Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Kulturhuset Röda Rummet

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Presentationsrunda och information om Fritids- och folkhälsonämnden
 5. Fritids- och folkhälsonämndens sammanträdesdagar, februari-december 2023
 6. Budget 2023 för Fritids- och folkhälsonämnden
 7. Fikapaus
 8. Presentation av förvaltningens verksamhetsplaner
 9. Attest, Attestanter 2023 för Fritids- och folkhälsonämnden
 10. Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag
 11. Utökning av lokalytor på Träffpunkt Simonsland
 12. Rapport från IOPD - en internationell konferens om medborgarinflytande i Grenoble, den 7-10 december 2022
 13. Revidering av Fritids- och folkhälsonämndens bidragsregler 2023
 14. Lokalbehovsplaner, planperiod 2024-2028
 15. Plan för installation av hjärtstartare
 16. Miljömålsuppföljning, tertial 3 2022 för Fritids- och folkhälsonämnden
 17. Deltagande i konferensen Råd för framtiden 29-30 mars 2023
 18. Kort information om nämndintroduktionsdagar 9-10 februari 2023
 19. Redovisning av anmälningsärenden
 20. Redovisning av delegationsbeslut
 21. Förvaltningschefen informerar
Entré till Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-15] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2023-01-31 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol