Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde 2022-02-21 14.00

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sändning från sammanträdet (Sändningen startat direkt efter Borås Stadshus AB)

Sammanträdet sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-21.pdf Pdf, 882.5 kB. 882.5 kB 2022-03-08 09.48
Kommunstyrelsens protokoll 2022-02-21 Bilagor.pdf Pdf, 3.7 MB. 3.7 MB 2022-03-08 09.49

Sammanfattning av några av besluten

Här kan du ta del av en sammanfattning av några av mötets beslutsärenden. Samtliga ärenden och beslut hittar du i mötets protokoll som publiceras inom kort.

Svar på revisionsrapport om Borås Stads hantering av pandemin (Kc3)

Forskningsinstitutet Kommunforskning i Västsverige (KFi) har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad granskat kommunens hantering av Coronapandemin. I rapporten konstaterar KFi, att de man talat med i utvärderingen samstämmigt ger ett gott betyg åt Borås Stads organisering, styrning och ledning under pandemin.
Stadsrevisionens sammantagna bedömning är därför att Borås Stads arbete i dessa delar i huvudsak har varit ändamålsenlig.

Man ser följande framgångsfaktorer: En decentraliserad strategi med en tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner, och robusta förvaltningsorganisationer.

Granskningen avslutas med sex rekommendationer som Stadsrevisionen bedömer kan vara en grund för fortsatt utvecklingsarbete:

 • Nyttja den decentraliserade strategins styrka
 • Se vikten av en väl fungerande struktur i kombination med övningar och tänkta olika scenarier
 • Ta vara på flexibiliteten och möjligheten till omlokalisering av personal
 • Behåll de former av organisering och ledning som praktiseras i vardagen; de tenderar att fungera bäst även i krisledningsarbete
 • Utveckla det mellankommunala samarbetet och samverkan med andra myndigheter
 • Ta vara på de kunskaper som erhållits genom pandemins krisledningsarbete.

Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionens bedömning att krishanteringen varit ändamålsenlig och att rekommendationerna kan ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Beslut

Kommunstyrelsen tillstyrkte slutsatserna i granskningen av Borås Stads hantering av coronapandemin. Svaret skickas till Borås Stads revisionskontor.

Svar på motion: Menssäkra Borås (KU1)

Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 18 mars 2021 lämnat in motionen Menssäkra Borås. Tre motionärer (V) föreslår att Borås Stad på prov inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter, exempelvis inom skola, kultur eller fritid.

Om provverksamheten faller väl ut kan den utökas till fler verksamheter. I Sverige bedrivs kampanjen ”#menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor och offentliga rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad toalett tillhandahåller mensskydd, papperskorg, handfat och tvål.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Nys isytor i Borås (E5)

Det behövs mer isyta i Borås. Och nu ska den skapas. 2020 gav Kommunfullmäktige Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag genom en förstudie att genomföra ny lokalisering av ny ishall och möjligheten att alternativ driftform prövas.

Nu föreslår Kommunstyrelsen fullmäktige att spika förslaget där två nya isrinkar byggs på Kilsundstomten i Knalleland, området som eldhärjades 2019.

Huvudinriktningen för den nya ishallen är främst att kunna husera Borås konståkningsverksamhet. Ytorna omfattar två fullstora isytor där en är anpassad för ishockey vid behov. Denna isyta inrymmer även en läktare med kapacitet för cirka 200 personer. Hallarna dimensioneras för att kunna användas året om. Mellan hallarna på plan 2 inryms en gemensamhetsyta med överblick över de båda hallarna som gör det möjligt för kaféverksamhet i föreningarnas regi.

Byggstart vintern 2022/23 med preliminär inflyttning våren 2024. Fastigheten Kilsund 4 har en godkänd detaljplan för ändamålet. Hyresavtalets konstruktion är uppbyggd på att fastighetsägaren är frivilligt skattskyldig och därmed kan Borås Stad, som hyresgäst, endast hyra ut i andrahand eller andra evenemang till momspliktiga verksamheter.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta:
Avsiktsförklaringen och tillhörande avtalsförslag godkänns inom de ramar som förutsatts i avsiktsförklaringen. Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Nya isytor i Borås godkänns. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om det slutliga avtalet om avvikelsen för den tänkta investeringen på 110 000 000 kr uppgår till max 5 procent.

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2022-02-21 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 9.1 MB. 9.1 MB 2022-02-16 09.22
Kommunstyrelsen 2022-02-21 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 975.7 kB. 975.7 kB 2022-02-11 11.42
Kommunstyrelsen 2022-02-21 Handlingar.pdf Pdf, 80 MB. 80 MB 2022-02-16 15.32

Ärendelista

 1. Val av justerare
 2. Anmälningsärenden
  Dnr 2022-00088 1.1.2.25 Programområde 1
 3. Delegationsbeslut
  Dnr 2022-00103 1.1.2.25 Programområde 1
 4. Kc1 Revidering av Borås Stads program för ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak- och nikotinprodukter samt spel om pengar) förebyggande arbete 2022-2026
  Dnr 2022-00062 1.2.2.1 Programområde 4
 5. Kc2 Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD): Undvik osund konkurrens!
  Dnr 2020-00094 1.1.1.1 Programområde 1
 6. Kc3 Svar på revisionsrapport - Borås Stads hantering av Coronapandemin
  Dnr 2021-00866 1.2.3.3 Programområde 1
 7. Kc5 Revidering av ägardirektiv för de kommunala bolagen och justering av Kommunstyrelsens reglemente
  Dnr 2021-00952 1.2.2.25 Programområde 1
 8. KU1 Svar på motion av Inger Landström (V), Ida Legnemark (V), Peter Lund (V) och Anita Spjuth (V): Menssäkra Borås
  Dnr 2021-00271 1.1.1.1 Programområde 1
 9. M1 Förvärv av fastigheten Gånghester 23:18 i Gånghester
  Dnr 2022-00064 3.1.2.1 Programområde 4
 10. M2 Försäljning av ca 23 243 kvm av Arta 7:2, utmed Artavägen i Fristad
  Dnr 2022-00106 3.1.2.2 Programområde 4
 11. E1 Svar på motion av Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig (KD): Ny konkurrenspolicy för Borås Stad
  Dnr 2021-00059 1.1.1.1 Programområde 1
 12. E2 Framtagning av regelverk och informationsmaterial avseende intraprenader (Budgetuppdrag 2021)
  Dnr 2021-00188 1.2.1.0 Programområde 1
 13. E3 Framställan Investering Makrillen Parkeringshus
  Dnr 2021-00870 1.2.4.0 Programområde 1
 14. E4 Intern kontroll Kommunstyrelsen: Uppföljning 2021
  Dnr 2021-00957 1.2.3.2 Programområde 1
 15. E5 Nya isytor i Borås
  Dnr 2021-00588 3.6.8.0 Programområde 4
 16. E6 Fördelning av tillfällig förstärkning av statligt stöd 2022, ”skolmiljarden”
  Dnr 2022-00144 2.4.3.1 Programområde 3
 17. SP1 Begäran om detaljplan för del av Viared 8:118 (Viared 5:1 Segloravägen) Se dnr 2013-00266
  Dnr 2019-01027 3.1.1.1 Programområde 4
 18. SP2 Remissvar på förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033
  Dnr 2021-00911 3.3.6.0 Programområde 5
 19. CKS1 Svar på remiss: Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland
  Dnr 2021-00770 3.2.2.0 Programområde 1
 20. Ki1 Policy för inköp i Kommunkoncernen
  Dnr 2021-00682 1.2.2.1 Programområde 5
 21. Ki2 Regler för inköp i Kommunkoncernen
  Dnr 2021-00683 1.2.2.1 Programområde 5

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
220221 E1 Alt förslag V Motion konkurrenspolicy.docx Word, 43.6 kB. 43.6 kB 2022-02-21 13.41
220221 KC2 Alt förslag V Motion osund konkurrens.docx Word, 43.7 kB. 43.7 kB 2022-02-21 13.42
220221 KC3 Alt förslag V Revisionsrapport Corona.docx Word, 43.6 kB. 43.6 kB 2022-02-21 13.42
220221 KC5 Alt förslag V Ägardirektiv.docx Word, 43.9 kB. 43.9 kB 2022-02-21 13.42
220221 Ki1 Alt förslag V Policy för inköp i kommunkoncernen.docx Word, 43.8 kB. 43.8 kB 2022-02-21 13.42
220221 Ki2 Alt förslag V Regler för inköp i kommunkoncernen.docx Word, 43.7 kB. 43.7 kB 2022-02-21 13.42
KU1-Alternativt förslag-SD.docx Word, 44.8 kB. 44.8 kB 2022-02-21 13.42
SP2 Alternativt förslag SD.docx Word, 18.6 kB. 18.6 kB 2022-02-21 13.42
SP2-Alternativt-förslag-SD-Bilaga.docx Word, 127 kB. 127 kB 2022-02-21 13.42
2022-02-21 Alt förslag E1 M+ KD Svar på motion av Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), Morgan Hjalmarsson (L) och Falco Güldenpfennig (KD) Ny konkurrenspolicy för Borås Stad.doc Word, 65.1 kB. 65.1 kB 2022-02-21 13.42
2022-02-21 Alt förslag E5 M Nya isytor i Borås.docx Word, 46.4 kB. 46.4 kB 2022-02-21 13.42
2022-02-21 Alt förslag Kc2 M+KD Svar på motion av Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) Undvik osund konkurrens.docx Word, 65.4 kB. 65.4 kB 2022-02-21 13.42
2022-02-21 Alt förslag KU1 KD Svar på motion menssäkra Borås.docx Word, 54.2 kB. 54.2 kB 2022-02-21 13.42

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
220221 E5 Protokollsanteckning Nya isytor i Borås.docx Word, 42.5 kB. 42.5 kB 2022-02-21 13.40
E6-Protokollsanteckning-SD.docx Word, 513.4 kB. 513.4 kB 2022-02-21 13.40
2022-02-21 PA KU1 M Svar på motion menssäkra Borås.docx Word, 22.7 kB. 22.7 kB 2022-02-21 13.43

Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Initiativärende-Framtida-etableringar-för-industrin-SD.docx Word, 106.3 kB. 106.3 kB 2022-02-21 13.44
2022-02-21 Initiaitvärende M+KD Vad görs för att företagen ska uppleva att det är attraktivt att investera i Borås.docx Word, 41.7 kB. 41.7 kB 2022-02-22 08.11
Vy över stadshuskvarteret.
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2021-10-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2022-02-21 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol