Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rapport 3 2023

Sammanfattning

Under kvartal 3 har mycket av projektets fokus varit på fältarbete och provtagning. Provtagning av sediment för föroreningsavgränsning och geoteknisk provtagning. Projektet har tillsammans med Borås Energi och Miljö startat upp en samverkansgrupp för bland annat stabilisering och avvattning. Det har genomförts regelbundna möten med konsultgruppen och med projektgruppen. Projektledaren har föreläst om projektet för flera olika aktörer.

Sedimentprovtagning

Fältarbetet påbörjades under juni och fortsatte in i juli. Steg 1 ytliga prover ner till 1 meter) var beräknat att vara klart under juli månad men på grund av hårt väder fick fältarbetet avslutas i förtid. Provtagning steg 1 slutfördes istället under augusti. Därefter gjordes en utvärdering av analyser och fältanteckningar för att se om det var någon metodik etcetera som behövde förändras inför steg 2. Steg 2 innebär provtagning av djupare
nivåer i sedimenten samt för tekniska egenskaper och labbförsök. För sedimentavgränsning så har inte metodiken förändrats inför steg 2, däremot har en justering gjorts gällande uttag av prover för tekniska egenskaper, avfallsklassning etc. Sammanfattningsvis går förändringen ut på att man tar ut samlingsprover istället för enskilda prover samt att de djupa proverna utgår. Resterande provtagning kommer utföras under oktober och november.

Provtagningsplanens syfte är att beskriva hur avgränsande undersökningar av förorenade sediment ska genomföras inklusive utredning av sedimentens tekniska egenskaper. Resultaten från avgränsningen av förorenade sediment ska användas för yt- och volymberäkningar som underlag vid val av efterbehandlingsåtgärd inom projektområdet. Undersökningarna av Borås Stad sedimentens tekniska egenskaper ska användas för utredning av olika åtgärdslösningar t.ex. muddrig och täckning, samt utgöra underlag för en preliminär avfallsklassning av sedimenten.

 

Uttag av prov från sedimentpropp. Det är noga att man tar ut provet från rätt nivå för att få representativa prov.

Uttag av prov från sedimentpropp. Det är noga att man tar ut provet från rätt nivå för att få representativa prov.

Provtagning geoteknik

Geotekniskt fältarbete och provtagning pågick under september månad. Fältarbetet gick över all förväntan, gynnsamma väderförhållanden gjorde att det gick både snabbare och lättare än vad man hade räknat med. Fältteknikerna hann med mer och kunde lägga till några provpunkter utöver planen och det gjordes även tillägg av vingsondering (för att bättre bestämma gyttjan/lerans egenskaper) i flera punkter.

Det krävs lite teknik för att lyfta ner en hel borrbandvagn till pråmen för den geotekniska provtagningen.

Det krävs lite teknik för att lyfta ner en hel borrbandvagn till pråmen för den geotekniska provtagningen.

Borrbandvagnen på plats på pråmen.

Borrbandvagnen på plats på pråmen.

PFAS

I samband med sedimentprovtagningen och referensprovtagningen tas det även ut prov för PFAS-analyser. Vi har inte fått alla provsvaren än men det vi hittills kan säga är att PFOS halter i ytvatten överskrider gränsvärdet för PFOS på 0,65 ng/l men ligger ungefär i nivå på vad som hittas i andra tätortsnära vatten. PFOS/PFAS förekommer i sediment, i relativt höga halter i några prov. En trend till att PFAS förekommer i högre halter vid 40–60 cm. För närvarande är bedömningen att PFAS framförallt blir en hanteringsfråga när muddermassorna tagits upp på land och för rening av rejekt- och lakvatten. Det finns idag bra tekniker för att minska riskerna vid både själva åtgärden och vid hantering av rejekt/lakvattnet. Man kan tex. använda sig av kolfilter för vattenrening. När alla analysdata för ytvatten och sediment inkommit kommer en grundligare analys av PFAS påverkan på projektet göras.

Myndighetsdialog

Några utvalda aktörer har fått kallelse och underlag till en myndighetsdialog. Dialogen är till för att i ett tidigt skede samla in relevanta aspekter och säkerställa en god process för samråd, utredningar och miljöbedömningar som ska utföras framöver, som del i tillståndsprocessen. Som underlag för dialogerna har dokumentation som beskriver projektet och de undersökningar som ingår sammanställts. Mötena är planerade att hållas i november. De aktörer vi valt ur är länsstyrelsen, Borås Stad och Vattenfall. Övriga myndigheter, intressenter och allmänhet kommer vi ha fördjupad dialog med under samrådsprocessen. Samrådet förväntas genomföras under andra halvan av nästa år. Det finns redan nu även möjlighet att lämna synpunkter till projektet via projektets sajt, där ligger det en öppen enkät som alla är välkomna att fylla i.

Enkät Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunikation

Projektledaren har varit och informerat om projektet på Borås vattendag, på Naturskyddsföreningens regionala kretskonferens samt för delar av Varbergs kommun.

På Borås Vattendag blev Sara Florén intervjuad av Theresé Alshammar om projektet. Denna dag lanserades även den interaktiva kartan och  medborgarenkäten. Tältet bemannades av Mia Magnusson och projektets kommunikatör Kennet Öhlund samt projektledaren. Vi fick många frågor och positiv respons på bland annat karttjänsten.

På Borås Vattendag blev Sara Florén intervjuad av Theresé Alshammar om projektet. Denna dag lanserades även den interaktiva kartan och medborgarenkäten. Tältet bemannades av Mia Magnusson och projektets kommunikatör Kennet Öhlund samt projektledaren. Vi fick många frågor och positiv respons på bland annat karttjänsten.

På Borås Vattendag blev Sara Florén intervjuad av Theresé Alshammar om projektet. Denna dag lanserades även den interaktiva kartan och medborgarenkäten. Tältet bemannades av Mia Magnusson och projektets kommunikatör Kennet Öhlund samt projektledaren. Vi fick många frågor och positiv respons på bland annat karttjänsten.

Det har varit en nyhet i Borås Tidning under kvartal tre. Flera nyhetsuppdateringar har publicerats på projektets sajt, bland annat kan ni läsa om och testa den nya interaktiva kartan som projektet tagit fram inom Borås Stads regi.

Som vanligt hittar ni den mest uppdaterade informationen om projektet på projektets sajt på boras.se. Planer och andra dokument finns tillgängliga i iBinder. Där hittar ni även en riskanalys för projektet.

Möten

I projekt av den här digniteten så är möten en stor och viktig del av den interna kommunikationen inom projektet. Det är många korta avstämningar mellan olika funktioner i projektet och mera regelbundna möten i stora och små grupper. Nedan redovisas de av störst betydelse för projektet:

Avstämningsmöten konsultgrupp

Avstämning med hela konsultgruppen har skett under två tillfällen. Det har varit många avstämningar i mindre grupper för att hantera specifika frågor. Nytt möte med hela gruppen är inplanerat under oktober.

Projektgruppsmöten

Möten med projektgruppen sker månadsvis. Två ordinarie möten har genomförts under andra kvartalet. Projektledaren har även haft möte med länsstyrelsen gällande fördyringar i projektet.

Andra viktiga möten

Det har genomförts ett uppstartsmöte med Borås Energi och Miljö och saneringsprojektet för att hitta samverkansformer kring gemensamma frågeställningar. Sobacken är det naturliga förstahandsalternativet som
mottagningsanläggning för uppkomna massor inom saneringsprojektet och båda parterna är beroende av varandra för att på rätt sätt utreda viktiga beröringspunkter och samberoenden.

Ekonomisk redovisning

Av det ekonomiska utfallet för tredje kvartalet kan man konstatera att projektet ligger totalt sett inom prognos. De stora posterna har av naturliga skäl varit inom miljöutredningar, framförallt kopplat till provtagningsarbete och labbanalyser. På grund av fördyringar för framförallt fältarbetet så ser det i dagsläget ut som att projektet går mot minusresultat för nästkommande år.

Kommande kvartal

Under kvartal fyra kommer resterande provtagning bli klar och vi kan efter det påbörja det stora arbetet med att sammanställa och bedöma resultaten och påbörja de tekniska utredningarna.

Under november kommer vi genomföra en rad myndighetsdialoger för att få tidig input över viktiga frågeställningar inför fortsatta utredningar.

Projektledaren ska även hålla ett seminarium i december om projektet för Renare Marks medlemmar.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rapport 3 2023

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter