Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunfullmäktige, sammanträde

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling. Ledamöterna utses genom allmänna val.

Tid:
Plats: Fullmäktiges sessionssal, Sturegatan

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-12-19 protokoll.pdf Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster. 2 MB 2020-01-07 14.36

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunfullmäktige 2019-12-19 handlingar.pdf Pdf, 12.8 MB, öppnas i nytt fönster. 12.8 MB 2019-12-18 16.08
Avsägelse 19 december 2019.pdf Pdf, 229.7 kB, öppnas i nytt fönster. 229.7 kB 2019-12-19 11.34
2019-12-19 Alt förslag M+KD ärende 22.pdf Pdf, 582.6 kB, öppnas i nytt fönster. 582.6 kB 2019-12-18 15.20
Ärende Nr 184 Arbetsordning för Kommunfullmäktige tilläggsförslag V.docx Word, 11.6 kB, öppnas i nytt fönster. 11.6 kB 2019-12-18 15.20
Enkel fråga till kommunalrådet Tom Andersson.pdf Pdf, 37.8 kB, öppnas i nytt fönster. 37.8 kB 2019-12-10 12.19
Enkel fråga av Andreas Exner (SD) till kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) Är Borås på rätt väg.pdf Pdf, 154.6 kB, öppnas i nytt fönster. 154.6 kB 2019-12-18 15.20
Enkel fråga av Anna Christensen (M) till Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C) om gång- och cykelvägar från Kelvingatan upp till Lidagatan i Brämhult..pdf Pdf, 571.8 kB, öppnas i nytt fönster. 571.8 kB 2019-12-18 15.20
Enkel fråga av Anna Christensen (M) till Tekniska nämndens ordörande om gång- och cykelvägar.pdf Pdf, 576.1 kB, öppnas i nytt fönster. 576.1 kB 2019-12-18 15.20
Enkel fråga av Ida Legnemark (V) till kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson Matfattigdom - en realitet i Borås.docx Word, 42.8 kB, öppnas i nytt fönster. 42.8 kB 2019-12-18 15.20
Enkel fråga av Lisa Berglund (KD) till Tekniska nämndens ordförande Jan Idehed (C) om riktlinjer för höjden på trottoarkanter..pdf Pdf, 18.9 kB, öppnas i nytt fönster. 18.9 kB 2019-12-18 15.20
Enkel fråga från Annette Carlson (M) till Helene Sandberg (S) om Lokalförsörjningsnämndens underskott.pdf Pdf, 598.7 kB, öppnas i nytt fönster. 598.7 kB 2019-12-18 15.20
Interpellation av Niklas Arvidsson (KD) och Hasse Ikävalko (M) till kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) Borås Stads kommunikationsresurser.pdf Pdf, 339.5 kB, öppnas i nytt fönster. 339.5 kB 2019-12-18 15.20
Motion av Ida Legnemark (V) Ta krafttag mot våld i nära relationer inför Huskurage.docx Word, 43.5 kB, öppnas i nytt fönster. 43.5 kB 2019-12-18 15.20
Motion av Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD) Gunilla Christoffersson (KD, Hans Gustavsson (KD) och Magnus Sjödahl (KD) Ange köttets ursprung på kommunens menyer.pdf Pdf, 173.6 kB, öppnas i nytt fönster. 173.6 kB 2019-12-18 15.20
Missiv UppföljningGranskning OegentligheterochKorruption.pdf Pdf, 55.4 kB, öppnas i nytt fönster. 55.4 kB 2019-12-11 07.14
Missiv_KS_krisberedskap.pdf Pdf, 68.7 kB, öppnas i nytt fönster. 68.7 kB 2019-12-11 07.14
Rapport Krisberedskap.pdf Pdf, 745.1 kB, öppnas i nytt fönster. 745.1 kB 2019-12-11 07.14
Rapportsammandrag_krisberedskap.pdf Pdf, 116.9 kB, öppnas i nytt fönster. 116.9 kB 2019-12-11 07.14
RapportUppföljande granskning Oegentligheter-Korruption .pdf Pdf, 419.7 kB, öppnas i nytt fönster. 419.7 kB 2019-12-11 07.14
Rapportsammandrag Uppföljande granskning Oegentligheter-Korruption.pdf Pdf, 103.7 kB, öppnas i nytt fönster. 103.7 kB 2019-12-11 07.14
Missiv-beställare-Bemab.pdf Pdf, 90 kB, öppnas i nytt fönster. 90 kB 2019-12-11 07.14
Missiv-beställare-Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden.pdf Pdf, 89.6 kB, öppnas i nytt fönster. 89.6 kB 2019-12-11 07.14
Missiv-beställare-Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 85.9 kB, öppnas i nytt fönster. 85.9 kB 2019-12-11 07.14
Missiv-beställare-Servicenämnden.pdf Pdf, 85.8 kB, öppnas i nytt fönster. 85.8 kB 2019-12-11 07.14
Rapport Borås Stad Granskning av beställar- och utförarmodellen.pdf Pdf, 251.8 kB, öppnas i nytt fönster. 251.8 kB 2019-12-11 07.14
Rapportsammandrag_Granskning av beställar- utförarmodellen i Borås.pdf Pdf, 107.6 kB, öppnas i nytt fönster. 107.6 kB 2019-12-11 07.14
 1. Upprop
 2. Val av justerande ledamöter
 3. Anmälningsärenden
 4. Inkomna interpellationer och enkla frågor
 5. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval
 6. Svar på enkla frågor
 7. Svar på Interpellation av Tomas Brandberg (SD) till Kommunalrådet
  Tom Andersson (MP): Är prestige och siffermål viktigare än minskade
  utsläpp för de styrande i Borås? (Nr 179)
 8. Svar på Interpellation av Martin Nilsson (M) till kommunalråd Tom Andersson (MP)
  - Fossilfria persontransporter (Nr 180)
 9. Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod
  - Krisledningsnämnden (Nr 181)
 10. Val av Krisledningsnämnd (Nr 182)
 11. Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås Stadshus AB (Nr 183)
 12. Arbetsordning för Kommunfullmäktige (Nr 184)
 13. Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner (Nr 185)
 14. Förvärv av fastigheten Gässlösa 5:11 på Gässlösa (Nr 186)
 15. Försäljning av 120 000 kvm av Torpa-Sjöbo 2:81, kv. Åre, Nordskogen (Nr 187)
 16. Försäljning av 35 000 kvm av Viared 14:19, kv. Haglet, Viared Västra (Nr 188)
 17. Ändring av reglerna för den kommunala tomtkön (Nr 189)
 18. Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad mandatperioden 2019-2022 (Nr 190)
 19. Kommunalt anläggningslån 2019 (Nr 191)
 20. Uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande arbete med
  mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete
  med att stärka mänskliga rättigheter (Nr 192)
 21. Beredningen för medborgardialog under Kommunfullmäktige utvecklas (Nr 193)
 22. LOV-företagens ersättning och regler (Budgetuppdrag 2019) (Nr 194)
 23. Antagande av detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:36,
  Badstrandsvägen (Nr 195)
 24. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för
  förtroendevalda (OPF-KL 18) med lokal tillämpningsanvisning (Nr 196)
 25. Förlängning av Borås Stads Energi- och klimatstrategi (Nr 197)
 26. Svar på motion av Ida Legnemark (V), Inger Landström (V) och Anita Spjuth (V):
  Motverka människohandel och prostitution (Nr 198)

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Översyn av Krisledningsnämndens reglemente i samband med ny mandatperiod

Krisledningsnämndens reglemente blev förbisett när beslut i ärendet om Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod fattades av Kommunfullmäktige den 19 juni i år. Därför behöver Kommunfullmäktige bekräfta revideringen av Krisledningsnämndens reglemente.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde reviderat reglemente för Krisledningsnämnden enligt upprättat förslag.

Val av Krisledningsnämnd

Beslut: Med anledning av revideringen av Krisledningsnämndens reglemente förändras sammansättningen av nämnden. Tidigare har Krisledningsnämnden bestått av Kommunstyrelsen och efter revideringen av reglementet består nämnden av fem ledamöter och fyra ersättare:

 • Ulf Olsson (S) ordförande
 • Annette Carlson (M) vice ordförande
 • Kerstin Hermansson (C) ledamot
 • Anna Svalander (L) ledamot
 • Andreas Exner (SD) ledamot
 • Tom Andersson (MP) ersättare
 • Vakant (S) ersättare
 • Niklas Arvidsson (KD) ersättare
 • Ida Legnemark (V) ersättare

till och med 31 december 2022.

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämma för Borås Stadshus AB

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den kommunfullmäktigeledamot han utser, väljs till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2020 för Borås Stadshus AB.

Arbetsordning för Kommunfullmäktige

En ny arbetsordning för Kommunfullmäktige har tagits fram som föreslås gälla från 1 januari 2020.

Ändringarna som är gjorda i den nya arbetsordningen för Kommunfullmäktige är i huvudsak anpassningar till Kommunallagen som uppdaterades 2018-01-01 samt uppdaterat språk. Andra förändringar som finns är Valberedningens sammansättning samt talartider för frågor.

Beslut: Kommunfullmäktige fastställde arbetsordning för Kommunfullmäktige att gälla från 1 januari 2020.

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläge för inneliggande motioner och interpellationer till och med maj månad 2019. För information redovisas också inkomna ej besvarade motioner.

Beslut: Kommunfullmäktige lade redovisningen till handlingarna.

Köp av Wiskaniahuset, fastigheten Gässlösa 5:11, på Gässlösa

Kommunen har blivit erbjuden att förvärva Wiskaniasko AB:s fastighet Gässlösa 5:11 för 20 000 000 kronor. Priset är satt efter en värdering utförd av Fastkoll i Väst AB. Fastigheten är ursprungligen byggd år 1916 och har en lokalyta på ca 7 800 kvadratmeter och en tomtarea på ca 6 600 kvadratmeter.

Köpet är ett led i att säkerställa mark för framtida behov samt att skydda byggnaden från att rivas, eftersom byggnaden saknar skydd i någon detaljplan.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att kommunen köper fastigheten Gässlösa 5:11 av Wiskaniasko AB för 20 000 000 kronor enligt upprättat köpeavtal.

Försäljning av 120 000 kvm av Torpa-Sjöbo 2:81, kv. Åre, Nordskogen

Ett köpeavtal har upprättats med LC Development Fastigheter 13 AB om försäljning av 120 000 kvadratmeter av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:81 på Nordskogen. Köpeskillingen är 48 030 000 kronor. Kommunen terrasserar marken inför tillträdesdagen.

Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 31 juli 2020 påbörjar byggnation på området. Köparen har för avsikt att uppföra lokaler för lager och logistik.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att kommunen säljer 120 000 kvadratmeter av Torpa-Sjöbo 2:81 för 48 030 000 kronor till LC Development Fastigheter 13 AB.

Försäljning av mark: Viared 14:19, kvarteret Haglet, Viared Västra

Ett köpeavtal har upprättats med Visionsbolaget 15446 AB (under namnändring till Charmilla Viared II AB) om försäljning av cirka 35 008 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 på Viared Västra.

Köpeskillingen är 19 284 000 kronor. Kommunen har terrasserat marken inför överlåtelsen. Överlåtelsen villkoras av att köparen senast den 1 juli 2020 påbörjar byggnation på området. Köparen har för avsikt att uppföra lokaler för lager och logistik.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att kommunen säljer cirka 35 008 kvadratmeter av Viared 14:19 för 19 284 000 kronor till Visionsbolaget 15446 AB (under namnändring till Charmilla Viared II AB).

Ändring av reglerna för den kommunala tomtkön

Borås Stad säljer tomter för villabebyggelse. I dagsläget finns cirka 30 tomter som är till salu. Det pågår ett arbete med att ta fram fler kommunala villatomter på olika platser runt om i kommunen.

Med syfte att underlätta registreringen i tomtkön för kunder samt för att minimera det administrativa arbetet kommer en e-tjänst att skapas där både registrering och betalning kommer att ske. Ändring av reglerna syftar i huvudsak till att anpassa reglerna till e-tjänsten. I samband med detta har en generell översyn av reglerna gjorts.

De huvudsakliga förändringarna är:

 • Ändring av registreringsavgift samt förnyelseavgift.
 • Möjlighet att uppge en medsökande som platsen kan överlåtas till är borttagen.
 • För att köpa en tomt krävs nu att minst en av köparna är registrerade i tomtkön.
 • Möjlighet till förtur på grund av medicinska eller sociala skäl är borttagen.

Beslut: Kommunfullmäktige godkände förslag till ändring av reglerna för den kommunala tomtkön.

Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad mandatperioden 2019-2022

Enligt lag ska alla kommuner genomföra en risk- och sårbarhetsanalys första året varje mandatperiod. Syftet är att kommunen ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer.

Beslut: Kommunfullmäktige antog risk-och sårbarhetsanalys för Borås Stad mandatperioden 2019-2022.

Föreningar som beviljas kommunalt anläggningslån 2019

Borås Stad erbjuder det ideella föreningslivet möjligheter till så kallade anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som skrivs av gentemot föreningarna efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att genomföra egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat kommunens utbud.

Fritids- och folkhälsonämnden har under 2019 fått in fem ansökningar om kommu­nalt anläggningslån varav tre stycken (Borås SK, Sparsörs AIK och Gånghesters SK) redan är behandlade och beviljade. Nu har även Bredareds IF:s och Hestra IF:s ansökningar behandlats och beviljats.

Beslut: Kommunfullmäktige beviljade två föreningar anläggningslån för 2019 med följande högsta belopp:

 • Bredareds IF: 1 120 000 kronor.
 • Hestra IF: 1 850 000 kronor.

Borås Stads arbete med att stärka mänskliga rättigheter

Kommunstyrelsen har gjort en kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt tagit fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheter.

Beslut: Kommunfullmäktige tillstyrkte beredningens förslag samt att Kommunstyrelsens reglemente och dess ledningsfunktion kompletteras med ytterligare en uppgift; att främja arbetet med mänskliga rättigheter.

Beredningen för medborgardialog under Kommunfullmäktige utvecklas

Kommunfullmäktige fattade 2013-09-19 beslutet att inrätta en beredning för medborgardialog under fullmäktige. Beröringspunkter finns med Kommunstyrelsens uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens arbete med mänskliga rättigheter (MR) samt ta fram ett förslag för Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheter (se beslut ovan).

Beredningen föreslår Kommunfullmäktige att beredningen ska ta över ansvaret för föreslagna frågor för att vidareutveckla demokratifrågor och öka dialogen mellan medborgare och politiker.

Kommunfullmäktiges beredning för medborgarinflytande ska utifrån boråsarnas synvinkel bevaka områdena:

 • Demokrati
 • Mänskliga rättigheter
 • Rättssäkerhet
 • Offentlighet

Beredningen föreslår ett namnbyte från Beredningen för medborgardialog till Beredningen för medborgarinflytande.

Beslut: Kommunfullmäktige tillstyrkte beredningens förslag.

LOV-företagens ersättning och regler (Budgetuppdrag 2019)

I Borås Stads budget för 2019 har Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda LOV-företagens ersättning och vilka regler som kan förenklas.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutade att förändra följande i förfrågningsunderlag Hemtjänst 2020:

 • Tillämpa samma villkor som Borås Stad vad gäller semester och timlön för de anställda på de privata bolagen.
 • Införa en möjlighet till högre ersättning på 7 kronor per timme om bolagen väljer att erbjuda heltid till sin personal.
 • Oförändrade ersättningsregler men ersättningsbeloppet för 2020 höjs:

Omvårdnads- och serviceinsatser:
Tätort: 436 kronor per timma
Utanför tätort 448 kronor per timma

Serviceinsatser:
Tätort: 351 kronor per timma
Utanför tätort: 363 kronor per timma

 • Införa omsorgsprisindex som uppräkningsmodell.

Antagande av detaljplan för ny förskola i Sjömarken, Badstrandsvägen

Detaljplanen har tidigare bedömts strida mot förra översiktsplanen, och detaljplanen behöver därför antas i fullmäktige. Detaljplanen strider dock inte mot gällande översiktsplan.

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av en förskola med sex avdelningar i Sjömarken. Detaljplanen innebär att en förskola i två våningar kan byggas väster om Badstrandsvägen.

Beslut: Kommunfullmäktige antog detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:36, Badstrandsvägen.

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda samt lokal tillämpningsanvisning

Regelverket om pension och andra avgångsförmåner för förtroendevalda har ändrats under åren för att anpassas till de förändringar kring pensioner som sker i samhället. SKL tar fram förslag till regelverk som respektive kommun, landsting/region eller kommunalförbund har att anta som sina.

För att underlätta tolkning och praktisk tillämpning av bestämmelserna har OPK-KL18 kompletterats med lokala tillämpningsanvisningar.

Beslut: Kommunfullmäktige antog förslag till bestämmelser om omställningsstöd, pension och familjeskydd för förtroendevalda (OPF-KL 18) samt lokal tillämpningsanvisning från och med 2020-01-01.

Förlängning av Borås Stads Energi- och klimatstrategi

Borås Stads Energi- och klimatstrategi togs fram 2015 och gäller till och med 2019. I arbetet med att ta fram nya strategier har det visat sig att strategierna fortfarande är relevanta, men att arbetet med dem måste intensifieras. Den nuvarande energi- och klimatstrategin behöver förlängas för att bland annat arbeta in nya målsättningar och arbetsmetoder, så som koldioxidbudget.

Beslut: Kommunfullmäktige förlängde Energi- och klimatstrategin med två år, så att den gäller till och med 2021.

Svar på motion om att motverka människohandel och prostitution

Ida Legnemark (V), Inger Landström (V) och Anita Spjuth (V) föreslår i en motion att Borås Stad startar ett nätverk för att förebygga, förhindra och upptäcka prostitution och människohandel.

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad. Detta baseras på att Arbetslivsnämnden i Mitt-S-samverkans budget för 2020 får i uppdrag att fortsätta sitt arbete att motverka prostitution. I Arbetslivsnämndens arbete med att motverka prostitution kan förslagsvis ett nätverk inkluderas.

Beslut: Kommunfullmäktige förklarade motionen besvarad.

Personval

Kommunfullmäktige beslutade att:

 • Nuvarande ersättare Stefan Medin (M) valdes till ledamot i styrelsen för Borås Energi & Miljö AB till och med 2022 års verksamhet.
 • Kicki Olsson-Billing (M) valdes till ersättare i styrelsen för Borås Energi & Miljö AB till och med 2022 års verksamhet.
 • Andreas Safko (M) valdes till ersättare i styrelsen för Viskaforshem AB till och med 2022 års verksamhet.
 • Else-Marie Lindgren (KD) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Kulturnämnden.
 • Amelie Bergman (SD) entledigades från sitt uppdrag som ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden.
 • Peter Wiberg (V) valdes till ersättare i styrelsen för Borås Stadshus AB till och med 2022 års verksamhet.
Fulllmäktigehuset
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-14] Kommunfullmäktige , sammanträde 2019-12-19 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol