Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Individ- och familjeomsorgsnämnden, sammanträde

Individ- och familjeomsorgsnämnden ansvarar för socialtjänsten, insatser till barn och deras familjer, samt vuxna som befinner sig i svåra och utsatta situationer. I nämndens ansvar ligger även mottagandet av ensamkommande barn och unga. Nämnden har ett kommunövergripande samordningsansvar för sociala boendefrågor.

OBS! För att minska risken för smittspridning av coronaviruset är sammanträdet inte är öppet för allmänheten.

Tid:
Plats: Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Österlånggatan 74

Beslut och protokoll

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2021-01-25 protokoll Pdf, 574.9 kB.

Kallelse och handlingar

Individ- och familjeomsorgsnämnden 2022-01-25 kallelse och handlingar Pdf, 2.8 MB.

Ärenden

1. Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare
2. Fastställande av föredragningslista
3. Information från förvaltningschefen
4. Miljörapport T3
5. Uppföljning av miljöledningssystem
6. Uppföljning av boendeprocessen
7. Lokalbehovsplan 2023-2025
8. Yttrande över remiss: Revidering av Borås Stads styr- och ledningssystem
9. Revisionsrapport: Borås Stads hantering av Coronapandemin
10. Delegationsordning
11. Anmälningsärenden 2022-01-25
12. Delegationsbeslut 2022-01-25, sekretess
13. Upphörande av umgängesbegränsning
14. Nedläggning av utredning angående faderskap
15. Översända yttrande till Hovrätten för Västra Sverige
16. Övrigt

Ett barn som går framför ett grönt träd i bakgrunden syns ett gult högt flerfamiljshus.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

E-post:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-14] Individ- och familjeomsorgsnämnden , sammanträde 2022-01-25 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol