Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde 2022-01-17 14.00

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-02-03 11.19
Kommunstyrelsens protokoll 2022-01-17 Bilagor.pdf Pdf, 773.6 kB. 773.6 kB 2022-02-03 10.48

Sammanfattning av några av besluten

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll som du hittar här ovanför.

Nytt vård- och omsorgsboende på Kristineberg (E11)

Ett nytt vård- och omsorgsboende planeras på Kristineberg. Projektet beräknas kosta 190 miljoner kronor och finns med i Borås Stads investeringsbudget 2022. Tidplanen ser ut så här: projektering under 2022 och byggstart preliminärt i mars 2023. Preliminär inflyttning i januari 2025.

Boendet kommer att bestå av 90 lägenheter fördelade på fyra våningsplan. Varje lägenhet blir 35 kvadratmeter stor och utformad så att tvättmaskin får plats.

Uteplatser kan skapas på varje plan i form av balkong. På plan 4 också vinterträdgård. På detta plan finns även matsal och en större lokal där boende kan samlas vid högtider. Boendet kommer att ha ett eget tillagningskök. Byggnaden omfamnar en innergård med grönska och en slinga för promenad. Vatten i form av en damm kommer finnas på gården.

Kommunstyrelsen beslutar:

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under förutsättning att Vård- och äldrenämnden tillstyrker förslaget, avseende nybyggnad av Kristinegränd vård- och omsorgsboende, Kristinegränd 7, Gässlösa 5:2.

Fritids och folkhälsoförvaltningen får en ny chef (Kc 10)

Maria Wallengren föreslås bli ny chef för Fritids- och folkhälsoförvaltningen efter Tommy Jingfors som går i pension.
Maria Wallengren är i dag förvaltningschef för Kultur- och fritidsförvaltningen i Falköpings kommun. Tre personer intervjuades till tjänsten.

Kommunstyrelsen beslutar:

Maria Wallengren anställs som förvaltningschef för Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Bäckängsgymnasiet hyr lektionssalar på Sparregatan (E 8)

Bäckängsgymnasiet beräknas växa med 250-300 elever fram till år 2025. För att lösa lokalbehovet kan sex salar för 30 elever och fem grupprum hyras på Sparregatan 12 A.

Lokalerna behöver anpassas och arbetet beräknas klart den 1 augusti 2022. Hyran exklusive kostnader för anpassningar kommer att vara 977 600 kronor per år med en avtalstid på 10 år.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens avtalsförslag om förhyrning av lokaler för lektionssalar och grupprum på Sparregatan 12A, Vile 3 & 4, under förutsättning att även Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner avtalsförslaget, från preliminärt den 1 augusti 2022 med en avtalstid på 10 år och en årlig hyresnivå på 977 600 kronor.

Framställan om rivning av Norrmalms kyrka (M 3)

Norrmalms kyrka ritades av fastighetsingenjören Reidar Olufsen och invigdes 1979. Byggnaden köptes av Borås Stad för att byggas om till förskola, men då byggnaden har omfattande skador i fasad och grund bör den rivas för att lämna plats för annat.

Kommunstyrelsen beslutar:

Kommunstyrelsen beslutar att f.d. Norrmalms kyrka på del av fastigheten Rådjuret 2, Lindebergsgatan ska rivas. Rivningslov ska sökas av Lokalförsörjningsnämnden.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2022-01-17 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 36.8 MB. 36.8 MB 2022-01-12 10.27
Kommunstyrelsen 2022-01-17 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 8.5 MB. 8.5 MB 2022-01-07 11.28
Kommunstyrelsen 2022-01-17 Handlingar del 1.pdf Pdf, 32 MB. 32 MB 2022-01-12 14.36
Kommunstyrelsen 2022-01-17 Handlingar del 2.pdf Pdf, 92 MB. 92 MB 2022-01-12 14.41

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2021-00898 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2021-00897 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Årshjul för Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2022
  Dnr 2021-00947 1.1.2.0 Programområde 1
 5. Kc2 Svar på initiativärende av Ida Legnemark (V) och Stefan Lindborg (V): Reglera presidiernas roll i bolagsstyrelserna.
  Dnr 2019-00266 1.1.2.0 Programområde 1
 6. Kc3 Svar på initiativärende av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Står Mitt-S över lagen?
  Dnr 2020-00183 1.1.2.1 Programområde 1
 7. Kc4 Svar på initiativärende av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Kostnader för film och projekt
  Dnr 2018-00870 1.1.2.1 Programområde 1
 8. Kc5 Revisionsrapport - Granskning av Borås Stads delårsrapport 2021
  Dnr 2021-00879 1.2.3.3 Programområde 1
 9. Kc6 Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen och justering av Kommunstyrelsens reglemente
  Dnr 2021-00952 1.2.2.25 Programområde 1
 10. Kc7 Svar på motion av Olle Engström (SD), Björn Malmqvist (SD) och Andreas Exner (SD): Överför verksamheten Bilpoolen från Tekniska förvaltningen till Servicekontoret
  Dnr 2021-00922 1.1.1.1 Programområde 1
 11. Kc8 Förlängning av styrdokument 2021
  Dnr 2021-00799 1.2.2.0 Programområde 1
 12. Kc9 Revidering av riktlinjer för styrdokument
  Dnr 2021-00693 1.2.2.0 Programområde 1
 13. Kc10 Tillsättning av förvaltningschef till Fritids- och folkhälsoförvaltningen
  Dnr 2021-00965 2.3.2.1 Programområde 1
 14. Kc11 Lokalbehovsplaner, planperiod 2023-2025
  Dnr 2021-00905 2.6.1.0 Programområde 5
 15. Kc12 Budget 2022:2 Kommunstyrelsen
  Dnr 2021-00875 1.2.4.1 Programområde 1
 16. Kc13 Budget 2022:2 Kommunfullmäktige
  Dnr 2021-00886 1.2.4.1 Programområde 1
 17. PF1 Promemorian Skattelättnad för arbetsresor - ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk
  Dnr 2021-00832 1.1.2.1 Programområde 1
 18. KU1 Inriktningsdokument Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2022-2025
  Dnr 2021-00891 3.7.3.0 Programområde 2
 19. KU2 Enkäter gällande rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut år 2021
  Dnr 2021-00479 3.7.2.25 Programområde 2
 20. KU3 Svar på Remiss av FormatE
  Dnr 2021-00784 1.1.2.1 Programområde 1
 21. M1 Markanvisningsavtal med Byggarvid AB, för område vid Pianogatan, Hestra
  Dnr 2021-00881 3.1.2.2 Programområde 4
 22. M2 Köpeavtal efter markanvisningen för bostadsbebyggelse inom fastigheten Eken 15, Katrinebergsgatan i Parkstaden
  Dnr 2021-00285 3.1.2.2 Programområde 4
 23. M3 Framställan om rivning av f.d. Norrmalms Kyrka, på del av fastigheten Rådjuret 2, Lindsbergsgatan
  Dnr 2021-00818 3.1.4.1 Programområde 4
 24. E1 Delårsrapport januari-augusti 2021 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
  Dnr 2021-00883 1.2.4.1 Programområde 1
 25. E2 Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning 2022.
  Dnr 2021-00948 3.7.2.0 Programområde 2
 26. E3 Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp
  Dnr 2021-00033 2.4.2.3 Programområde 1
 27. E4 Fastställande av ersättning för utförande av LSS daglig verksamhet enligt LOV
  Dnr 2021-00949 1.1.2.0 Programområde 2
 28. E5 Revidering av taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2022
  Dnr 2021-00950 3.7.2.25 Programområde 2
 29. E6 Svar på initiativärende av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Hög tid för ordning och reda i lokalplaneringen
  Dnr 2019-00850 1.1.2.25 Programområde 5
 30. E7 Svar på motion av Annette Carlson (M): Rätt kompetens inom bostadsförvaltning
  Dnr 2021-00745 1.1.1.1 Programområde 5
 31. E8 Nyförhyrning av lektionssalar till Bäckängsgymnasiet Sparregatan 12A, Vile 3 & 4
  Dnr 2021-00961 2.6.4.0 Programområde 5
 32. E9 Svar på Revisionsrapport - Lokalförsörjningsprocessen i Borås Stad
  Dnr 2021-00747 1.2.3.3 Programområde 5
 33. E10 Anslagsframställan för ombyggnad av Fullmäktigesalen, kv. Idun 1
  Dnr 2021-00333 2.6.1.1 Programområde 5
 34. E11 Projekteringsframställan för Kristinegränd vård- och omsorgsboende
  Dnr 2021-00960 2.6.1.1 Programområde 5
 35. E12 Preliminära koncernbidrag år 2021 inom koncernen Borås Stadshus AB
  Dnr 2021-00986 1.2.2.3 Programområde 1
 36. SP1 Svar på Remiss - Nya statistiska tätorter efter SCB:s tätortsavgränsning 2020
  Dnr 2021-00977 1.1.2.1 Programområde 4
 37. SP2 Planprogram för Norra Alideberg, Wilenplatsen m.m
  Dnr 2021-00966 3.1.1.1 Programområde 4
 38. SP3 Framställan om omprövning och uppdatering av byggnadsplan/detaljplan i området intill Dalsjön i Dalsjöfors mellan Badplatsen, Västerdalsvägen och Sjödalsvägen.
  Dnr 2021-00459 3.1.1.2 Programområde 4
 39. SP4 Dialogfrågor gällande seniorerbjudande
  Dnr 2021-00843 3.3.4.2 Programområde 5
 40. SP5 Remissvar Regional transportinfrastrukturplan för Västra Götaland 2022-2033 med tillhörande hållbarhetskonsekvensbeskrivning
  Dnr 2021-00823 1.1.2.1 Programområde 5

Alternativa förslag

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KC12 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 101.5 kB. 101.5 kB 2022-01-17 13.33
KC13 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 107 kB. 107 kB 2022-01-17 13.33
2022-01-17 Protokollsanteckning M+KD KU2 Ej verkställda gynnande bistånd....docx Word, 63.8 kB. 63.8 kB 2022-01-17 13.55
KC4 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 103.4 kB. 103.4 kB 2022-01-17 15.17
KC3-Protokollsanteckning-SD.docx Word, 513.6 kB. 513.6 kB 2022-01-18 07.50

Initiativärende

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
220117 Initiativärende Hur har förändringen av ansvaret för sociala bostäder fallit ut.docx Word, 43.1 kB. 43.1 kB 2022-01-17 13.32
Vy över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2022-01-17 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol