Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Sturegatan 38

Beslut och protokoll

Fritids- och folkhälsonämnden 2022-09-20 protokoll Pdf, 534.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingar och Ärendelista

Fritids- och folkhälsonämnden 2022-09-20 ärendelista Pdf, 132 kB, öppnas i nytt fönster.
Fritids- och folkhälsonämnden 2022-09-20 handlingar Pdf, 34.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Redovisning av anmälningsärenden 2022-09-20 Pdf, 23.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Redovisning av delegationsbeslut 2022-09-20 Pdf, 181.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Ärendelista:
1. Upprop och val av protokollsjusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Allmänhetens frågestund
4. Information från Relationsvåldsenheten och Mikamottagningen
5. Information om föreningslivet på Träffpunkt Simonsland
6. Presentation av förvaltningens nya kommunikatör Christoffer Dahlin
7. Tertial 2 2022 för Fritids- och folkhälsonämnden
8. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2022
9. Nämnderna ges i uppdrag att inventera behovet och installera hjärtstartare efter behov
10. Svar på initiativärende från KD: Anlägg en Street-Basket plan i Stadsparken
11. Yttrande över remiss: Strategier för den långsiktiga utvecklingen av Viskafors, Dalsjöfors , Fristad och Sandared
12. Yttrande över remiss - Samråd för detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 med flera, Bodavallen, Borås Stad
13. Yttrande över remiss - Samråd för detaljplan för Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, kvarteret Astern med flera, Pulsenområdet, Borås Stad
14. Miljömålsuppföljning 2022 för Fritids- och folkhälsonämnden
15. Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och folkhälsonämnden januari-juni 2022
16. Redovisning av anmälningsärenden
17. Redovisning av delegationsbeslut
18. Förvaltningschefen informerar

Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-21] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2022-09-20 13.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol