Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sociala omsorgsnämnden, sammanträde

Sociala omsorgsnämnden har ansvar för kommunens funktionshinderverksamhet som arbetar med stöd och insatser till enskilda personer som ges enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Nämnden ansvarar även för kommunens socialpsykiatri som bedriver verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning i bostäder med särskild service, korttidsenhet och boendestöd för personer i ordinärt boende. Nämnden har även ansvar för hälso- och sjukvård för de berörda målgrupperna.

Tid:
Plats: Bryggaregatan 15

Sammanträdet är öppet för allmänheten. Nämndens sammanträde hålls dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sociala_omsorgsnämnden_2023-12-11_protokoll.pdf Pdf, 309.3 kB. 309.3 kB 2023-12-13 11.48
Tillägg (Mitt-samverkan) - Budget 2024.pdf Pdf, 137.5 kB. 137.5 kB 2023-12-13 11.48
Tilläggsförslag (M/KD) - Budget 2024.pdf Pdf, 74.7 kB. 74.7 kB 2023-12-13 11.48
Tilläggsförslag (V) - Budget 2024.pdf Pdf, 125.5 kB. 125.5 kB 2023-12-13 11.48
Protokollsanteckning (SD) - Budget 2024.pdf Pdf, 89.3 kB. 89.3 kB 2023-12-13 11.48

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Sociala omsorgsnämnden 2023-12-11 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 3.6 MB. 3.6 MB 2023-12-06 13.50
 1. Beredning av ärenden i gruppmöte
 2. Allmänhetens frågestund
 3. Upprop och val av protokolljusterare
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Förvaltningen informerar
 6. Budget 2024
 7. Månadsuppföljning ekonomi 2023 t.o.m. november
 8. Ersättning för uppdrag som stödfamilj och kontaktperson
 9. Attestregler Sociala omsorgsnämnden 2024
 10. Arkivbeskrivning Sociala omsorgsnämnden
 11. Fullmakt att företräda Sociala omsorgsnämnden i domstolar med mera 2024
 12. Bemyndigande att underteckna handlingar 2024
 13. Utredning om avgift för korttidsplats enligt SoL
 14. Utredning om avgifter för bostad med särskild service enligt SoL
 15. Redovisning av delegationsbeslut 2023
 16. Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 2023
 17. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-01-10] Sociala omsorgsnämnden , sammanträde 2023-12-11 17.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol