Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Microsoft Teams

Beslut och protokoll

Fritids- och folkhälsonämnden 2022-01-25 protokoll Pdf, 382.3 kB, öppnas i nytt fönster.


Fritids- och folkhälsonämnden 2022-01-25 bilaga 1 till protokoll Pdf, 110.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2022-01-25 bilaga 2 till protokoll Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2022-01-25 bilaga 3 till protokoll Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och Ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2022-01-25 ärendelista Pdf, 115.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2022-01-25 handlingar Pdf, 9.4 MB, öppnas i nytt fönster.


Redovisning av anmälningsärenden 2022-01-25 Pdf, 15.7 MB, öppnas i nytt fönster.
Redovisning av delegationsbeslut 2022-01-25 Pdf, 71.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:
1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Lokalresursplan 2023-2025
4. Nya isytor i Borås
5. Remiss - revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem
6. Svar på revisionsrapport - Borås Stads hantering av Coronapandemin
7. Bidragskompensation för de föreningar som får sänkt verksamhetsbidrag
8. Handbok för trygghet i offentlig miljö, Borås Stad
9. Motion: Allas rätt till trygghet i offentlig miljö, Borås Stad
10. Uppdrag samverkan om lokaler
11. Miljömålsuppföljning tertial 3 2021 för Fritids- och folkhälsonämnden
12. Attest, Attestanter 2022 för Fritids- och folkhälsonämnden
13. Information om covidläget i förvaltningen
14. Redovisning av anmälningsärenden
15. Redovisning av delegationsbeslut
16. Förvaltningschefen informerar

Sturegatan 38
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-21] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2022-01-25 13.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol