Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Sturegatan 38

Beslut och protokoll

Handlingar och Ärendelista

Ärendelista:

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Redovisning av projekt ökat valdeltagande 2022
 5. Taxor och avgifter för Borås badhus, Fritids- och folkhälsonämnden 2023
 6. Anslagsframställan nya isytor i Borås
 7. Projekteringsframställan för Boråshallen ombyggnad etapp 2
 8. Ansökan om verksamhetsbidrag, sociala föreningar 2023
 9. Ansökan om riktat bidrag, verksamhetsbidrag 2023
 10. Ansökan om socialt riktat stöd till föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2023
 11. Utdelning ur Borås Stads sociala Samfond 3, 2022
 12. Utbetalning av extra föreningsbidrag till bidragsberättigade som har rörligt elavtal
 13. Brottsförebyggande rådet/Trygga miljöer: wi-fi vid kommunala verksamheter
 14. Dokumenthanteringsplan för Fritids- och folkhälsonämnden 2022
 15. Redovisning av anmälningsärenden
 16. Redovisning av delegationsbeslut
 17. Förvaltningschefen informerar
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-12-21] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2022-12-13 13.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol