Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-05-17 protokoll.pdf Pdf, 434.4 kB. 434.4 kB 2022-05-20 09.47

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-05-17 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 4.2 MB. 4.2 MB 2022-05-17 14.03


Föredragningslista

 • Allmänhetens frågestund
 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Budgetuppföljning tertialrapport 1 2022
 • Yttrande över revisionsrapport - Granskning av samordnad varudistribution
 • Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL Kvartal 1 2022
 • Uppdragsavtal mindre matsvinn och avfall i äldreomsorgen
 • Behovsprognos 2022-2032, med utblick mot 2035
 • Begäran om förstudie för utökning av platser på vård- och omsorgsboende i serviceorten Fristad
 • Begäran om förstudie för ett nytt vård- och omsorgsboende
 • Yttrande över överprövning av tilldelningsbeslut i upphandling Drifentreprenad av Vård- och omsorgsboenden
 • Kartläggning av Vård- och äldrenämndens arbete för att minska äldres ofrivilliga ensamhet
 • Revidering av delegationsordning 2022-05-17
 • Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget
 • Anmälningsärenden 202205-17
 • Delegationsbeslut 2022-05-17
 • Tilldelningsbeslut - sekretess
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2022-05-17 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol