Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sociala omsorgsnämnden, sammanträde

Sociala omsorgsnämnden har ansvar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Nämnden ansvarar även för kommunens socialpsykiatri som bedriver verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning i bostäder med särskild service, korttidsenhet och boendestöd för personer i ordinärt boende. Nämnden har även ansvar för hälso- och sjukvård för de berörda målgrupperna.

Tid:
Plats: Bryggaregatan 15

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Nämndens sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sociala omsorgsnämnden 2024-01-22 protokoll.pdf Pdf, 162.6 kB. 162.6 kB 2024-01-23 14.07
Bilaga: Initiativärende (KD) - När strömmen går.pdf Pdf, 101.3 kB. 101.3 kB 2024-01-23 13.15

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kallelse och handlingar Sociala omsorgsnämnden 2024-01-22.pdf Pdf, 623.8 kB. 623.8 kB 2024-01-19 10.07

Ärendelista

 1. Beredning av ärenden i gruppmöte
 2. Upprop och val av protokolljusterare
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Förvaltningen informerar
 6. Tilldelningsbeslut upphandling av gruppbostäder
 7. IVO - Begäran om yttrande sekretess
 8. Ersättning för uppdrag som stödfamilj och kontaktperson
 9. Lokalbehovsplan 2025-2029
 10. Arvode för ledamöter vid verksamhetsbesök
 11. Redovisning av delegationsbeslut 2024
 12. Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 2024
 13. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-11] Sociala omsorgsnämnden , sammanträde 2024-01-22 17.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol