Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde 2022-03-07 14.00

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sändning från sammanträdet

Sammanträdet sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-07.pdf Pdf, 958.5 kB. 958.5 kB 2022-03-22 08.15
Kommunstyrelsens protokoll 2022-03-07 Bilagor.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2022-03-22 08.15

Sammanfattning av några av besluten

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll som publiceras inom kort.

Exploateringsavtal för Morfeus (M1)

Ett högt bostadshus och ett ombyggt Knalletorg för att skydda marken från översvämningar. Så ser planerna ut för området mitt emot Grand hotell, på Lilla Brogatan. En detaljplan för området Morfeus 5 med flera, beräknas kunna antas av Kommunfullmäktige i maj eller juni 2022. Området omfattar också Knalletorget, delar av Lilla Brogatan och Stadsbron.

Nu har ett exploateringsavtal upprättats för att reglera detaljplanens genomförande. Kommunen tecknar ett avtal med Willhem Borås Bostad V AB som är exploatör samt Kommanditbolaget Morfeus och Kommanditbolag Fastigheten Morfeus 7 som äger fastigheter inom området som ska exploateras.

Delar av Knalletorget ska byggas om för att anpassas till den planerade byggnationen inom kvarteret Morfeus. Lilla Brogatan ska byggas om från Hallbergsgatan i öster, förbi kvarteret Morfeus och över Stadsbron i väster. Ombyggnationen av Knalletorget och Lilla Brogatan beräknas kosta cirka 6 700 000 kronor.

Exploateringsavtalet reglerar att exploatören ska bidra med 3 800 000 kronor till Knalletorget och Lilla Brogatan samt 1 051 500 kronor till åtgärder för att höja kapaciteten i Brodalsmotet.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutade att kommunen tecknar exploateringsavtal med Willhem Borås Bostad V AB, Kommanditbolaget Morfeus samt Kommanditbolag Fastigheten Morfeus 7 enligt upprättat förslag. Exploateringsavtalet reglerar fastighetsrättsliga och ekonomiska åtgärder för detaljplanens genomförande.

Exploateringsavtalet villkoras av att beslut att anta detaljplanen för Morfeus 5 med flera fattas senast under andra kvartalet 2022 och sedermera vinner laga kraft. I det fall att beslut om att anta detaljplanen inte fattats, som senast vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-06-22, ska kommunen avvakta med att anta detaljplanen tills exploateringsavtalet har omförhandlats.

Projekteringsframställan Björkbo LSS i Fristad (E3)

Sociala omsorgsnämnden behöver en ny gruppbostad LSS, med inriktning mot autism. Boendet får sex lägenheter med en separat lokal för daglig verksamhet på tomten. Björkbo LSS ska ersätta ett befintligt boende på Barnhemsgatan och preliminär inflyttning är hösten 2023.

Beslut

Kommunstyrelsen godkände Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, avseende Björkbo LSS, Sölebo 2:1, Fristad.

Granskningsyttrande nummer 2 över detaljplan för Byttorp 3:1 (Fjällgatan) (SP1)

Planen är att göra det möjligt att bygga två nya punkthus på 7–9 våningar i västra Byttorp, söder om Byttorpssjön (Kolbränningen) och utmed Fjällgatan. Därtill vill man utöka gatan för att möjliggöra en rondell.
Terrängen i området är kuperad och måste anpassas med varsamhet till naturen runt omkring.

Beslut

Kommunstyrelsen anser att planbeskrivningen bör förtydligas i avseende hur bebyggelsens utformning är anpassad till sin omgivning. I övrigt tillstyrkte Kommunstyrelsen planförslaget.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2022-03-07 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 8.8 MB. 8.8 MB 2022-02-25 14.18
Kommunstyrelsen 2022-03-07 Delegationsbeslutet.pdf Pdf, 4.7 MB. 4.7 MB 2022-02-25 14.18
Kommunstyrelsen 2022-03-07 Handlingar.pdf Pdf, 40.6 MB. 40.6 MB 2022-03-03 10.50

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2022-00140 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2022-00141 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Årsredovisning Kommunfullmäktige 2021
  Dnr 2022-00079 1.2.4.1 Programområde 1
 5. Kc2 Avsägelse och fyllnadsval till Stiftelsen Svenska Blå stjärnans djursjukhus i Borås
  Dnr 2022-00042 1.1.1.3 Programområde 1
 6. Kc3 Årsredovisning Kommunstyrelsen 2021
  Dnr 2022-00078 1.2.4.1 Programområde 1
 7. Kc4 Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem
  Dnr 2019-00294 1.2.2.0 Programområde 1
 8. Kc5 Ändring i det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen
  och samtliga nämnder
  Dnr 2020-00302 1.2.2.2 Programområde 1
 9. K1 Svar på initiativärende av Stefan Lindborg (V) och Anne Rapionja (V): Utred stadens marknadsföringssamarbeten ur ett jämställdhetsperspektiv
  Dnr 2021-00802 2.3.4.0 Programområde 1
 10. K2 Marknadsföringssamarbete 2022 Bergdalens IK
  Dnr 2022-00165 2.9.1.1 Programområde 1
 11. K3 Marknadsföringssamarbete Norrby IF 2022
  Dnr 2022-00175 2.9.1.1 Programområde 1
 12. K4 Marknadsföringssamarbete 2022 IF Elfsborg
  Dnr 2022-00178 2.9.1.1 Programområde 1
 13. KU1 Äldreombudets rapport 2021
  Dnr 2022-00139 3.7.1.0 Programområde 2
 14. KU2 Elevombudets rapport 2021
  Dnr 2022-00138 3.5.1.0 Programområde 3
 15. KU3 Svar på motion av Ann-Charlotte Blomqvist (SD): Etablering av hospice/separat vårdenhet för palliativ vård
  Dnr 2020-00195 1.1.1.1 Programområde 2
 16. KU4 Hemlöshetskartläggning 2021
  Dnr 2021-00959 1.1.2.25 Programområde 2
 17. KU5 Hemlöshetskartläggning 2020
  Dnr 2020-00955 1.1.2.25 Programområde 2
 18. KU6 Uppföljning av Samarbetsuppdrag boendeprocessen - Förslag till ansvarsfördelning och process kring sociala bostäder
  Dnr 2018-00648 1.3.1.1 Programområde 2
 19. M1 Exploateringsavtal Morfeus
  Dnr 2021-00620 3.1.2.7 Programområde 4
 20. E1 Svar på motion av Mattias Karlsson (M) och Annette Carlson (M): Tillåt Borås Stads bostadsbolag ta Gröna lån
  Dnr 2020-00441 1.1.1.1 Programområde 1
 21. E2 Tilläggsavtal för ombyggnad storkök samt villkorsändring/avtalsförlängningar, Viskastrandsgymnasiet i Viared
  Dnr 2022-00129 2.6.1.2 Programområde 5
 22. E3 Projekteringsframställan Björkbo LSS
  Dnr 2022-00124 2.6.1.1 Programområde 5
 23. E4 Villkorsändring samt tilläggsavtal för ventilation
  Dnr 2022-00127 2.6.1.2 Programområde 5
 24. SP1 Detaljplan för Byttorp, del av Byttorp 3:1 (Fjällgatan)
  Dnr 2017-00438 214 Programområde 4
 25. SP2 Svar på motion av Ulrik Nilsson (M) angående kollektivtrafik - pendling och arbetsresor
  Dnr 2015-00498 531 Programområde 5

Alternativa förslag

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KC1 & KC3 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 108 kB. 108 kB 2022-03-07 13.48
KU4 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 112.1 kB. 112.1 kB 2022-03-07 13.48

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
220307 Initiativärende Beredskap för att ta emot flyktingar från Ukraina.docx Word, 43.5 kB. 43.5 kB 2022-03-07 13.50
Initiativärende Inventera humanitärt stöd SD.pdf Pdf, 97 kB. 97 kB 2022-03-07 13.50
Vy över stadshuskvarteret
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2022-03-07 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol