Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Olovsholmsgatan 32, plan 5, konferensrum Tämta

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 15.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 230920 Protokoll.pdf Pdf, 463.9 kB. 463.9 kB 2023-09-21 21.30

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 230920 Handlingar.pdf Pdf, 3.3 MB. 3.3 MB 2023-09-13 15.10

Ärendelista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 2, år 2023
 • Avstämning och reglering av ersättning för sfi vid Alma Folkhögskola
 • Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2024/2025
 • Revidering av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser
 • Redovisning av statistik för synpunktshanteringen januari-juni 2023
 • Yttrande över remiss - Borås Stads Uppförandekod
 • Yttrande över remiss - Arbetsmiljöpolicy
 • Yttrande över remiss - Borås Stads Personalpolitiska program
 • Anmälningsärenden
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet:

Budgetuppföljning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tertial 2, år 2023

Prognosen för helåret är ett nollresultat för verksamheterna 2023. Vissa osäkerheter kan fortfarande påverka årets utfall och det är utfallet på köpta-sålda platser samt osäkerhet kring statsbidrag. Nämnden räknar med att bufferten lämnas orörd, vilket innebär ett överskott i bokslutet på ca 9 miljoner kronor.

Nämndens verksamheter har under året arbetat med att upprätthålla en fortsatt god måluppfyllelse trots effekterna av den så kallade utbildningsskulden på individnivå. Utifrån förvaltningens lokala resultat läsåret 2022/ 2023 framgår att andel elever med examen från gymnasieskolan fortsatt ligger kvar på en hög nivå (ca 92 %).

Beslut: Upprättad rapport godkänns.

Avstämning och reglering av ersättning för sfi vid Alma Folkhögskola

Den 13 januari 2023 inkom Alma Folkhögskoleförening genom Prima Advokatbyrå med ett krav på ersättning för sfi-verksamhet i Borås åren 2020 och 2021. Kravet uppgick till sammanlagt 7 227 632 kr.

Borås Stads stadsjurist har med fullmakt handlagt ärendet för nämndens räkning. Det ursprungliga kravet har bestridits, med argumentet att beräkningarna gjorts på felaktiga grunder. En avstämning av ersättningsnivån baserat på 24 kap. 15 § skollagen och 6 kap. 21 § förordningen om vuxenutbildning, ger ett utfall som innebär att Alma Folkhögskola erhåller följande retroaktiva reglering; 313 544 kronor för 2020 samt
1 897 401 kr för 2021.

Motparten har godkänt avstämningen, vilket innebär att det ursprungliga kravet dras tillbaka. I samband med detta har det gjorts en avstämning avseende år 2022. Utfallet visar att Alma Folkhögskola erhåller 593 078 kronor i retroaktiva reglering för 2022.

Beslut: Avstämning och retroaktiv reglering på sammanlagt 2,8 miljoner kronor godkänns.

Gymnasieskolans antagningsorganisation läsåret 2024/2025

Förändringar av antagningsorganisationen mot föregående år:

I antagningsorganisationen för Sven Eriksonsgymnasiet föreslås en minskning av platserna på Ekonomiprogrammet (5 platser) , Teknikprogrammet (2 platser) samt spetsutbildningarna Entreprenörsprogrammet (3 platser) och Teknik, spets (5 platser). Sven Eriksonsgymnasiet bedömer att den föreslagna organisationen för Ekonomiprogrammet och Teknikprogrammet skapar utrymme för omgående elever (dvs. de elever som går om årskurs 1) samt blir en bättre helhetslösning tillsammans med platserna för programinriktat val.

För spetsutbildningarna bedömer skolan att en minskning av platser är nödvändig utifrån att spetsutbildningarna kräver mer utöver ett vanligt nationellt program.

För International Baccalaureate föreslås en utökning (2 platser) till 32 platser som motsvarar skolans maximala elevkapacitet om intresset för utbildningen skulle öka.

För Bäckängsgymnasiet gäller att samtliga program startar läsåret 2024/2025, inklusive det Humanistiska programmet som pausades för läsåret 2023/2024.

För Almåsgymnasiet och Viskastrandsgymnasiet föreslås inga förändringar av antagningsorganisationen till läsåret 2024/2025 utan skolorna behåller samma organisation som för läsåret 2023/2024.

Beslut: Antagningsorganisationen läsåret 2024/2025 fastställs.

Revidering av Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser

Den nu gällande planen reviderades utifrån erfarenheter från förvaltningens krisledningsarbete under Coronapandemin och fastställdes av nämnden 2020-09-29.

Ändringar görs nu i krisledningsgruppens organisation. Förvaltningschefen ska inte ha rollen som krisledningschef. Däremot är det förvaltningschefens uppgift att aktivera förvaltningens Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser och lämna över till utsedd krisledningschef. För att klara bemanningen vid händelser som pågår under längre tid har fler ersättare lagts till för respektive roll i krisledningsgruppen.

För att ha möjligheten att hantera avgränsade händelser utan att behöva aktivera krisledningsgruppen i sin helhet har stycke 2.5 ” Krisledning vid isolerad/avgränsad händelse” lagt till i planen. Tillägg har även gjorts om att huvudskyddsombuden adjungeras vid behov.

Beslut: Planen fastställs.

Redovisning av statistik för synpunktshanteringen januari - juni 2023

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd.

Totalt har fyra ärenden inkommit under perioden januari-juni. Förvaltningen har följt synpunktsrutinen och samtliga ärenden är besvarade inom den tidsperiod som föreskrivs i rutinen.

Verksamhetsområde gymnasieskola har mottagit ett klagomål som har överförts till Ciceron diarium för vidare handläggning och utredning då det avser ett elevärende.

Beslut: Redovisningen godkänns.

Yttrande över remiss - Borås Stads Uppförandekod

Det nya förslaget kommer att ersätta den idag gällande versionen av Borås Stads uppförandekod. Uppförandekoden beskriver Borås Stads förväntningar på leverantören och dess förpliktelser. Leverantören ska respektera uppförandekoden och göra sitt yttersta för att uppnå kraven inom den egna organisationen och leverantörskedjan.

Beslut: Remissen tillstyrks. Nämnden önskar ett förtydligande gällande punkt 3.6 ”Löner och arbetstider” utifrån reglering om dygnsvila och veckovila.

Yttrande över remiss - Arbetsmiljöpolicy

Borås Stads Arbetsmiljöpolicy är en revidering av tidigare policy. Det uppdaterade dokumentet tar sin utgångspunkt i att möta de krav som framgår i Arbetsmiljölagen och i Arbetsmiljöverkets författningssamling om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Syftet är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som är fri från olycksfall och ohälsa och som främjar trivsel.

Att Borås Stad som arbetsgivare har målsättningar för en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö är också en viktig del i arbetet med att möta kompetensförsörjnings-utmaningen. Nämnden tycker det är bra att de inledande punkterna med målsättningar tar sin utgångspunkt i det som forskning och arbetsmiljöaktörer idag benämner som friskfaktorer. Nämnden uppfattar att effekten för de målsättningar som framgår i policyn årligen mäts och redovisas genom de nyckeltal som framgår i kapitel 3 om Arbetsmiljö, i det Personalekonomiska bokslutet samt i Borås Stads medarbetarenkät som genomförs vartannat år samt genom Borås Stads rutin för årlig uppföljning av arbetsmiljöarbetet.

Nämnden föreslår tre tillägg eller förtydliganden av innehållet.

Beslut: Med angivna förslag på förtydligande och tillägg tillstyrker nämnden remissen.

Yttrande över remiss - Borås Stads Personalpolitiska program

Borås Stads personalpolitiska program är en revidering av tidigare program. Det nya programmet tar sin utgångspunkt i kompetensförsörjningsutmaningen och Borås Stads ambition att vara en attraktiv arbetsgivare med fokus på dem vi är till för – Boråsarna. Programmet kopplas också till de globala målen för hållbar utveckling och anger den viljeinriktning som ska känneteckna Borås Stad som arbetsgivare under kommande period.

Nämnden förutsätter att författarna valt att inkludera chefer då begreppet medarbetare används i dokumentet. Om intentionen inte varit detta så saknar nämnden ett perspektiv kring chef och ledarskap i programmet. Under rubriken ”Vara en ansvarsfull, pålitlig och förutsägbar arbetsgivare” föreslår nämnden ett tillägg om att skapa förutsättningar för chefer att vara goda, ansvarstagande och utvecklande ledare som företräder arbetsgivaren Borås Stad. Chefer ska självklart ses som medarbetare i staden men är också arbetsgivarens företrädare och har ett ansvar att vara goda ledare som arbetar och möjliggör att målsättningarna i dokumentet uppnås. Därav kan det vara av vikt att också särskilt nämna denna grupp och dess förutsättningar i programmet.

Nämnden noterar att de personalpolitiska riktlinjerna ska ses över. I samband med det så bör även andra styrdokument, exempelvis lönekriterierna, medarbetar- och chefsöverenskommelsen, ses över så att de harmoniserar med det uppdaterade programmet.

Beslut: Med angivet förslag på tillägg tillstyrker nämnden remissen.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-09] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2023-09-20 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol