Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Vård- och äldrenämnden, sammanträde

Vård- och äldrenämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom socialtjänsten vad avser omsorg om äldre och andra personer som har behov av bistånd i form av hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt trygghetslarm och bostadsanpassningarsbidrag. Vård- och äldrenämnden utövar ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom sitt verksamhetsområde. I nämndens uppgifter ingår förebyggande hälsoarbete för äldre.

Tid:
Plats: Ramnåsgatan 1, Sessionssal

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Vård- och äldrenämnden 2024-02-26 kallelse och handlingar.pdf Pdf, 2.3 MB. 2.3 MB 2024-02-21 15.24

Ärendelista

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Upprop och val av justerande person
 3. Förvaltningschefen informerar
 4. Fastställande av föredragningslista
 5. Sekretess: Bostadsanpassningsbidrag
 6. Årsredovisning 2023
 7. Revisionsrapport: Granskning av resursfördelningsmodellen i Borås Stad
 8. Uppföljning av intern kontroll 2023
 9. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL Kvartal 4 2023
 10. Redovisning av inkomna synpunkter 2023
 11. Rapportering av Vård- och äldrenämndens personuppgiftsbehandlingar
 12. Utredning av stöd för anhöriga till personer som lever i kriminalitet
 13. Anmälningsärenden 2024-02-26
 14. Delegationsbeslut 2024-02-26
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2023-12-14] Vård- och äldrenämnden , sammanträde 2024-02-26 18.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol