Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Borås Kongress

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 16.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 230613 Protokoll.pdf Pdf, 371 kB. 371 kB 2023-06-15 14.46
Bilaga 1 till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 230613.pdf Pdf, 132.1 kB. 132.1 kB 2023-06-15 14.47

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 230613 Handlingar.pdf Pdf, 1.6 MB. 1.6 MB 2023-05-31 15.30

Ärendelista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Yttrande över remiss - Program för nationella minoriteter
 • Yttrande över remiss - Program mot hedersrelaterat våld
 • Yttrande över remiss - Motion Viktigt steg för att sluta utbildningsklyftan
 • Beslut om utbetalning av förrättningsarvode för deltagande i kurser, konferenser mm
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övrigt
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet:

Yttrande över remiss - Program för nationella minoriteter

Utifrån konventioner och lagstiftning är nationella minoriteter rättighetsbärare. Kommunen är skyldighetsbärare och därmed ansvarig för att rättigheterna respekteras, skyddas och infrias.

I Borås Stad finns samtliga fem nationella minoriteter representerade i varierande omfattning. Då det inte är tillåtet att föra statistik som grundar sig på människors etniska tillhörighet eller språk går det inte att exakt säga hur många personer från respektive nationell minoritet som finns i Borås. Uppskattningsvis bor mellan 10-14% som tillhör någon nationell minoritet i Borås men det kan finnas många fler.

Borås Stad ser till att nationella minoriteter har samma rättigheter och möjligheter i samhället som majoritetsbefolkningen. Arbetslivsnämnden samordnar minoritetsarbetet och har en specialkompetens inom området. Nämnder och bolag erbjuds stöd och utbildningsinsatser inom olika delar av minoritetspolitiken för att nå målen.

För att lyckas med arbetet har Borås Stad identifierat några områden att särskilt fokusera på som alla har koppling till det rättighetsbaserade arbetet (skydda, främja, delaktighet och inflytande, information).

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig positiv till att arbetet stärks för att garantera att nationella minoriteter har samma rättigheter och möjligheter i samhället som majoritetsbefolkningen samt att arbetet samordnas i Staden och tydliggörs i ett program.

Beslut: Det övergripande innehållet i remissen tillstyrks. Synpunkter på innehåll samt förtydligande som bör göras i programmet lämnas.

Yttrande över remiss - Program mot hedersrelaterat våld

Det övergripande syftet med programmet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck genom utveckling och kvalitetssäkring av Borås Stads arbete. Målet är att de personer som utsätts eller riskerar att bli utsätta ska få det stöd och skydd som de behöver för att leva ett liv som är fritt från våld och förtryck samt som är förenligt med svensk lagstiftning och de mänskliga rättigheterna.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden håller med om att arbetet mot hedersrelaterat våld är en mycket angelägen fråga att intensifiera arbetet kring. Samtliga förvaltningar som möter människor som kan vara utsatta för hedersrelaterat våld behöver ha kunskap och kompetens inom området så att yrkesverksamma snabbt kan agera. Därför ser Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden positivt på att arbetet samordnas i Borås Stad i syfte att stärka den samlade kompetensen i staden.

Beslut: Remissen tillstyrks. Synpunkter om förtydliganden som bör göras i programmet lämnas.

Yttrande över remiss - Motion Viktigt steg för att sluta utbildningsklyftan

Motionen föreslår att det i Borås Stad ska vara en möjlighet för alla att studera på grundskolenivå samtidigt som man uppbär försörjningsstöd.

Nämnden delar motionärens uppfattning om att vuxenutbildning är avgörande för att personer med kort tidigare utbildning ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden och att behovet av lån från CSN kan innebära en tröskel för studier.

Vuxenutbildningen samarbetar idag med Arbetslivsförvaltningen kring insatser för att ge personer möjlighet att höja sin utbildningsnivå. Här ingår t.ex. studier med försörjningsstöd och insatser för att kunna kombinera ett subventionerat arbete med studier. Insatser kan omfatta studier på sfi, grundläggande nivå och/eller gymnasienivå; på kurser inom basutbudet eller särskilda uppdragsutbildningar. Samarbetet är etablerat sedan länge och nämndens bedömning är att det är väl fungerande, sätter individens behov i centrum och ger förhållandevis goda möjligheter för personer som behöver utbildning för att gå till egen försörjning.

Att ge en generell möjlighet att studera på grundläggande nivå med försörjningsstöd medför dock vissa svårigheter. Det gäller exempelvis om handläggaren bedömer att en annan insats än studier på grundläggande nivå är lämpligare och där studierna krockar med andra insatser. Det finns också fall då det är mer motiverat att den studerande försörjer sig genom studiemedel. Det kan t.ex. handla om personer som inte står långt från arbetsmarknaden men behöver komplettera sin utbildning med svenska eller engelska på grundnivå.

Nämndens bedömning är därför att det även fortsättningsvis, på samma sätt som för andra insatser, bör genomföras en professionell bedömning om en person bör studera på grundläggande nivå med försörjningsstöd.

Beslut: Motionen avstyrks.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-09] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2023-06-13 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol