Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, sammanträde

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för kommunens gymnasieskolor, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå, anpassad utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare) och yrkeshögskola.

Tid:
Plats: Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 8

Sammanträdet är öppet för allmänheten och beslutsdelen inleds kl. 17.00 med allmänhetens frågestund.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 231024 Protokoll.pdf Pdf, 423.3 kB. 423.3 kB 2023-10-25 17.58
Bilaga 1 till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 231024.pdf Pdf, 264 kB. 264 kB 2023-10-25 17.59
Bilaga 2 till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens protokoll 231024.pdf Pdf, 340.4 kB. 340.4 kB 2023-10-25 17.59

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 231024 Handlingar.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2023-10-13 09.26

Ärendelista:

 • Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare
 • Godkännande av föredragningslistan
 • Allmänhetens frågestund
 • Information från förvaltningen
 • Månadsuppföljning september 2023
 • Sammanträdesdagar för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024
 • Tid- och arbetsplan för uppföljning 2024 och budget 2025
 • Program Bildningsstaden Borås
 • Yttrande över remiss - Borås Stads Riktlinjer för säkerhetsskydd
 • Yttrande över remiss - Borås Stads Kostpolicy
 • Val av kontaktpolitiker till Bäckängsgymnasiet mandatperioden 2023-2026
 • Anmälningsärenden
 • Avgivna skrivelser
 • Delegationsbeslut
 • Rapport från kontaktpolitikerbesök, programråd och YH ledningsgrupp
 • Övriga frågor
Ordförandeklubba och Ipad

Beslut i korthet:

Månadsuppföljning september 2023

Nämnden planerar att redovisa ett överskott på omkring 10 miljoner kronor för 2023. Överskottet beror dels på att nämndens buffert (ca 6 miljoner) inte behöver tas i anspråk under året samt dels av bland annat större intäkter än prognostiserat utifrån sålda platser inom gymnasieskolan och anpassad gymnasieskolan (ca 4 miljoner).

Sjukfrånvaron i förvaltningen ligger på en stabil och låg nivå i förhållande till Borås Stad. Förvaltningen ser inte några tecken på större avvikelser från en numera stabil nivå. Personal från HR-avdelningen deltar nu i uppföljningar med verksamheten och ekonomifunktionen för att bidra med arbetsgivarperspektivet och identifiera insatser för att främja hälsa och förebygga ohälsa.

Ur elevperspektivet konstaterar nämnden att läsårsstarten varit lugn.

Beslut: Upprättad månadsuppföljning för september 2023 fastställs.

Sammanträdesdagar för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2024

Beslut: Nämnden fastställer följande ordinarie sammanträdesdagar för år 2024:

Tisdagen den 30 januari

Tisdagen den 20 februari

Tisdagen den 26 mars

Tisdagen den 23 april

Tisdagen den 14 maj

Tisdagen den 11 juni

Tisdagen den 27 augusti

Tisdagen den 24 september

Tisdagen den 29 oktober

Tisdagen den 17 december


Sammanträden den 20 februari, 23 april och 24 september börjar kl. 15.00 med informationsmöte från kl. 13.00. Sammanträdet den 11 juni börjar kl. 15.00 (inget informationsmöte).

Övriga sammanträden börjar kl. 17.00 med informationsmöte från kl. 15.00.

Nämndhandlingar ska finnas tillgängliga i Ciceron Assistent senast en vecka före nämndsammanträdet.

Utöver nämndsammanträden kommer nämnden att ha en gemensam Resultatdialog tisdagen den 5 mars samt en Planeringsdialog tisdagen den 11 juni. Arvode erhålls enligt Kommunfullmäktiges beslut ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda” för dessa två dagar.

Tid- och arbetsplan för uppföljning 2024 och budget 2025

Förvaltningen har upprättat ett förslag på tid- och arbetsplan för uppföljning 2024 och budget 2025. Dokumentet bygger på den kommungemensamma processen för planering och uppföljning samt utgår ifrån de övergripande styrdokument som styr nämndens arbete.

Nämndens planerings- och uppföljningsarbete utgår från de fyra perspektiven elev, verksamhet, personal och ekonomi. Tid- och arbetsplan för uppföljning 2024 och budget 2025 syftar till att skapa förutsättningar för en hög kvalitet i planerings- och uppföljningsarbetet.

Beslut: Tid- och arbetsplan för uppföljning 2024 och budget 2025 fastställs.

Program Bildningsstaden Borås

Program Bildningsstaden Borås har tagits fram i samverkan mellan samtliga förvaltningar i Utbildningsklustret (Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen) samt skickats för remiss i respektive presidium.

Programmets syfte är att definiera de utvecklingsområden som utbildnings-verksamheten i Borås Stad gemensamt ska samverka kring 2024-2027. Resultatet av arbetet kommer att följas upp inom ramen för respektive nämnds systematiska kvalitetsarbete.

Beslut: Program Bildningsstaden Borås godkänns.

Yttrande över remiss - Borås Stads Riktlinjer för säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra hot. Området får också särskilt fokus utifrån en omvärld och förändrade risker såväl nationellt som internationellt. Detta ställer ökade och nya krav på kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar.

De framtagna riktlinjerna syftar till att skapa en gemensam inriktning och samsyn på Borås Stads säkerhetsskydd samt att tydliggöra ansvar, organisation och övergripande krav. Borås Stads säkerhetsskyddsorganisation omfattar informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet.

Kommunstyrelsen är ansvarig för säkerhetsskyddsarbetet i Borås Stad och alla dess nämnder. Arbetet är delegerat till avdelningschef för Centrum för kunskap och säkerhet (CKS). CKS är organiserat under Stadsledningskansliet. Avdelningschefen för CKS är tillika säkerhetsskyddschef. CKS har särskild kompetens inom området och stödjer och samordnar Borås Stads nämnder i arbetet.

För att intentionerna i remissen ska efterlevas så bör det framgå tydligt att ansvaret kring informationssäkerhet ska vara organiserat under säkerhetsskyddschefens ansvarsområde, vilket det inte är idag.

Beslut: Nämnden tillstyrker remissen och betonar vikten av ett strukturerat arbete och en samlad kompetens för att uppfylla kommunens ansvar utifrån gällande styrdokument kring informationssäkerhet, personalsäkerhet och fysisk säkerhet.

Yttrande över remiss - Borås Stads Kostpolicy

Borås Stads kostpolicy har reviderats och en förändring är att det tydliggörs hur styrningen av Stadens kostverksamheter bidrar till de globala målen.

Nämnden ställer sig bakom den reviderade policyn i sin helhet. Det är inte reglerat i lag att eleverna i gymnasieskolan ska erbjudas skolmåltid, men för elevernas hälsa och mående samt för att bidra till en god måluppfyllelse serveras det skolmat på nämndens gymnasieskolor och anpassad gymnasieskola. Denna verksamhet följer Stadens kostpolicy.

Beslut: Remissen tillstyrks.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-11-09] Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden , sammanträde 2023-10-24 15.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol