Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Att anlägga avlopp

När du ska anlägga ett nytt avlopp eller ändra en befintlig avloppsanordning behöver du tillstånd från Miljö- och konsumentnämnden. För att få tillstånd ska du göra en beskrivning av den anläggning du planerar att utföra.

Du behöver också beskriva förutsättningarna på platsen, till exempel närhet till brunnar för både dricksvatten- och bergvärmebrunnar. Detta gör du genom att fylla i Brunnsredovisning (förteckning av vattenbrunnar inom 150 meter) samt genom att göra en översiktlig kartskiss över placeringen av avloppsanläggningen.

Hur du utformar din anläggning kan bero på om den är placerad inom områden där högre funktionskrav gäller, till exempel inom vattenskyddsområden, strandnära områden eller tätare bebyggda områden.

Du behöver också göra en del undersökningar. Idag hjälper de flesta avloppsentreprenörer i Borås till med det om du avtalar det med dem. Lämnar du uppdraget till en entreprenör har du, enligt konsumenttjänslagen, rätt att vänta dig ett professionellt genomförande.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till avtal (se under Självservice nedtill) mellan kund och entreprenör. Avtalet gäller mellan dig och entreprenören och ska inte lämnas till förvaltningen. Under processen kan du alltid kontakta Miljöförvaltningen om du har frågor.

Bifoga i ansökan till Miljöförvaltningen:

 1. Ansökan/anmälan
 2. Brunnsredovisning
 3. Teknisk beskrivning av avloppsanläggningen
 4. Situationsplan Pdf, 271.6 kB, öppnas i nytt fönster. med redovisning om:
  1. anläggningens samtliga delar (inklusive ledningar och eventuellt grundvattennivårör)
  2. samtliga dricksvattenbrunnar och energibrunnar inom 150 meter
  3. uppställningsplats för slamtömningsfordon. Avståndet till anläggningen bör inte överstiga 10 meter
  4. platserna där provgropar har grävts och var jordprov tagits
  5. placering av eventuell avskärande dränering
  6. provtagningsmöjligheter för minireningsverk, phytosystem och markbäddar
 5. Markundersökning. Ska anläggningen inrättas utan hjälp av diplomerad entreprenör krävs en undersökning och redovisning av markförhållanden. Använd blanketten ”Redovisning av markundersökning, små avlopp” som finns nedtill under Självservice.
 6. Om du avser att behålla din befintliga slamavskiljare behöver en täthetskontroll utföras. Använd blanketten ”Täthetskontroll av slamavskiljare” som finns nedtill under Självservice.

Placering av anläggningen

Grundläggande vid placeringen är att avrinningen från avloppsanläggningen inte ska riskera att påverka vattentäkter och grundvatten.

Vid placeringen av anläggningen behöver man ha kunskap om den kommer att ligga inom strandskyddsområde eller områden med högre funktionskrav.

Avstånd mellan slamavskiljare och uppställningsplats för slamtömningsfordon bör vara högst 10 meter. Avstånd över 10 meter kan tillåtas, dock ej längre än 30 meter. Notera att det kommunala avfallsbolaget Borås Energi och Miljö, som utför slamtömning, tar ut en avgift för anläggningar som överskrider ett avstånd på 10 meter mellan slamavskiljare och uppställningsplats för slamtömningsfordon.

Övrigt

Tänk på att om du kommer in med bristfälliga ansökningshandlingar kan det ta flera veckor längre tid att få ditt tillstånd.

För att bedöma markförhållandena är det lämpligt att i förväg gräva en provgrop och att eventuellt inrätta ett grundvattennivårör.

Vill du fylla i någon av blanketterna nedtill direkt från din dator är det bäst att ladda ned blanketterna till din dator, och sedan öppna specifik blankett med pdf-läsaren Adobe Reader. Att fylla i direkt från en webbläsare, till exempel Edge eller Chrome kan ibland fungera mindre bra.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Förslag på avtal om inrättande av enskild avloppsanläggning


Anmälan/Ansökan om extra WC, annan sammansättning av avloppsvatten

Intyg om utförd avloppsanläggning

Täthetskontroll av slamavskiljare

Redovisning av markundersökning, små avlopp

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Att anlägga avlopp

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender