Borås Stads logotyp
Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Logotyp för Borås Stad, till startsidan

Fredag, inkommet, Kommunstyrelsen

Följande är en lista över inkomna handlingar till Kommunstyrelsen den 25 september 2020.

Skriv tabellbeskrivning här

Datum

Riktning

Avsändare/Mottagare

Beskrivning

Ansvarig

Nummer

2020-09-25

IN

Solidar, Folkets Park Dalsjöfors

29. Ansökan om medel för lokal utveckling 2020 från Solidar, Folkets Park Dalsjöfors

Monica Lindqvist

2020-00078PDF

2020-09-25

IN

Sporres Spontana Arena

27:1. Återtagande av ansökan om medel för lokal utveckling 2020 från Sporres Spontana Arena

Monica Lindqvist

2020-00078

2020-09-25

IN

Individ- och familjeomsorgsnämnden

11. Återrapportering boendeprocessen från Individ- och familjeomsorgsnämnden

Kristina Sköld

2018-00648PDF

2020-09-25

IN

Individ- och familjeomsorgsnämnden

5. Individ- och familjeomsorgsnämndens svar på revisionsrapport - Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga

Ewa Luvö

2020-00215PDF

2020-09-25

IN

Individ- och familjeomsorgsnämnden

1. Rapport av Individ- och familjeomsorgsnämndens arbete med hedersrelaterad problematik

Peder Englund

2020-00724PDF

2020-09-25

IN

Individ- och familjeomsorgsnämnden

5. Redovisning av ej verkställda gynnade beslut enligt SoL t.o.m 30 juni 2020 från Individ- och familjeomsorgsnämnden

Lisette Elander

2020-00401PDF

2020-09-25

IN

Individ- och familjeomsorgsnämnden

19. Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2020 från Individ- och familjeomsorgsnämnden

Ewa Luvö

2020-00370PDF

2020-09-25

IN

Individ- och familjeomsorgsnämnden

11. Budgetuppföljning tertialrapport 2 2020 från Individ- och familjeomsorgsnämnden

Roger Kardell

2020-00650PDF

2020-09-25

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

6. Underrättelse om granskning för detaljplan Sjöbo, Mörkhättan 11, Borås Stad från Samhällsbyggnadsnämnden. BN 2018-463

Jan Petersson

2018-00268PDF

2020-09-25

IN

Lokalförsörjningsnämnden

11. Yttrande över remiss föreskrifter för avfallshantering från Lokalförsörjningsnämnden

Susanne Möller Arneborg

2020-00566PDF

2020-09-25

IN

Lokalförsörjningsnämnden

3. Yttrande över remiss: Cykelstrategi - Borås Stad från Lokalförsörjningsnämnden

Karin Graad

2017-00260PDF

2020-09-25

IN

Lokalförsörjningsnämnden

3. Anslagsframställan för Almåsgymnasiet innergård från Lokalförsörjningsnämnden

Annette Antonsson

2019-01079PDF

2020-09-25

IN

Lokalförsörjningsnämnden

3. Kopia av Lokalförsörjningsnämndens yttrande över Revisionsrapport - Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder

Magnus Widén

2020-00095PDF

2020-09-25

IN

Borås Klätterklubb

22:3. Ändrad ansökan om medel för lokal utveckling 2020 från Borås Klätterklubb

Monica Lindqvist

2020-00078PDF

2020-09-25

IN

Lokalförsörjningsnämnden

10. Budgetuppföljning tertialrapport 2 2020 från Lokalförsörjningsnämnden

Roger Kardell

2020-00650PDF

2020-09-25

IN

Stadsrevisionen

9. Budgetuppföljning tertialrapport 2 2020 från Stadsrevisionen

Roger Kardell

2020-00650PDF

2020-09-25

IN

Samhällsbyggnadsnämnden

213. Remiss från Samhällsbyggnadsnämnden över ansökan om tidsbegränsat bygglov för inredande av ytterligare bostad i industribyggnad på fastigheten Viared 7:52 (Göteborgsvägen 250) BN 2020-001814

Maria Andrén

2020-00017

2020-09-24

IN

Borås Hockey Club

2. Komplettering till ansökan om lotteriregistrering för Borås Hockey Club

Anna Enochsson

2020-00003

2020-09-24

IN

Vård- och äldrenämnden

4. Redovisning av ej verkställda gynnade beslut enligt SoL t.o.m 30 juni 2020 från Vård- och äldrenämnden

Lisette Elander

2020-00401PDF

2020-09-24

IN

Equmeniakyrkan i Fristad

30:2. Slutrapport av medel för lokal utveckling 2019 från Equmeniakyrkan i Fristad

Monica Lindqvist

2019-00135PDF

2020-09-24

IN

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

16. Delårsrapport januari - augusti 2020 från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Evelina Pirs

2020-00695PDF

Senast ändrad: 2020-09-25 14.30

Ändrad av:

Dela sidan: Fredag, inkommet, Kommunstyrelsen

g q n C