Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Almåsgymnasiet, Alingsåsvägen 36

Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2020-03-19 ska nämndens sammanträde hållas inför stängda dörrar.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 220222 Protokoll.pdf Pdf, 575.8 kB. 575.8 kB 2022-02-24 15.33

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 220222 Handlingar.pdf Pdf, 6 MB. 6 MB 2022-02-18 07.26

Ärendelista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Information från förvaltningen
 • Närvaro för ledamöter och ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med anledning av Coronapandemin mars 2021
 • Årsredovisning 2021 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 • Uppföljning intern kontroll 2021
 • Rapport Forskning i skolan
 • Redovisning av statistik för synpunktshanteringen januari - december 2021
 • Yttrande över remiss - Riktlinjer beställar -utförarmodellen
 • Yttrande över remiss - Samverkansavtal för naturbruksutbildningar
 • Yttrande över remiss - Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller från trafik i Borås 2022
 • Representant från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till ledningsgrupp för YH-utbildningen Produktionstekniker Smart industri
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet:

Närvaro för ledamöter och ersättare i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med anledning av Coronapandemin mars 2021

Av uppdaterad rekommendation, undertecknad av kommunalråden i Borås Stad, om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt bolagsstyrelser i Borås Stad utskickad 2022-01-19 framgår att Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt bolagsstyrelser ska genomföra sina sammanträden digitalt mot bakgrund av den mycket höga smittspridningen och den höga sjukfrånvaron som råder i verksamheten.

Grundregeln för Borås Stad har under hela pandemin varit att utgå från Folkhälsmyndighetens rekommendationer, nationella allmänna råd för att minska spridningen av covid-19.

Med anledning av att Folkhälsomyndighetens restriktioner togs bort den 9 februari har ytterligare en uppdaterad rekommendation, undertecknad av kommunalråden i Borås Stad, skickats ut 2022-02-14 där det framgår att nämnder och bolagsstyrelser nu kan återgå till fysiska sammanträden.

Beslut: Nämnden delegerar till presidiet att den 14 mars fatta beslut om nämndens sammanträde den 29 mars ska genomföras som digitalt eller fysiskt möte.

Årsredovisning 2021 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

För Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens del blev 2021 åter ett år som starkt präglas av Covid-19 – pandemin. Pandemin har haft en mycket stor påverkan på nämndens ansvarsområde 2021. Bedömningen är att alla verksamheter hanterat uppdraget på ett mycket bra sätt under rådande omständigheter. Trots Covid-19 – pandemin visar nämndens resultat att ungefär lika många elever har avslutat sina studier med en gymnasieexamen, fler elever har avslutat sina studier med minst E i samtliga kurser och fler elever har också slutfört sina studier på något av gymnasiesärskolans nationella program med betyg i samtliga ämnen. Andel elever som tar gymnasieexamen och andelen elever med behörighet till högre studier i Borås ligger i paritet med de bästa skolkommunerna i Sverige.

Under 2021 sjönk sjukfrånvaron ytterligare bland personalen i förvaltningen. Situationen med pandemin innebär avvikelser för sjukfrånvaromönstret som inte är jämförbara med andra år.

Nämndens resultat för år 2021 är ett överskott på 10,4 mnkr, vilket härrör till följande:

 • Tilläggsbudgetar som beslutats under innevarande år och som inte förbrukats
 • Högre positivt netto för de köpta-sålda platserna än budgeterat.

Beslut: Upprättad årsredovisning för 2021 godkänns. Nämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige begära att överskottet läggs till nämndens ackumulerade resultat i samband med Kommunfullmäktiges beslut om bokslut 2021.

Uppföljning intern kontroll 2021

Uppföljning har gjorts på föregående års Intern kontrollplan. Uppföljningen redovisar de interna kontroller som Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen genomfört inom områdena styrning och ledning, personal, ekonomi och egen verksamhet som samtliga är gemensamma för Borås Stad.

Beslut: Redovisningen av utförd intern kontroll 2021 godkänns.

Rapport Forskning i skolan

Utifrån Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens pågående arbete inom området kompetensförsörjning för lärare så har en partsammansatt arbetsgrupp tagit fram en rapport gällande förutsättningar för lärare att forska i skolan.

Arbetsgruppen har under ledning av gymnasiechef Martin Eklöf arbetat fram ett förslag till organisation för att möjliggöra för lärare att forska inom ramen för sin anställning i Borås Stad. I rapporten beskrivs också ett system för hur forskning initieras och följs upp, hur det kopplas till verksamhetens kvalitetsarbete och hur det i förlängningen kan leda till att ny form av karriärtjänst – Lektortjänst, inrättas i förvaltningen.

I rapporten beskrivs det ekonomiska perspektivet och rapporten avslutas med ett antal rekommendationer för förvaltningen att arbeta vidare med.

Beslut: Nämnden godkänner upprättad rapport och avsätter 300 000 kr i 2022 års budget för att starta upp arbetet.

Redovisning av statistik för synpunktshanteringen 2021

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ett väl inarbetat system för vart elever och vårdnadshavare vänder sig vid problem, frågor eller klagomål. Lärare, rektor, verksamhetschef, förvaltningschef och ytterst Skolinspektionen finns att vända sig till beroende på omfattningen av klagomålet. Eleverna har också representanter i form av elevorganisationer på skolorna. Därför är synpunktshanteringen inte första valet för brukare i organisationen.

Totalt har 24 ärenden inkommit under året. Av dessa 24 ärenden har ett inskickat ärende varit utan innehåll samt ett ärende har varit en felaktig inskickad ansökan om tjänst. Förvaltningen har följt synpunktsrutinen och samtliga ärenden är besvarade inom den tidsperiod som föreskrivs i rutinen. Flest synpunkter inkom i samband med nämndens ärende om gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2022/2023 och berörde ett förslag om att flytta El- och energiprogrammet från Viskastrandsgymnasiet till Almåsgymnasiet.

Beslut: Upprättad redovisning av inkomna synpunkter för perioden januari – december 2021 godkänns.

Yttrande över remiss - Riktlinjer beställar -utförarmodellen

Riktlinjerna omfattar främst de tjänster där Servicenämnden är utförare, tjänster som kan konkurrensutsättas som entreprenader, men även annan verksamhet som inte kan konkurrensutsättas. Nämnden konstaterar att riktlinjerna fyller sitt syfte när det gäller de tjänster som kan konkurrensutsättas. Däremot saknas viktiga regleringar när det gäller interna tjänster som inte kan konkurrensutsättas som samordning, transparens och möjligheter till effektivisering. Med anledning av det avstyrker nämnden remissen.

Beslut: Remissen avstyrks.

Yttrande över remiss – Samverkansavtal för naturbruksutbildningar

Det nu gällande samverkansavtalet för naturbruksutbildningar gäller fram till och med 31 december 2022. Arbetet med framtagandet av det nya förslaget påbörjades under hösten 2020 med en utvärdering av det nu gällandet avtalet. Alla kommuner erbjöds då möjlighet att lämna synpunkter och förslag via de representanter som kommunalförbunden samt Göteborgs stad har i samverkansorganet Ledningsråd Naturbruk.

Under våren 2021 presenterades ett förslag baserat på utvärderingen och de önskemål som förts fram sedan det nu gällande avtalet trädde i kraft. Ett antal dialoger har genomförts och möjliga alternativ utretts i samarbete mellan VästKom och VGR. Det nya förslaget innebär i korthet att:

 • Avtalet fortsätter att vara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 till den 31 december 2026.
 • Avtalstexten är lättare att förstå och är samlad i ett dokument.
 • Roller och ansvar är tydligare beskrivna.

I övrigt har inga principiella avsteg gjorts från nu gällande avtal.

Beslut: Remissen tillstyrks.

Yttrande över remiss - Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller från trafik i Borås 2022

Kommunstyrelsen har till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden översänt remiss: Åtgärdsprogram mot omgivningsbuller från trafik i Borås 2022. Nämnden tillstyrker remiss under förutsättning att följande synpunkter beaktas:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamheter använder inte utomhusmiljön, så som skolgårdar, på samma sätt som verksamheterna inom förskola och grundskola. Eleverna inom nämndens verksamheter exponeras därför inte för buller i lika stor utsträckning.

Nämnden kommer att medverka vid inventering och utredningar inför framtagning av konkreta fysiska åtgärdsförslag men har inga intentioner att dela huvudansvaret för genomförande av programmet.

Beslut: Remissen tillstyrks under förutsättning att nämndens synpunkter beaktas.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-11-02] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2022-02-22 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol