Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Sturegatan 38

Beslut och protokoll

Handlingar och Ärendelista

Ärendelista:

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Information från Åsa Skytt Jansson om socialt hållbart Borås
 5. Uppdrag: Redovisning av medlemskap i nationella och internationella nätverk - Initiativärende från allianspartierna i Fritids- och folkhälsonämnden
 6. Yttrande över remiss - Borås Stads Program mot hemlöshet
 7. Yttrande över remiss - Handlingsplan mot skolsegregationen
 8. Taxor och avgifter för Fritids- och folkhälsonämnden 2023
 9. Höjt bidragsbelopp för lokalbidrag till föreningar med egna föreningslokaler
 10. Höjt bidragsbelopp för aktivitetsstöd till föreningar
 11. Revidering av Fritids- och folkhälsonämndens plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser
 12. Program för Öppen Ungdomsverksamhet 2023-2025
 13. Deltagande i rättighetskonferens 15 december 2022, Kulturhuset i Borås
 14. Fritids- och folkhälsonämndens sammanträdesdagar 2023
 15. Redovisning av anmälningsärenden
 16. Redovisning av delegationsbeslut
 17. Förvaltningschefen informerar
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-21] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2022-11-22 13.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol