Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sociala omsorgsnämnden, sammanträde

Sociala omsorgsnämnden har ansvar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Nämnden ansvarar även för kommunens socialpsykiatri som bedriver verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning i bostäder med särskild service, korttidsenhet och boendestöd för personer i ordinärt boende. Nämnden har även ansvar för hälso- och sjukvård för de berörda målgrupperna.

Tid:
Plats: Bryggaregatan 15

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Nämndens sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Beslut och protokol

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sociala omsorgsnämnden 2024-02-19 protokoll.pdf Pdf, 320.8 kB. 320.8 kB 2024-02-22 13.24
Alternativt förslag KD, L - § 27 Jobbmässa i Borås Stad.pdf Pdf, 298.2 kB. 298.2 kB 2024-02-22 13.27

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sociala omsorgsnämnden 2024-02-19 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2024-02-22 13.18

Ärendelista

 1. Beredning av ärenden i gruppmöte
 2. Upprop och val av protokolljusterare
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Förvaltningen informerar
 6. Årsredovisning 2023 - Sociala omsorgsnämnden
 7. Ersättning för uppdrag som stödfamilj och kontaktperson
 8. Lokaler till Solrosen
 9. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut och avbrott av insats enligt SoL och LSS t.o.m. 31 december
 10. Redovisning av synpunktshantering 2023
 11. Uppföljning intern kontrollplan 2023
 12. Initiativärende (KD): När strömmen går
 13. Initiativärende (KD + L) - Jobbmässa i Borås Stad
 14. Initiativärende (L+KD): Rätten till sexuell hälsa för personer med LSS-beslut
 15. Granskning av resursfördelningsmodellen i Borås Stad
 16. Kommunfullmäktiges uppdrag utanför budget 2023
 17. Villkorsändring Källebergsgatan 27 och 35 i Viskafors
 18. Ordförandebeslut - Omprövning av beslut
 19. Redovisning av delegationsbeslut 2024
 20. Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 2024
 21. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-11] Sociala omsorgsnämnden , sammanträde 2024-02-19 17.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol