Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Kulturhuset, Vävarsalen

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Remiss: Motion (KD): Anordna en årlig hälsovecka
 5. Initiativärende (M): Öka den offentliga närvaron på våra badplatser!
 6. Remiss: Program för nationella minoriteter
 7. Besök från Dataskyddsombud, DSO
 8. Information om detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 med flera, Bodavallen
 9. Delegatlista för Fritids- och folkhälsonämnden
 10. Kommunala Fritidsrådet
 11. Borås Simarena - UTGÅR
 12. Välfärdsbokslutet 2022 - en jämlikhetsrapport för ett socialt hållbart Borås
 13. Boråsförslag: Ut- och ombyggnad av skateparken utanför Lundbyhallen
 14. Boråsförslag: Fritidsgård i Gånghester
 15. Boråsförslag: Mer parkering för badgäster vid Skansasjön
 16. Boråsförslag: Gör Stora Häljasjön i Gånghester tillgänglig
 17. Utdelning ur Borås Stads sociala Samfond III, 2023
 18. Fritids- och folkhälsonämnden, Grundskolenämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att testa menssäkrade toaletter i sina verksamheter
 19. Redovisning av anmälningsärenden
 20. Redovisning av delegationsbeslut
 21. Förvaltningschefen informerar
Entré till Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-15] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2023-06-14 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol