Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kulturnämnden, sammanträde

Kulturnämnden ansvarar för Biblioteken i Borås, Stadsteatern, Konstmuseet, Borås Kulturskola, Borås Museum och
Textilmuseet samt Publika möten som omfattar biograf Röda Kvarn, allmän kulturprogramverksamhet, kulturstipendier samt stöd till bildningsorganisationer och kulturföreningar.

Tid:
Plats: Kulturhuset, Röda rummet

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Presentation om verksamhet Konstmuseet
 4. Information från Borås Stads Dataskyddsombud (DSO)
 5. Informationsärenden
 6. Allmänhetens frågestund
 7. Sammanträdestider, sammanträdesdagar 2024 för Kulturnämnden
 8. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2023
 9. Avtal gällande upphandling av elevsystem för Kulturskolan - nytt
 10. Budgetuppföljning
 11. Borås Stads Kulturbelöning 2023 - omedelbar justering
 12. Kulturprogram 2024
 13. Ansökan om kulturbidrag från AB för ett Socialt Hållbart Borås
 14. Medborgarförslag: Barnomsorgsmuseum
 15. Initiativärende (SD): Konst som kan vara skrämmande för barn
 16. Remiss: Revidering av kostpolicy
 17. Redovisning av delegationsbeslut
 18. Redovisning av anmälningsärenden
 19. Inkomna och avgivna skrivelser
Skulpturen House of Knowledge
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-25] Kulturnämnden, sammanträde 2023-10-23 17.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol