Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Hemgården, Allégården

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Förvaltningschefen informerar
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Information om kommunikationsarbetet
 6. Information om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
 7. Information om Överenskommelsen
 8. Budget 2024 - Planeringsunderlag - omedelbar justering
 9. Riskanalys och intern kontrollplan 2024 - omedelbar justering
 10. Remiss: Borås Stads uppförandekod
 11. Ansökan om anläggningslån från Syrisk-Ortodoxa församlingen i Borås för byggnation av mötesplatser och allmänna samlingslokaler med tillhörande utrymmen
 12. Initiativärende (KD): Bidrag till etniska föreningar
 13. Redovisning av anmälningsärenden
 14. Redovisning av delegationsbeslut
 15. Initiativärende (M): Lördagsöppet på fritidsgårdar i serviceorterna - nytt
 16. Initiativärende (V): Kulturhistoriska perspektiv på våra anläggningar - nytt
Entré till Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-15] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2023-08-29 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol