Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Välkommen till våra distansstudier

Du har blivit antagen på en eller flera av våra distanskurser som Vuxenutbildningen i Borås ger i samarbete med Arena utbildning. Detta brev innehåller allmän information till dig som elev hos oss. Utöver detta kan du besöka vår hemsida www.boras.se/vux eller ww.arenautbildning.se.

Om du har synpunkter på kursen du läser, kontakta i första hand Arena utbildning. Gäller det studietakt eller liknande bör du i första hand kontakta en studie- och yrkesvägledare (SYV) på vuxenutbildningen. Våra kontaktuppgifter finner du sist i denna information. Lycka till med dina distansstudier!

Våra målsättningar

All verksamhet ska präglas av demokratiskt synsätt och Vuxenutbildningen ska:

 • motivera till livslångt lärande
 • tillgodose de studerandes individuella utbildningsbehov och möjligheter
 • ge de studerande möjlighet att fördjupa sina kunskaper och höja sin kompetens
 • möjliggöra för de studerande att gå vidare till fortsatta studier
 • stärka de studerandes ställning på arbetsmarknaden

Viktigt att tänka på när du studerar

Att studera på distans innebär frihet i framförallt tid, men kurserna innebär lika mycket arbete som andra studieformer. Att kombinera studier och arbete kan vara en ekonomisk fördel för dig som studerar men var noga med att avsätta gott om tid för dina studier.

Undervisningen sker helt digitalt via lärplattform och du studerar valfri tid på dygnet. Lärare och elev är åtskilda både i tid och plats. Slutprov i kurserna sker på plats och muntliga bedömningar sker via teams. Du blir kallad till slutprov. Tänk på att söka ledighet från eventuellt arbete i god tid. Information om eventuella muntliga bedömningar finns i din lärplattform.

För att studera på distans måste du ha datorvana och tillgång till dator.

En kurs kan studeras på 100, 50 eller 25 procent, det vill säga heltid, halvtid eller kvartsfart. Heltid motsvarar en arbetsvecka på 40 timmar för att nå ett lyckat resultat.

Du måste påbörja dina kurser under första kursveckan genom att öppna välkomstbrevet till kursen, annars förlorar du din plats. Välkomstbrevet finns i din kurs i lärplattformen.

Läromedel

Utbildningen är kostnadsfri men du som elev köper själv dina läromedel. I många kurser finns e-läromedel. Information om vad som gäller för din kurs finns i lärplattformen och på arenautbildning.se. Är du under 20 år och läser heltid kan du få låna böcker av skolan.

Studieresultat

Vänd dig alltid i första hand till Arena utbildning om du har synpunkter på en kurs om dess upplägg, prov och betygskriterier. Vänd dig till en studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen om du behöver planera om dina studier (se sista sidan).
En grundförutsättning för goda studieresultat är ett aktivt deltagande i undervisningen.


OBS! Utbildningen kan också upphöra enligt Skollagens paragraf: ”Den som har påbörjat utbildning på en kurs i Komvux har rätt att fullfölja kursen. Undervisningen för en elev ska dock upphöra, om eleven saknar förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen eller annars inte gör tillfredsställande framsteg” (20 kap §9)
Om du varit inaktiv i mer än 3 veckors i någon kurs, utan att ha meddelat godtagbar anledning, anses du ha avbrutit kursen.

Viktigt för dig som har studiemedel från CSN

För att du ska kunna få din utbetalning så snabbt som möjligt är det viktigt att du så tidigt som möjligt efter kursstart öppnar din kurs. Det gör du på Arena utbildnings lärplattform.

När du har öppnat din kurs kan skolan registrera och skicka in din studieförsäkran till CSN, vilket krävs för att du ska kunna få ditt studiemedel. Om du öppnar kursen senare än kursstartdatum kommer registreringen att ske senare, vilket försenar utbetalningen av dina studiemedel.

Vid sjukdom eller vård av barn

Sjukfrånvaro ska, förutom till Arena utbildning, anmälas till Försäkringskassan (forsakringskassan.se) om du har CSN. Och detta redan den första dagen. Vid vård av barn ska du anmäla direkt till CSN (csn.se).
Om du inte följer din studieplan utan att meddela godtagbar anledning kommer Arena utbildning att rapportera till Vuxenutbildningen som i sin tur rapporterar till CSN att du inte följer studierna. CSN utreder då om du har rätt till fortsatt studiemedel. Icke godkända studieresultat kan också medföra att CSN inte beviljar nytt studiemedel för fortsatta studier. Beror frånvaron på sjukdom/vård av barn är det viktigt att den är anmäld och att intyg (t ex läkarintyg) finns.
Kontakta alltid Arena utbildning omedelbart om du blivit sjuk och riskerar att missa ett moment som kräver personlig närvaro, t ex introduktion och slutprov.

Betyg

Betyget uttrycker hur väl du har uppnått de kunskapsmål som uttrycks i kursplanen för respektive kurs och som definieras i betygskriterierna. Läraren ger fortlöpande information om din utveckling i studierna och redovisar på vilka grunder betygsättning sker.
Vid betygssättningen ska läraren göra en allsidig bedömning av kunskaperna och ta hänsyn till hela kursen. Både skriftliga och eventuella muntliga prestationer ingår. Betyg sätts på genomförd kurs vid kursslut. När du har avslutat en kurs meddelas betyget till vår administration där du kan beställa en betygsutskrift. Du har rätt att få ut ditt betyg senast tre veckor efter kursslut.

Övrigt

Kontakta alltid en studie- och yrkesvägledare i god tid, se respektive punkt.

 • Max 200 poäng och max 20 veckor är vad varje elev som läser på distans kan beviljas vid ett antagningstillfälle.
 • Fortsättningskurser. Eftersom kurserna bygger på varandra krävs det generellt ett godkänt betyg på en 1-kurs eller motsvarande kunskaper för att få fortsätta på en 2-kurs. Antagningen gäller under denna förutsättning.
 • Förändring av kurser i studieplanen kan göras vid behov. Byte till en annan kurs måste ske innan kursen påbörjats och bytet måste godkännas av Vuxenutbildningen. Kontakta SYV om du önskar byta kurs.
 • Ändra studietakt. En elev kan ändra studietakt på en kurs om det sker innan halva kursen gått. Därefter ska det finnas särskilda skäl, exempelvis dokumenterad akut sjukdom. En kurs kan endast studeras på 100, 50 eller 25 procent. Tänk på att byte av studietakt påverkar ditt studiemedel.
 • Icke godkänt. Prövning för nytt betyg kan ske enligt information på Vuxenutbildningens webbplats. Anmälan till prövning ska ske till Vuxenutbildningen i Borås på blanketten Prövningsanmälan under den anmälningstid som anges på hemsidan. Efter prövning sätts ytterligare ett betyg på kursen, det vill säga hela kursen prövas.
 • Avbrott. Rådgör med din lärare och/eller studie- och yrkesvägledare, innan du väljer att avbryta en kurs. Avbrott i kurs rapporteras till CSN och kan påverka eventuellt studiemedel. Om du önskar avbryta studierna i någon kurs, så kontakta Arena utbildning.
 • Om du blir sjukskriven. Du får behålla din plats och kan få viss anpassning av studieplanering inom kurstiden förutsatt att du lämnar ett läkarintyg till Vuxenutbildningen i Borås. Du kan också avbryta kursen och ansöka om den på nytt.

Kontakta oss

Arena utbildning administration

Telefon: 010 – 78 80 039

E-post: vux@exlearnedu.se

Du kan också nå Arena utbildning administration via lärplattformen.

Studie- och yrkesvägledning på Vuxenutbildningen i Borås

E-post: studievägledarna: vux.syv@boras.se

Telefon: studievägledarna: 033 – 35 81 20

Information om öppettider finns på www.boras.se/vux/syv Länk till annan webbplats.

Antagning

Vuxenutbildningen Borås Stad, 501 80 Borås

Besöksadress: Fabriksgatan 12, Borås


Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Välkommen till våra distansstudier

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender