Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Frågor och svar kring eget avlopp

Här hittar du de vanligaste frågorna (samt svaren på dessa) som Miljöförvaltningen får kring eget avlopp.

Har du frågor utöver de som står nedtill är du välkommen att höra av dig till oss på Miljöförvaltningen, kontaktuppgifterna hittar du längst ner på denna sida.

Kontakta Miljöförvaltningen, telefon 033-35 30 00 eller med e-post till miljo@boras.se.

För att det ska bli en bra inspektion ges fastighetsägaren möjlighet att delta. Detta för att det ska bli en bra diskussion och undvika missförstånd. Fastighetsägare eller ersättare förväntas närvara vid besöket.

Besök görs inte hos de fastighetsägare där uppgifter om avloppstillstånd finns från de senaste tio-femton åren. Fastighetsägare som saknar vattentoalett besöks inte heller i det här skedet utan registreras för senare tillsyn.

En slamavskiljare är oftast den första delen i en avloppsanläggning. Där ska avloppsvattnet stanna upp så att slammet flyter upp till ytan eller sjunker till botten. Om det finns en vattentoalett ska det finnas en så kallad trekammarbrunn som är den vanligaste slamavskiljaren i äldre anläggningar. Den består av tre kammare. Numera finns slamavskiljare som är utformade på andra sätt.

Efter besöket skickas en inspektionsrapport där det framgår vilka bedömningar som gjorts liksom eventuella krav på åtgärder eller begränsningar. Ofta kan det räcka med att inrätta ett så kallat grundvattennivårör och/eller ventilationsrör, om dessa saknas.

Förbudet börjar normalt sett inte gälla direkt utan fastighetsägaren får en rimlig tid att lämna en ansökan om tillstånd att inrätta en avloppsanläggning. I allvarligare fall kan tiden förkortas väsentligt. Rimlig tid anses var inom två år.

Har inte åtgärderna vidtagits kan Miljö- och konsumentnämnden förelägga fastighetsägaren att inom en viss tid ågärda de brister som finns. Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite.

Vid bedömningen om krav på åtgärder görs en rimlighetsvärdering i varje enskilt fall. Skillnaden kan handla om olika status på anläggningarna, olika belastning, olika risk för grundvattenproblem eller tunna jordlager. Kraven gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Särskilt kommer nyttan av skyddsåtgärden att beaktas jämfört med kostnaderna för åtgärden. Kraven på åtgärder grundar sig på ett risktänkande. Anläggningar som bedöms utgöra en större risk för påverkan av miljön kan få strängare krav på åtgärder. Därför kan kraven ibland skilja från fall till fall även för hus som ligger relativt nära varandra.

Det är möjlighet att få skattereduktion för hushållsnära tjänster (det som tidigare kallades ROT-avdrag) när man anlägger ett avlopp på sin tomt. Reglerna kan ändras och du bör därför kontakta Skattemyndigheten.

Husarbetem Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En trekammarbrunn i bra skick kan fungera som en slamavskiljare. Däremot renas inte avloppsvattnet, utan näringsämnen som fosfor och kväve rinner vidare, liksom bakterier och andra smittämnen. Därför är det viktigt att det finns en efterföljande rening samt att den fungerar bra.

Det är många faktorer påverkar priset, till exempel vilken typ av anläggning ska byggas, förutsättningar att praktiskt inrätta anläggningen och hur mycket fyllnadsmaterial som åtgår. Enligt Avloppsguiden kostar ett enskilt avlopp cirka 50 000 - 100 000 kronor. Därutöver tillkommer driftskostnaden beroende på typ av anläggning och kan utgöras av till exempel slamtömning, elförbrukning för pump, kemikalier och provtagning. I allmänhet ligger driftskostanden på 1 000 - 3 000 kronor/år.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valet av entreprenör är helt upp till dig som fastighetsägare och Miljöförvaltningen kan inte lämna några rekommendationer. För en lista över entreprenörer i din kommun se Avloppsguidens webbplats. Listan gör dock inte anspråk på att vara komplett.

Avloppsguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om fastigheten ligger inom strandskyddsområde kan det i vissa fall krävas dispens från strandskyddsbestämmelserna.

För att säkert veta om din fastighet ligger inom ett strandskyddsområde ska du kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Om anläggningen ligger inom strandskyddsområde måste den placeras/utformas så att det inte stör det rörliga friluftslivet eller skadar växt- och djurlivet.

För mer information om strandskydd, kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kontakta Miljöförvaltningen, på telefon 033-35 30 00 eller e-post till miljo@boras.se, om du till exempel har frågor kring eget avlopp, om du vill boka om din tid för tillsynsbesök, anmäla/ansöka om att inrätta nytt avlopp, eller önskar utskick av material.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Frågor och svar kring eget avlopp

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender