Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Sturegatan 38

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Delegationsordning för Fritids- och folkhälsonämnden 2023
 5. Fritids- och folkhälsonämndens reglemente
 6. Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
 7. Borås Stads hantering av statsbidrag
 8. Återkoppling brukarundersökning Öppen Ungdomsverksamhet 2022 (muntlig)
 9. Ny lagstiftning brottsförebyggande arbete
 10. Information om kommunens miljöprogram och miljömål (muntlig)
 11. Ansökan om anläggningslån från Borås Skidlöparklubb till utbyggnad av skidskyttestadion
 12. Borås Skyttecenter
 13. Framställan till Lokalförsörjningsnämnden om tillägg i Fritids- och folkhälsonämndens lokalbehovsplan gällande ombyggnation i ishallen
 14. Boråsförslag: Belyst banvall - ljus idé som ökar tillgänglighet och skapar trygghet
 15. Boråsförslag: Utredning om hybridgräs på Borås Arena
 16. Redovisning av anmälningsärenden
 17. Redovisning av delegationsbeslut
 18. Förvaltningschefen informerar
Entré till Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-15] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2023-04-18 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol