Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2022-06-14 protokoll.pdf Pdf, 444.4 kB. 444.4 kB 2022-06-16 14.45

Handlingar och ärendelista


Föredragningslista

 • Allmänhetens frågestund
 • Upprop och val av justerande person
 • Förvaltningschefen informerar
 • Fastställande av föredragningslista
 • Månadsuppföljning maj (10-dagars)
 • Revidering timpris inom hemtjänst inklusive LOV
 • Justerade riktlinje för vård- och omsorgsboende som beaktar personer som tillhör en nationell minoritet
 • Förhyrning - ersättning för tvättstugor på Klintessväng 8 och Våglängdsgatan 153
 • Ny lokal för mötesplats Kristineberg
 • Yttrande över remiss om Borås Stads riktlinjer för kulturmiljövår
 • Svar på initiativärende om att prioritera kosten i Vård- och äldreförvaltningen
 • Per Marbys stiftelse för kulturvård: Donation till Björkhaga äldreboende 2022
 • Arvode för deltagande på nämndens budgetkonferens 15 juni 2022
 • Anmälningsärenden 2022-06-14
 • Delegationsbeslut 2022-06-14
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-01-12] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2022-06-14 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol