Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avgifter gällande försäljning av tobak

Här hittar du aktuella avgifter vid nya tillstånd och tillsyn år 2024.

Avgifter för tillstånd

Tabell över olika typer av avgifter.

Typ av ansökan och anmälan

Avgift

Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden där samtliga ägare, hela styrelsen
eller alla bolagsmän byts ut

11 600 kr

Anmälan om ändrade ägar- eller bolagsförhållanden gällande någon/några ägare, bolagsmän,
ledamot eller annan person med betydande inflytande

5 000 kr

Ansökan om tillstånd för att sälja tobak

11 600 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak

11 600 kr

Anmälan om förändrat tillstånd

2 300 kr

Avgifter för tillsyn

Tabell för årlig avgift för tillsyn av försäljning av tobaksvaror

Typ av försäljning

Taxa per år

Försäljning av tobaksvaror

5 000 kr

Uppföljande kontroller vid avvikelser

Tabell för timavgift för tillsyn av försäljning av tobaksvaror

Typ av avgift

Timavgift

Försäljning av tobaksvaror *

1 377 kr

* Om bristande efterlevnad eller oförutsedda händelser medför tillsyn som går utöver den tilldelade tillsynstiden, ska avgift för denna extra tillsyn utgå för nedlagd handläggningstid multiplicerad med timavgiften. För inspektioner och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Vad avgifterna används till

Avgifterna som tas ut täcker kostnader för handläggningen av ärenden. Avgifterna bekostar också tillsynsarbetet, till exempel den tillsyn som handläggare och inspektörer gör ute på din restaurang, service till dig som krögare, rådgivning, utbildning i ansvarsfull alkoholservering med mera. Dessutom finansierar avgifterna kostnaderna för löner, lokaler och övriga kostnader knutna till verksamheten, exempelvis datorer och kontorsmaterial. Kostnaderna för politikernas arvode ingår inte i avgifterna.

Halv tillsynsavgift

Har beslut om nytt tillstånd fattats före den 1 oktober debiteras hel tillsynsavgift. Har beslut om
nytt tillstånd fattats efter den 1 oktober debiteras halv tillsynsavgift.

Om verksamheten upphör

Den som är tillståndshavare den 1 februari debiteras tillsynsavgift för hela året. Detta påverkas
inte av eventuella verksamhetsöverlåtelser under året. Redan inbetald avgift återbetalas inte.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter gällande försäljning av tobak

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender