,10


Utredningen visar också att volymen av förorenade sediment är större än vad man kommit fram till i tidigare undersökningar. Den ökade volymen beror bland annat på förändrade bedömningsgrunder samt på att föroreningarna nu är avgränsade på ett mer tillförlitligt sätt. Exempelvis har föroreningarnas avgränsning i djupled ökat markant i Guttasjön men även till viss del i Rydboholmsdammarna. Det är viktigt att påpeka att även om vi ser att vi har en större volym förorenade sediment nu än vid tidigare avgränsning så innebär det inte per automatik att volymen förorenade sediment som behöver åtgärdas ökar. Den beräkningen är beroende av många olika faktorer så som vilka risker som föreligger och som behöver minimeras, graden av återförorening, vad som är tekniskt och praktiskt möjligt etc. Den avvägningen redovisas i kommande riskbedömning och åtgärdsutredning.

Utvärdering av referensundersökning

Under 2023 har provtagning genomfördes i Viskan nedströms Öresjö (uppströms Borås) till nedströms Rydboholmsdammarna. Provtagning och analys genomfördes av ytvatten (stickprovtagning av ytvatten och passiva provtagare), material från sedimentfällor samt kontinuerlig mätning av flöde och turbititet. Syftet med referensundersökningarna är att få ett bättre underlag för att kunna bedöma föroreningsspridning och göra en översyn av tidigare framtagna riskbedömningar, identifierat behov av riskreduktion samt övergripande åtgärdsmål. Resultat från referensundersökningarna ska även användas som underlag under åtgärdsarbetet, bedöma uppfyllelsen av åtgärdsmålen och för framtagande av kontrollprogram under och efter åtgärd. Sammanställning och utvärdering av analysdata är genomförd och rapporten är just nu ute på granskning. Rapporten kommer laddas upp till iBinder så snart den är reviderad och godkänd. Några av rapportens slutsatser är:

Uppmätta föroreningshalter har bedömts i första hand mot svenska bedömningsgrunder och gränsvärden. Baserat på resultaten så överskrider följande ämnen gränsvärden:

 • Kadmium i ytvatten i samtliga provpunkter nedströms Borås.
 • Koppar och zink i material från sedimentfällor vid alla provpunkter.
 • Dioxiner i sedimentfällor och ytvatten vid alla provpunkter. • PFOS i ytvatten vid alla mätpunkter.
 • Benso(a)pyren i ytvatten vid alla provpunkter med undantag av mätpunkten nedströms Djupasjön.
 • Antracen i material från sedimentfällor uppströms och nedströms Djupasjön.

Sammantaget visar resultaten att det är en pågående spridning av metaller och dioxiner genom hela projektområdet och ingen tendens till att någon sjö fungerar som fälla. Transport av PFOS och PFOA ser ut att öka nedströms Guttasjön för att sedan minska nedströms Rydboholmsdammarna vilket skulle kunna indikera att Rydboholmsdammarna fungerar som en fälla.

Möten

I projekt av den här digniteten så är möten en stor och viktig del av den interna kommunikationen inom projektet. Det är många korta avstämningar mellan olika funktioner i projektet och mera regelbundna möten i stora och små grupper. Nedan redovisas de av störst betydelse för projektet.

Avstämningsmöten konsultgrupp

Avstämning med hela konsultgruppen har skett under tre tillfällen. Det har varit många avstämningar i mindre grupper för att hantera specifika frågor. Det har genomförts en halvdagsträff med uppdragsledarna för utredningsuppdragen med fokus på samverkan och kommunikation.

Projektgruppsmöten

Möten med projektgruppen sker månadsvis. Två ordinarie möten har genomförts under första kvartalet.

Ekonomisk redovisning

Av det ekonomiska utfallet för första kvartalet kan man konstatera att projektet ligger totalt sett något under prognos. Den största posten har varit inom miljöutredningar, framförallt kopplat till utredningsarbete och sammanställning. De tekniska utredningarna har kommit igång allt mer vilket också syns i utfallet för kvartal 1.

På grund av förseningar och för att projektet bytt inriktning ligger prognosen för 2024 på ett minusresultat på cirka 3,5 miljoner kronor. Totalt räknas projektet bli runt 5 miljoner kronor dyrare än vad man bedömde inledningsvis. Den största anledningen är att det förordade åtgärdsalternativet i tidigare riskvärdering har utgått vilket innebär att nya utredningar har krävts men även framtagandet av en uppdaterad riskbedömning, riskvärdering och åtgärdsutredning.

Kommande kvartal

Under kvartal två fortsätter arbetet med att sammanställa och utvärdera all data som samlats in. Under senvåren kommer det finnas tillgängliga rapporter för sedimentavgränsning, utvärdering referensundersökningar och åtgärdskostnader.

En förstudie gällande både kulturvärden kring åtgärdsområdet har påbörjats och kommer slutföras under maj. Flera fältinventeringar av både limnisk och terrest miljö kommer inledas under kvartal två. De ska besvara viktiga frågor kring vilka natur/kulturvärden vi har i området och vilka anpassningar vi behöver ta höjd för vid framtagandet av uppdaterade åtgärdsförslag.

Ett informationsmöte om det senaste från projektet är inbokat den 24 april. Några reservplatser finns, hör av dig till projekt.viskan@boras.se om du är intresserad av att komma och lyssna.

Rapporter och andra dokument finns tillgängliga i iBinder*. Nytt på plattformen är bland annat:

 • Rapport perflourerade ämnen i Viskan
 • Resultat från modellering av vattendraget vid olika scenarier
 • Utkast för PM Geoteknik
 • MUR geoteknik
 • Fotodokumentation från avvattningsförsök
 • Förstudie naturvärdesinventering land och vatten.

* Kontakta projektledaren för att ta del av uppgifter som finns i iBinder.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rapport 1 2024

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter