Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-02-05 protokoll.pdf Pdf, 753 kB. 753 kB 2018-02-20 09.26

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-02-05 ärendelista.pdf Pdf, 251 kB. 251 kB 2018-02-02 15.45
Kommunstyrelsen 2018-02-05 handlingar.pdf Pdf, 60.7 MB. 60.7 MB 2018-02-02 15.47

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Uppsikt av uppdrag som inte ingår i budget (Kc2)

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat i motioner.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga rapporten av uppdragen som skapats på detta sätt till handlingarna.

Initiativärende: Omtag av Orangeriet (Kc3)

Allianspartierna har lämnat in ett initiativärende för ”Omtag av Orangeriet”.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att avsluta Kulturnämndens uppdrag att vara ansvarig för driften av Orangeriet.

Förbättrade karriärmöjligheter för förskollärare (Pf3)

Kommunstyrelsen har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att förbättra karriärmöjligheterna för förskollärare. Ett exempel på en insats som genomförts är att Förskoleförvaltningen har skapat nya ledningsfunktioner i organisationen, bland annat tjänst som biträdande förskolechef. Tjänsten som biträdande förskolechef ger den enskilde medarbetaren möjlighet att utveckla sitt ledarskap.

En annan insats är att Förskolenämnden erbjuder barn och föräldrar en del förskolor med särskild profil. Dessa profilförskolor ger medarbetare med specialintressen möjlighet att fördjupa dessa.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga information till handlingarna och förklara uppdraget avslutat.

Kommunikationspolicy (K1)

Borås Stads kommunikationspolicy löper ut vid årsskiftet 2017/2018, enligt Kommunfullmäktiges beslut om löpande revidering av styrdokumenten.

Den här uppdaterade kommunikationspolicyn bygger liksom den nuvarande på synen att Borås Stad är en öppen organisation och att vår kommunikation ska präglas av öppenhet och tydlighet. Även i denna nya version framgår att den som har ansvar för en verksamhet också har ansvar för kommunikationen.

Dock har policyn anpassats till en förändrad syn på kommunikation i samhället som framförallt handlar om ökade krav och önskemål på delaktighet och medskapande bland invånare, brukare, medarbetare och andra.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa kommunikationspolicy för Borås Stad att gälla för alla nämnder, förvaltningar och bolag.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS (Ku2)

Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden ska rapportera alla gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen till varför det dröjt. Rapportering ska ske en gång per kvartal.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska lägga rapporterna till handlingarna.

Försäljning av fastighet i Fristad (M1)

Ett köpeavtal har upprättats med en privatperson om försäljning av 2 450 kvadratmeter av fastigheten Längjum 1:65, utmed Trumslagar Blomgrens väg i Fristad. Överlåtelsen villkoras av att köparen senast den 1 januari 2019 påbörjar byggnation på området. Köparens avsikt med köpet är att bygga lager och kontor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja 2 450 kvadratmeter av fastigheten Längjum 1:65 för 367 500 kronor.

Yttrande till Förvaltningsrätten om Lärande i Sverige AB (E2)

Lärande i Sverige AB har ansökt till Skolinspektionen om godkännande för att starta gymnasieprogrammen Handels‐ och administrationsprogrammet samt Fordons‐ och transportprogrammet. Skolinspektionen beslutade att avstyrka ansökan om Handels- och administrationsprogrammet och att godkänna ansökan om Fordons- och transportprogrammet, inriktning Personbil och inriktning Transport.

Borås Stad överklagade till Förvaltningsrätten och yrkade att även Fordons- och transportprogrammet ska avslås. Skolinspektionen och Lärande i Sverige AB har yttrat sig gällande Borås Stads överklagande.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att i efterhand godkänna inskickat yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Nybyggnad av LSS-boende på Gyllingstorpsgatan, Sjöbo (E3)

En ny gruppbostad med särskild service enligt LSS ska byggas på Gyllingtorpsgatan på Sjöbo. Lokalförsörjningsförvaltningen skriver i en anslagsframställan att investeringsutgiften baseras på anbud och beräknas till 17 000 000 kronor. Byggstart är planerad till april 2018 med inflyttning i maj 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände anslag om 17 000 000 kronor för nybyggnation av LSS-boende, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget.

Nybyggnad av LSS-boende Skogsfrugatan, Sjöbo (E4)

En ny gruppbostad med särskild service enligt LSS ska byggas på Skogsfrugatan på Sjöbo. Lokalförsörjningsförvaltningen skriver i en anslagsframställan att investeringsutgiften baseras på anbud och beräknas till 18 000 000 kronor. Byggstart är planerad till februari 2018 med inflyttning i mars 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände anslag om 18 000 000 kronor för nybyggnation av LSS-boende, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget.

Projekteringsframställan för ombyggnation av Sven Eriksonvallen i Viskafors (E5)

Lokalförsörjningsförvaltningen har i nära samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningen och fotbollsklubben gjort i förstudie för ny- och ombyggnation av Sven Eriksonvallen. Planen är att riva befintliga modulbyggnader, kiosken samt en fristående byggnad och ersätta dessa med en ny större byggnad för att klubben ska få en komplett klubblokal.

Projekteringen ska genomföras mellan februari och maj 2018, byggstart beräknas till hösten 2018 och beräknas vara klart sommaren 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände projekteringsframställan för ombyggnation av Sven Eriksonvallen med en projektbudget om 13 500 000 kronor, under förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget.

Motion om Borås Stads konstförråd (E6)

Oliver Öberg (M), Dennis Jernkrook (M) och Urban Svenkvist (M) tycker i en motion att Kulturförvaltningen ska sälja av Borås Stads konstföremål som inte har visats på konstutställning i Borås Stad under en femårsperiod och som inte varit på display i Borås Stads offentliga rum eller på annat vis kommit Borås Stads invånare till del under en femårsperiod.

I Borås Stads konstmuseums magasin finns i dag ca 4 600 konstföremål. Kommunstyrelsen håller med Kulturnämnden om att det i dagsläget inte finns ekonomiska skäl till att sälja konst ur stadens samlingar. Uppgiften att förvalta det konsthistoriska kulturella arvet väger klart tyngre.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att avslå motionen.

Donation till för inköp av Pinocchio-konstverk (E7)

Kulturnämnden har erbjudits en donation på 170 000 kronor för inköp av målningen Pinocchios avtäckning av konstnär Kari Palmqvist. Målningen kommer att långtidsplaceras på Högskolan i Borås.

Pinocchios avtäckning målades som en kommentar till den livliga debatt som förekom innan invigning av skulpturen Pinocchio. Samtidigt som Pinocchio avtäcktes den 16 maj 2008 stod också målningen ”Pinocchios avtäckning” klar.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att tacksamt ta emot donation från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Tore G Wärenstams stiftelse, Reimar Westerlind, Gunnar Ivarsson, Björn Bergqvist, Göran Öjersson och Björn Svedberg för inköp av målningen Pinocchios avtäckning av konstnär Kari Palmqvist

Budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (E8)

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har skickat budget och verksamhetsplan 2018 för medlemskommunernas godkännande. Medlemsavgiften är oförändrad 78 kronor per invånare för 2018. Bidraget till Medarbetarcentrum och Navet räknas upp med 2,5 procent.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan för år 2018.

Detaljplan för Sörmarken, Bultastensparken (Sp1)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny förskola inom området genom att ersätta den nuvarande användningen naturmark med användningen skola. I denna ska även beteckningarna vård och bostäder ingå för att möjliggöra för andra former av verksamhet vid förändrade behov. Planområdet omfattar parkerna Gunnabergsparken och Bultastensparken och angränsar till Saffrangången, Pressargatan och Skräddargången.

Syftet är också att fortsatt hålla parkområdena tillgängliga och välskötta, samt att förbättra kopplingen för gående och cyklister mellan naturområdet Ansgars damm och Bultastensparken samt mellan stadsdelarna Svensgärde och Sörmarken.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Ändring av detaljplan för del av Viared Västra (Sp2)

Detaljplanens syfte är att skapa bättre förutsättningar för ett attraktivt och effektivt verksamhetsområde utmed väg 40, samt att underlätta dagvattenföringen inom området. Förslaget innebär en förtätning, genom att byggrätterna utökas.

Området ligger på södra sidan av vägen och utgör en direkt fortsättning av befintligt verksamhetsområde i Viared. Området avgränsas i norr av väg 40 och i söder av väg 627 (Segloravägen). I öster ansluter planområdet till Ellos fastighet.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-02-05 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol