Meny

Meny

Fredag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 16 november 2018.

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2018-11-16

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

264. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus och garage samt marklov på fastigheten Kyrkebo 1:100, Kyrkebo 1:96 (Kyrkebo 5A) BN 2018-1698.

Maria Andrén

2018-00017

2018-11-16

IN

Privattjänst i Sverige AB

1. Ansökan om tillstånd att bedriva hemtjänst i Borås Stad enligt LOV från Privattjänst i Sverige AB

Magnus Jungvid

2018-00818

2018-11-16

IN

Länsstyrelsen Västra Götalands Län

12. Länsstyrelsens beslut om tillstånd till ingrepp inom fornlämning RAÄ Tärby 27:1 på fastigheten Ekåsen 1:7 i Borås kommun i ärende 431-35832-2018 gällande A 47286-2018.

Bengt Himmelmann

2018-00023

2018-11-16

IN

Länsstyrelsen Västra Götalands län

1. Kopia på anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a § miljöbalken för anläggning av våtmark/småvatten på fastigheten Boden 1:4 från Länsstyrelsen Västra Götalands län. (535-41552-2018)

Jennyann Karlsson

2018-00817

2018-11-16

IN

 

21/2018. Ansökan från D.L. om antagning i hemvärnet.

Desiree Karlsson

2018-00007

2018-11-16

IN

Vattenfall Eldistribution AB

2. Yttrande över remiss: Lokalisering av skyttecenter i Borås 2018 från Vattenfall Eldistribution AB

Jan Petersson

2018-00650PDF

2018-11-16

IN

Servicekontoret

5. Yttrande över förvaltningsremiss: Förslag till revidering av nämndreglementen i samband med ny mandatperiod från Servicekontoret

Kristina Sköld

2018-00768PDF

Senast ändrad: 2018-11-16 14.14

Ändrad av:

Dela sidan: Fredag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C